Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku

Uchwała Nr VIII/71/2019
Rady Gminy Raszyn
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

§ 1

Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Raszyn Nr VIII/71/2019. z dnia 21 marca 2019 r.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2017 r, poz. 1840 z późń. zm. ).
Na podstawie art. 11a ust. 1 w/w ustawy, Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały corocznie do 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który w myśl postanowień art. 11 ust. 2 ww. ustawy winien obejmować:
   1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
   2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
   3) odławianie bezdomnych zwierząt;
   4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt
   5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
   6) usypianie ślepych miotów;
   7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
   8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe dla gminy. W programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania które zostały ujęte w budżecie gminy na 2019 r.
W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 11a ust. 7 w/w ustawy , projekt niniejszego programu został przekazany do zaopiniowania następującym instytucjom:
   1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii - Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pruszkowie;
   2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy - Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt - VIVA, Fundacji PEGASUS, Fundacji ANIMAL RESCUE POLAND
   3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy - Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Łowieckiego Obwód 414, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Sokół” . Polski Związek Łowiecki pismem z dnia 31.01.2019r. znak: L.dz.221/WHiKŁ2019 oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie pismem z dnia 04.02.2019r r. znak PIWPr-Adm.070.3.2019 pozytywnie zaopiniowali projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019r., będącego załącznikiem do przedmiotowej uchwały.
Pozostałe instytucje nie wydały opinii w terminie o którym mowa w art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie a tym samym uznaje się za akceptację przesłanego programu.
W dniu 11.03.2019 r. (tj. po terminie wskazanym w ustawie o ochronie zwierząt) wpłynęła opinia fundacji ANIMAL RESCUE POLAND. Po zapoznaniu się z przedmiotową opinią uwzględniono uprawnione uwagi i dokonano odpowiednich zapisów w programie.
Wraz ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt polegającą na dodaniu możliwości wprowadzenia planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają ( ust. 3a w/w ustawy) w projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2019 zostały rozszerzone zadania zmierzające do przeciwdziałania bezdomności poprzez dodanie Planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie Raszyn dla zwierząt posiadających właścicieli lub opiekunów.
W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Gminy Raszyn przedmiotowej uchwały w celu realizacji nałożonych na gminę obowiązków w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania ich bezdomności - jest uzasadnione.

Załączniki

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku (382kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-05-09 10:15:25
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-05-09 10:26:04
Ostatnia zmiana:2019-05-09 10:26:15
Ilość wyświetleń:474

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij