Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)          Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)      Nazwa:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa               Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2019.DC

II.1.2)      Główny kod CPV 45330000

II.1.3)      Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)      Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)        Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/03/2019

VI.6)        Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: GMINARASZYN

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-027649

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 041-092050

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/02/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)       Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)    Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)    Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Zamiast:

C2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto (słownie siedemset tysięcy złoty brutto);

Powinno być:

C2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto wykonywanymi w ramach jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

VII.2)       Inne dodatkowe informacje:

 

obrazek

Raszyn, dnia 15 marca 2019 r.

 ZP.271.1.7.2019.DC ( 4 )

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – Faza V” – część drogowa”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania.

 

Pytanie nr 1

zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienia SIWZ do postępowania na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa”

- czy w cz. V.5.1.2.c2)  w sformułowaniu :

…. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych

oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (słownie siedemset tysięcy złoty brutto);

nie wkradł się błąd w części podkreślonej ?

 

kierownik robót drogowych nie może przecież kierować robotami polegającymi na budowie kanalizacji, w ramach których wykonano roboty drogowe

- powinno chyba być odwrotnie tzn. doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie drogi, w ramach której wykonano budowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia brzmienie warunku dot. dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, na:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy –  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto wykonywanymi w ramach jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na pytania stają się wiążące przy składaniu ofert.

 

 

obrazek

 

27/02/2019    S41    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Raszyn: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2019/S 041-092050

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

 

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy: Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn– faza V – część drogowa”

Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2019.DC

II.1.2)Główny kod CPV  45330000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  45231300, 45233222

II.2.3)Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki, ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu

Pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, to:

„Budowa nawierzchni drogowej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2”

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniową w miejscowości Janki, odbudowę nawierzchni drogowych na całej powierzchni ulic Poniatowskiego, Godebskiego oraz drogi powiatowej – ul. Falenckiej.

W ramach przedmiotu umowy, należy wykonać nawierzchnię ulic w zakresie:

Ul. Godebskiego: uzupełnienie podbudowy, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wykorzystaniem kostki rozbiórkowej w ilości ok. 60 %;

Ul. Poniatowskiego i ul. Falencka: uzupełnienie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej AC 16W 50/70 – grubość 6 cm, ułożenie siatki z włókien szklanych wstępnie przesączanych asfaltem oraz ułożenie warstwy ścieralnej AC11S 50/70, grubość 5 cm – 4 915 m2

— ul. Poniatowskiego - 4 915,00 m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej),

— ul. Falencka – 30,0 m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej),

— ul Godebskiego (kostka) - 6 790,00 m2

Drogi o nawierzchni gruntowej (zakres: dogęszczenie podłoża, uzupełnienie, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenia) - 260,00 m2

Drogi żwirowe (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie) - 550,00 m2

Chodniki (zakres: wyprofilowanie i dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy klińca 8 cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grubość 8 cm, nowej) - 325,00 m2

Nawierzchnie z kruszywa łamanego (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie) - 325,00 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 24/03/2019

Koniec: 30/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:  PIOS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:

B1) sytuacja finansowa; — wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

B2) sytuacja ekonomiczna: — wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: C1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum: — 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni asfaltowych lub z kostki brukowej o wartości min. 700 000,00 PLN brutto (każda z robót);

C2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto (słownie siedemset tysięcy złoty brutto);

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy: Zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy - załącznika do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022957

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 01/04/2019    Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 01/04/2019    Czas lokalny: 12:00

 

Miejsce:  Siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA, Sala konferencyjna Urzędu Gminy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości, odpowiednio dla każdego z zadań:

35 000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

9.2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. z 2016 r. poz. 359/

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula

Tel.: +48 227017842

Adres e-mail: iodo@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym Z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa” znak: ZP.271.1.7.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/02/2019

 

 

 

 

obrazek

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)                Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa”
Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2019.DC

II.1.2)     Główny kod CPV 45330000

II.1.3)    Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)    Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.1.5)            Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)           Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 45231300, 45233222

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, to:

„Budowa nawierzchni drogowej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2”

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki, odbudowę nawierzchni drogowych na całej powierzchni ulic Poniatowskiego, Godebskiego oraz drogi powiatowej – ul. Falenckiej.

W ramach przedmiotu umowy, należy wykonać nawierzchnię ulic w zakresie: ul. Godebskiego: uzupełnienie podbudowy, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wykorzystaniem kostki rozbiórkowej w ilości ok. 60%; ul. Poniatowskiego i ul. Falencka: uzupełnienie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej AC 16W 50/70 – grubość 6cm, ułożenie siatki z włókien szklanych wstępnie przesączanych asfaltem oraz ułożenie warstwy ścieralnej AC11S 50/70, grubość 5cm – 4915m2

-     ul Poniatowskiego - 4915,00 m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej);

-     ul. Falencka – 30,0m2 (docelowa powierzchnia warstwy ścieralnej);

-     ul Godebskiego (kostka ) - 6790,00m2

Drogi o nawierzchni gruntowej (zakres: dogęszczenie podłoża, uzupełnienie, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenia) - 260,00m2

Drogi żwirowe (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie) - 550,00m2

Chodniki (zakres: wyprofilowanie i dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy klińca 8cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grubość 8cm, nowej) - 325,00 m2 Nawierzchnie z kruszywa łamanego (zakres: dogęszczenie podłoża, ułożenie warstwy kruszywa, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie) - 325,00m2

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)                  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 24/03/2019,  Koniec: 30/10/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis  wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: PIOS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)      Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

14 i 21ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:

b1) sytuacja finansowa;

-     wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł

(słownie: jeden milion złotych); b2) sytuacja ekonomiczna:

-     wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

c1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich

5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum:

- 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni asfaltowych lub z kostki brukowej o wartości min. 700 000,00 zł brutto (każda z robót); c2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

1 osobą (jedną osobą) – kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (słownie siedemset tysięcy złoty brutto);

III.1.5)      Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)          Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)      Warunki realizacji umowy: Zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy - załącznika do SIWZ

III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury  Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)          Informacje administracyjne

IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022957

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 01/04/2019  Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w  miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 01/04/2019 Czas   lokalny: 12:00

Miejsce: siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, Sala konferencyjna Urzędu Gminy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości, odpowiednio dla każdego z zadań:

35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

9.2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu

2)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)    gwarancjach bankowych,

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/

 

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iodo@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego część 2 z podziałem na zadania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza V – część drogowa” znak: ZP.271.1.7.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)          Procedury odwoławcze

VI.4.1)      Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)       Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)       Składanie odwołań

VI.4.4)       Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)          Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/02/2019

 

Dokumenty do pobrania (FTP):

Projekt wykonawczy