Ogłoszenie nr 510488-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Gmina Raszyn: Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2019
z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia   Nie
www.bip.raszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie   Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:  Adres:  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2019 z podziałem na zadania   Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2019.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:  Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie lub oba zadania
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn Zadanie nr 2 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn
II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6,  45233140-2,   45453000-7,   45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT: Waluta:  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) w zakresie każdego z zadań oddzielenie. Zakres w/w robót w zakresie zadania nr 1 może dotyczyć robót asfaltowych, ziemnych i rozbiórkowych, brukarskich, podbudowy z kruszywa, nawierzchni z destruktu, regulacja i wymiana urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, organizacji ruchu . Zakres w/w robót w zakresie zadania nr 2 może dotyczyć robót ziemnych i rozbiórkowych, brukarskich, nawierzchni i podbudowy z kruszywa, odwodnienia korpusu drogowego, zieleń drogowa regulacja i wymiana urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej . W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparta na średnich: - narzutach zysku, - kosztach pośrednie, - stawkach (przyjętych dla robót ogólnobudowlano -remontowych dla miejscowości województwa mazowieckiego), - cenach publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas wykonywania robót, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej: 3 (trzy) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie robót drogowych, tj. np. operator maszyn budowlanych, kierowca samochodu ciężarowego, pracownik fizyczny – zatrudnionych na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. UWAGA: Zamawiający wymaga aby w/w osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze wykazane były oddzielnie dla każdego zadania .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj: - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda z robót - w przypadku składania oferty na zadanie nr 1. - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie/ remoncie / naprawie elementów dróg o nawierzchni betonowej i /lub naprawie/ bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda z robót - w przypadku składania oferty na zadanie nr 2. 2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 i nr 2. b) min. 3 osoby – pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani – w przypadku zakładania oferty na zadanie nr 1 i nr 2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia osób w poszczególnych zadaniach. 3) w zakresie potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: W przypadku składania oferty na zadanie nr 1: - układarką mas bitumicznych wyposażoną w sterownik elektryczny oraz deskę wibracyjną – min. 1 szt. - samojezdną skrapiarką – min. 1 szt. - frezarką – min. 1 szt. - walcem statycznym – min. 1 szt. - walcem ogumionym – min. 1 szt. - samochodem ciężarowym o ładowności min. 5 t każdy – min. 2 szt. - zagęszczarką płytową – min. 2 szt. - równiarką samobieżną 100 KM – min. 1 szt. W przypadku składania oferty na zadanie nr 2: - równiarką samobieżną 100 KM – min. 1 szt. - spycharką gąsienicową 100-150 KM – min. 1 szt. - koparką samobieżną 0,25 – 0,6 M3 – min. 2 szt. - walcem statycznym – min. 1 szt. - zagęszczarka płytowa – min. 2 szt. - samochodem ciężarowym o ładowności min. 5 t każdy – min. 2 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o których mowa w pkt. 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert), tj. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.1 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 6.1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

16.1/ Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty (oryginał) odpowiednio do zadania/ zadań wraz z formularzami cenowymi wypełniony załącznik B1 i/ lub B2; b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2. d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak   Informacja na temat wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

Zadanie nr 2 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie  Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego

20,00

Częstotliwość objazdów dróg

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: 1) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia objętego umową, 2) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, 3) zmiany lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 4) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ; 5) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 6) zmian związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 7) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2– ustalona zostanie w ten sposób, iż za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru. Jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą: 1) dane wyjściowe do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku, 2) ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu, 3) nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 7.18 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-20, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iodo@raszyn.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2019 z podziałem na zadania” znak: ZP.271.1.5.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót w ramach bieżącego utrzymania dróg: • Bieżący remont nawierzchni bitumicznej: - wycięcie i skucie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów, - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, - bieżący remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową, (wzmocnienie podbudowy naprawionego miejsca masą mineralno- asfaltową oraz wbudowanie mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa - remont nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej (podwójne powierzchniowe utrwalenie), - skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i oczyszczenie naprawianego miejsca nawierzchni, - uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca, - malowanie daty wykonania naprawy, - przełożenie istniejących krawężników z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - przełożenie istniejących obrzeży z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - ustawienie oporników wraz z ławą i oporem betonowym, - ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - przełożenie istniejące kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - ułożenie ścieku z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - rozebranie krawężników, obrzeży, oporników, kostki betonowej, nawierzchni z betonu, - korytowanie, - wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wraz z pielęgnacją, - wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5, - wykonanie nawierzchni/podbudowy z kruszywa 0-31,5, 0-63. - kruszywo frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63. • Nawierzchnia z destruktu bitumicznego: - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z destruktu bitumicznego - wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, rozścielenie i zagęszczenie, - wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem, - lokalne uzupełnienie nawierzchni destruktem asfaltowy, rozścielenie i zagęszczenie, - przewóz destruktu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. • Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładki asfaltowej: - frezowanie istniejącej nawierzchni, - skropienie i mechanicznie czyszczenie nawierzchni drogowej, - wywóz destruktu z terenu rozbiórki na odległość do 5 km, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej. • Regulacja i wymiana istniejących urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej: - regulacja pionowa infrastruktury podziemnej (studni kanalizacyjnych, wodociągowych teletechnicznych, zaworów wodociągowych, kratek ściekowych, ulicznych) - wymiana krat wpustu drogowego, pokryw studni oraz skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, - demontaż i montaż płyty nastudziennej. • Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w miejscu wykonanego remontu. Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót utrzymaniowych na drogach o nawierzchni bitumicznej zarządzanych przez Gminę Raszyn zgodnie z załącznikiem nr C1. Remonty nawierzchni bitumicznej winny być wykonywane nową masą mineralno- asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią. Dotyczy to również naprawy warstwy wiążącej lub podbudowy. W okresie gdy wytwórnia mas bitumicznych nie funkcjonuje z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tzn. niskie temperatury dopuszcza się użycie recyklera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia:  data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego

20,00

Częstotliwość objazdów dróg

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót: - rozebranie nawierzchni: z tłucznia kamiennego, z betonu, z mieszanki mineralno-asfaltowej, - rozebranie podbudowy: z tłucznia kamiennego, z betonu, - rozebranie elementów dróg takich jak: płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, części przelotowe przepustów, płyty żelbetowe MON, płyty betonowe (trylinka), - wywóz ziemi i gruzu z terenu budowy na odległość do 5 km, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa, 5 MPa) gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 lub 0-63 gr. 10 cm, - separacja warstw gruntu geowłókniną, - równanie i profilowanie przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem podłoża, - wykonanie koryta gr. 10 cm, 15 cm, lub 20 cm wraz z zagęszczeniem , - wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm, - uzupełnianie ubytków kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5, 4-31,5 lub 0-63 gr. 10 cm, - wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5, 4-31,5 gr. 7cm, - uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonowej, betonem B-35, grubości 10 cm, - wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, - zagęszczenie przez wałowanie, - kruszywo stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63, - przewóz materiałów sypkich np. piasek, kruszywo, destrukt wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km, - miejscowe uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, gr. 10 cm, - oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 10 cm lub 20 cm, - obłożenie skarp rowów płytami betonowymi, ażurowymi. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą, - przełożenie płyt betonowych, ażurowych. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą, - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PCVO 400, - wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=15cm, - wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=25cm, - ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki 8 cm układanego na płask na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm, - ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm, - odtworzenie trawników- posianie trawy z warstwą humusu gr. 10 cm, - przełożenie nawierzchni z elementów betonowych tj. płyt drogowych gr. 15 cm (trylinka), płyt chodnikowych 50x50x7, kostki betonowej 8 cm lub 6 cm, krawężników 15x30x100, 20x30x100, obrzeży 8x30x100, 6x20x100, - wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych MON (100x300x19), - ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50, płyt betonowych 35x35 na podsypce cementowo- piaskowej lub piaskowej, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm (szarej lub kolorowej), - ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 i 15x30x100 na ławie i oporem z betonu C12/15, - ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 i 8x30x100 na ławie i oporem z betonu C12/15, - ułożenie płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych 200x50x5,5 cm, - wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm, - cięcie mechanicznie nawierzchni betonowej lub asfaltowej, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem – progi zwalniające, - ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie palisady z prefabrykowanych elementów betonowych – słupków o przekroju kołowym fi 20 cm, dł. 1,0 m zakotwionych w ławie betonowej C20/25 - przewóz materiałów typu kostka, płyta betonowa trylinka na paletach z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, - wymiana krat wpustu drogowego, studni na D400, skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, - demontaż i montaż płyty nastudziennej, - regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, wodociągowych, - regulacja kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i hydrantu, studni telekomunikacyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót utrzymaniowych na drogach zarządzanych przez Gminę Raszyn zgodnie z załącznikiem nr C2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45232320-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia:  data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego

20,00

Częstotliwość objazdów dróg

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: