TARYFA TYMCZASOWA

Wójt Gminy Raszyn uprzejmie informuje , że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.1.134.4.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 29.01.2019 r. zatwierdził taryfę tymczasową dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn. Taryfa wchodzi w życie w dniu 06.02.2019 r.

W okresie od 06.02.2019 r. do czasu zatwierdzenia taryfy ostatecznej, obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m? dostarczanej wody, 1 m? odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zmianie uległa stawka opłaty za wodę bezpowrotnie zużytą – wynosić będzie 3,17 zł netto.

Tabela 1. Zestawienie cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.

TGO

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek taryfowych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Jednostka miary

netto

z VAT1

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa I


Cena

3,17

3,42

zł / m3

Opłata abonamentowa

2,20

2,38

zł/mc/odb.

2.

Grupa II

Cena

4,15

4,48

zł / m3

Opłata abonamentowa

2,20

2,38

zł/mc/odb.

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

TGO.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek taryfowych

Cena w zł

Jednostka miary

netto

z VAT1

1

2

3

4

5

6

1.

(Grupa I)

Cena

4,78

5,16

zł / m3

Opłata abonamentowa

2,20

2,38

zł/mc/odb.

2.

(Grupa II)

Cena

6,24

6,74

zł / m3

Opłata abonamentowa

2,20

2,38

zł/mc/odb.

Zestawienie nr 1 a

Grupa

Opis taryfowych grupy odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę

Grupa TGO 1

Gospodarstwa domowe – w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza lub wg normatywnego zużycia wody, podmioty użyteczności publicznej, woda pobrana z publicznych studni i zdrojów publicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych.

Grupa TGO 2

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tu: przemysł, handel, usługi, woda przeznaczona do utrzymania zieleni i czystości tzw. „woda ogrodowa.

Zestawienie nr 1 b 

TGO- Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis taryfowych grup dostawców ścieków.

Grupa I

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki komunalne do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, oraz podmioty użyteczności publicznej (instytucje edukacji i wychowania, utrzymania porządku, urzędy, ośrodki zdrowia i inne im równoważne.

Grupa II

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tu: przemysł, handel, usługi wytwarzające ścieki komunalne o parametrach określonych w umowie na odprowadzanie ścieków i pozostali dostawcy ścieków łącznie z dostawcami ścieków przemysłowych.

Opłaty naliczane za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń :

Dla dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń ścieków przemysłowych jak w zestawieniu:

 

 Rodzaj obciążenia ścieków i ich wartość przeciętna

Dopuszczalne, maksymalne stężenie zanieczyszczeń dla przepływu średniego

Zawiesina ogólna

570

570

BZT5

510

750

ChZT

940

1500

Azot amonowy

90

200

Fosfor ogólny

11,2

15

pH


6,5 -9,0

opłata dodatkowa naliczana będzie w stosunku do wszystkich parametrów przekroczonych. Usługobiorca wniesie opłatę obciążoną opłatą dodatkową za parametr, którego przekroczenie jest najwyższe.


do stawki opłaty dolicza się podatek VAT – od towarów i usług,. w kwocie 8%

do stawki opłaty dolicza się podatek VAT – od towarów i usług,. w kwocie 8%