Zarządzenie Nr 240/2018
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 oraz art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r.poz. 2204) Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

WÓJT GMINY RASZYN

ustala minimalne stawki netto czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn oddane w użytkowanie w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat trzech.

§ 1.

Ustala się następujące stawki minimalne:

 

LP.

RODZAJ OBIEKTU

STAWKA1.

Czasowe kioski i pawilony nietrwale związane z gruntem

11,00 zł za 1 m2/mies.2.

Obiekty handlowe, trwale związane z gruntem

9,00 zł za 1 m2/mies.3.

Teren przyległy w/w obiektom, o którym mowa w pkt 1, 2

6,00 zł za 1 m2/mies.4.


Garaże nietrwale związane z gruntem

3,00 zł za 1 m2/mies.5.

Działki rekreacyjne i warzywno-owocowe do 1000 m2

0,60 zł za1 m2/rocznie6.

Grunty rolne bez oznaczeń klasyfikacyjnych przeznaczone pod uprawy polowe powyżej 1000m2

0,04 zł za 1 m2/rocznie7.

Grunty rolne sklasyfikowane przeznaczone pod uprawy polowe powyżej 1000m2

0,03 zł za1 m2/rocznie9.

Tereny pod miejsca parkingowe

3,00 zł za 1m2/mies..10.

Teren przeznaczony pod zaplecze budowy

2,00 zł za 1m2/mies.11.

Teren przeznaczony na składowanie ziemi, surowców, półproduktów mineralnych z wyłączeniem materiałów ropopochodnych i innych niebezpiecznych

0,30 zł za 1 m2/ mies.

do 1.000 m kw

0,20 zł za 1 m2/m kw.

powyżej 1.000 m kw

zajętego terenu12.

Zestaw do nadawania oraz odbioru i nadawania sygnałów telefonii komórkowej na obiektach wybudowanych przez dzierżawcę

3.100,00 zł /mies.13.

Zestaw do nadawania oraz odbioru i nadawania sygnałów telefonii komórkowej na obiektach gminnych

5.100,00 zł /mies.14.

Anteny telekomunikacyjne

500,00 zł/ mies. + 50,00 zł za każdą zainstalowaną antenę15.

Lokale lub pomieszczenia w budynkach gminnych

35,00 zł za 1m2/mies.16.

Lokale lub pomieszczenia w budynkach gminnych o niskim standardzie.

16,00 zł za 1m2/mies.17.

Najem lub dzierżawa stołówki z kuchnią i pomieszczeniami przynależnymi w budynku użyteczności publicznej przeznaczone na cele związane z dożywianiem osób, dzieci.

160,00 zł/mies.18.

Najem pomieszczeń przeznaczonych na wydawanie obiadów w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Raszyn w celu dodatkowego prowadzenia usług małej gastronomi poza godzinami wydawania obiadów

22,00 zł za 1m2/mies.19.

Najem lub dzierżawa nieruchomości i urządzeń Centrum Medycznego w Raszynie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia

1 500,00 zł/mies.20.

Lokale i pomieszczenia w budynkach gminnych wykorzystywane na prowadzenie usług o charakterze gastronomiczno-handlowym

18,00 zł za 1m2/mies.21.

Sala lekcyjne z ewentualnym dostępem do rzutnika


20,00 zł za godz. lekcyjną22.

Sala lekcyjna specjalistyczna (językowa, fizyczno-chemiczna, komputerowa, terapia zajęciowa itp.)

30,00 zł za godz. zegarową23.

Sala sportowa duża dwa sektory (mała 1 wys. czynszu)

120,00 zł za godz. zegarową24.

Szatnia ( opłata za jedną)

20,00 zł za godz. zegarową25.

Aula widowiskowa wynajmowana na godziny

100,00 zł za godz.26.

Aula widowiskowa z wykorzystaniem nagłośnienia. Dodatkowo wymagana umowa z akustykiem z CKR Raszyn

200,00 zł za godz.27.

Sala, hala i aula wynajmowane cyklicznie

Ustalone stawki pomniejszone o 20%.28.

Sale gimnastyczne, hala i aula wynajmowane dla osób nie będących mieszkańcami gminy Raszyn

Ustalone stawki powiększone o 30%29.

Boiska zewnętrzne boisko + bieżnia (boiska do koszykówki lub siatkówki 1 wys. czynszu)

80,00 zł za godz.30.

Tablice reklamowe nieoświetlone – wolnostojące

23,00 zł za 1m2/mies.31.

Tablice reklamowe nieoświetlone umieszczone na budynkach

21,00 zł za 1m2/mies.32.

Tablice reklamowe nieoświetlone – umieszczone na ogrodzeniu

20,00 zł za 1m2/mies.33.

Powierzchnia pod automatami do napojów

300,00/mies.

Wynajem na godziny w porach wieczornych od 2100 do 2200 stawki liczone są w podwójnej wysokości.
Stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana przez Gminę Raszyn są zwolnione z opłat czynszu opłacają wyłącznie opłaty manipulacyjne.

§ 2.

Za powierzchnię dzierżawionego gruntu pod reklamę przyjmuje się powierzchnię tablicy reklamowej i wysokość opłaty wynikającej z iloczynu powierzchni tablicy reklamowej i ustalonej stawki za 1 m2 przy tablicy jednostronnej, zaś przy tablicy dwustronnej przyjmuje się stawkę w podwójnej wysokości.

§ 3.

  1. Stawki czynszu o których mowa w § 2 nie obejmują podatku VAT, który zostanie naliczony według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
  2. Stawki czynszu o których mowa w § 2 podlegają corocznej waloryzacji o ogólny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS za rok poprzedni.
  3. Czynsz ustalony w stosunku miesięcznym płatny jest z góry do 20 dnia każdego miesiąca, zaś ustalony w stosunku rocznym, płatny jest w terminie do 31 marca.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenia płatności czynszu z dołu po zakończeniu danego miesiąca jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu najmu lub dzierżawy.

§ 4.

  1. W przypadku, gdy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu lub dzierżawy przedmiot najmu lub dzierżawy nie zostanie wydany Gminie Raszyn, Gminie Raszyn przysługuje odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu lub dzierżawy w wysokości 200% miesięcznej stawki czynszu z wyjątkiem sytuacji gdy zawarcie umowy było niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego czy Dzierżawcę.
  2. W przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn, Gminie Raszyn przysługuje odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu lub dzierżawy w wysokości 200% stawki czynszu ustalonego niniejszym Zarządzeniem.

§ 5.

  1. W przypadku braku możliwości wykorzystywania przedmiotu najmu lub dzierżawy z przyczyn niezależnych od Wynajmującego lub Dzierżawcy (np. obiekty nieczynne z powodu wakacji tj. miesiące lipiec, sierpień) opłata czynszu może zostać pomniejszona proporcjonalnie w stosunku do okresu w którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu najmu lub dzierżawy.
  2. Stawki czynszu o których mowa w § 1, w szczególnych przypadkach mogą być obniżone o 50% na podstawie zgody Wójta Gminy Raszyn.

§ 6.

Należności związane z odpłatnością za media ustalone będą każdorazowo w umowie.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 8.

Traci moc zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.