Ogłoszenie nr 568257-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

Gmina Raszyn: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778. Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.raszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.1.15.2019.ŁO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic znajdujących się na terenie gminy Raszyn objętych odpowiednio zadaniami : Zadanie nr 1-przebudowa ulicy Cichej w miejscowości Rybie dł. ok. 590, Zadanie nr 2- przebudowa ulicy Rozwojowej w miejscowości Rybie dł. ok. 200 m Zadanie nr 3- przebudowa ulicy Aksamitnej w miejscowości Rybie dł. ok. 395 m, Zadanie nr 4- przebudowa ulicy Prostej w miejscowości Raszyn 01 dł. ok. 270 m (odc. od ul. Godebskiego do ulicy Słowikowskiego), Zadanie nr 5- przebudowa ulicy Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe dł. ok. 300 m, wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego , przedmiarów oraz uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez ich Wykonawcę. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia 2.2/. Dokumentacja projektowa w ramach każdego z zadań powinna obejmować : • w zakresie robót drogowych: a) opracowanie i przedłożenie Inwestorowi do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi, b) dokumentację techniczną układu drogowego do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę , w tym: - projekt zagospodarowania terenu z rzędnymi wysokościowymi i zwymiarowany w stopniu pozwalającym na odtworzenie w terenie sporządzony na mapie do celów projektowych, - plan sytuacyjny w kolorze, - profil podłużny - przekrój poprzeczny (z naniesieniem lokalizacji projektowanej i istniejącej infrastruktury podziemnej), c) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiązujące katalogi konstrukcyjne z odniesieniem do obowiązujących norm technicznych d) Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę lub zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze, należy przeanalizować lokalizację zjazdów. Każdy zjazd zarówno indywidualny jak i publiczny winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie. e) w ulicach zaplanować kanały technologiczne. f) projekt wykonawczy w tym: - szczegóły konstrukcyjne, - zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy ulicy poprzez budowę lub przebudowę zjazdów (z podaniem rzędnych wysokościowych). - uwzględnienie regulacji wysokościowej istniejących zaworów i włazów uzbrojenia istniejącego w ulicy do projektowanej rzędnej . - rysunki rozwiązań kolizji z infrastrukturą podziemną - przełożenia lub sposób zabezpieczenia sieci w uzgodnieniu z każdym z gestorów sieci - tabelę robót ziemnych, g) projekty stałej i czasowej organizacji ruchu posiadające wymagane opinie i zatwierdzenie. • w zakresie robót odwodnieniowych a) opracowanie i przedłożenie Inwestorowi do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi, b) dokumentacja techniczna systemu odwodnienia kompatybilna z układem drogowym w tym: - projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celów projektowych zawierający zwymiarowanie projektowanych urządzeń oraz rzędne wysokościowe - plan sytuacyjny w kolorze, c) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny kanalizacji deszczowej (skala 1:50/500) - szczegóły zastosowanych rozwiązań (wpust, schemat studni …..) - profile przykanalików do studni wpustowych skala 1:100 - sposób wykonania zabezpieczeń kolizji bądź ich rozwiązań zamiennych. Uwaga: W przypadku ul. Rycerskiej ( Dawidy Bankowe) - odc. od ul. Szlacheckiej do rzeki Raszynki - w 2014 r w ramach przebudowy ulic osiedla Betherówka (dokumentacja opracowana przez Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG) została wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do zbiornika otwartego odparowującego. W ramach tego opracowania należy przewidzieć rozwiązanie zamienne ze względu na przyszłą rozbudowę ulicy - m. in o odcinek przebiegający wzdłuż rzeki - dz. o nr ewid. 34/32. • w zakresie robót wod-kan Zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej czy sieci kanalizacyjnej z odejściem do granicy pasa drogowego dla każdej wydzielonej ewidencyjnie działki uwzględniającej warunki techniczne zarządcy sieci EKO-Raszyn Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie. W przedmiarach (dot. każdej z ulic) przewidzieć wymianę istniejących małych żeliwnych skrzynek ulicznych (od zasuw) na skrzynki duże o wym. 185 mm na przyłączach do posesji i na hydrantach oraz pokryw studni na D 400. Należy przygotować : a) dokumentację techniczną dla zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zawierającą: - projekt zagospodarowania terenu, wykonany na kopii mapy do celów projektowych z wpisanymi rzędnymi wysokościowymi dna kanału i studni, włazów. Rzędne muszą uwzględniać wymagane przykrycie i niweletę jezdni lub chodnika. - plan sytuacyjny w kolorze, b) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny sieci (skala 1:50/500) - schematy studni , - profile przykanalików skala 1:100 - rozwiązania ewentualnych kolizji i istniejącym i planowanym uzbrojenie m terenu Projekt uzgodnić z eksploratorem sieci wod-kan firmą EKO-RASZYN, Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3, 05-050 Raszyn. • w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych W razie konieczności doświetlenia lub zmiany miejsca usytuowania istniejących słupów (dot. np. ul. Cichej- zad. nr 1 i ul. Rozwojowej - zad. nr 2) zobowiązuje się Wykonawcę do przeprojektowania i zaprojektowania oświetlenia w oparciu o założenia projektowe dotyczące budowy drogi. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią oraz ze słupami teletechnicznymi lub energetycznymi dokonać przebudowy ich na warunkach technicznych wystawionych przez zarządców sieci. Na uzgodniony projekt uzyskać brak sprzeciwu organu na wykonanie robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia. W projekcie przewidzieć kanał technologiczny. 2.3/. Dokumentacja winna być wykonana dla każdej z ulic i branż osobno i zawierać: 1. w wersji papierowej a) projekt budowlany ……………………………….…..............................5 egz. b) projekt wykonawczy ………………………………………….................5 egz. c) inwentaryzację zieleni z wycinką drzew (jeśli jest taka potrzeba)……….4 egz. d) uzgodniony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu …………………3 egz. e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych………2 egz. f) kosztorys inwestorski …………………………………………………….2 egz. g) przedmiar robót …………………………………………………………..2 egz. 2. w wersji elektronicznej a) dokumentację techniczną (w formacie doc, pdf i DWG) ………………..1 szt. b) kosztorys inwestorski (w formacie doc, pdf i ath) ……………………...1szt. c) przedmiar i kosztorys ślepy ............................……………....................1egz. W/w nośniki elektroniczne Projektant winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy umieszczając n/w informacje : - nazwę i adres jednostki projektowej, - nazwę i adres obiektu budowlanego (ulicy), - inwestor, - branża, - egz. nr 1 – IRD, - egz. nr 2 –RZP. 2.4/. Projektant przy opracowywaniu dokumentacji zobowiązany jest do uzyskania oryginałów i wykonania: - aktualnej mapę do celów projektowych - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji(jeśli jest taka potrzeba - wypisu i wyrysu z rejestru gruntów - odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (jeśli jest taka potrzeba) - oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża - badań geotechnicznych - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest taka potrzeba) - wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opinii komunikacyjnej z załącznikiem graficznym. - uzgodnienie dokumentacji z gestorami sieci, zarządcą drogi - protokół z Narady Koordynacyjnej - uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - inwentaryzacji zieleni - wskazania drzew w pasie drogowym kolidujących z przebudową (jeśli jest taka potrzeba) - pozwolenia wodnoprawnego (jeśli jest taka potrzeba) - uzgodnień z EKO-Raszyn oraz zarządcami poszczególnych sieci
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy w wysokości do 30% zamówienia podstawowego, przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (dot. każdego zadania).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: • przekazanie dokumentacji projektowej - do dnia 15.10.2020 r. • pozyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - do dnia 15.12.2020 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Odnośnie spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej: – 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługę stanowiącą przedmiot zamówienia, tj. polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy lub budowy drogi uwzględniającej także budowę / przebudowę kanalizacji deszczowej o wartości zamówienia, co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty) brutto każda z usług W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, dopuszczalne jest posłużenie się tymi samymi zamówieniami dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu w poszczególnych zadaniach. Odnośnie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: a) 2 (dwoma) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, b) 2 (dwoma) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, c) 2 ( dwoma) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych – dot. zadania nr 1 i zadania nr 2 Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. 2. W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, ta sama osoba w danym zadaniu może być wskazana na funkcję podaną w pkt. od „a” do „c”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.4 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716); Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty określony został w punkcie XVI SIWZ. Postępowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy po otwarciu ofert opisane zostało w punkcie 14.6 SIWZ. 6.3 Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań, - złożenie oferty wspólnie, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.4 Dokumenty podmiotów trzecich W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: 1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 2) dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o którym mowa w pkt. 6.2.1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); c) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1.1 Wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca składa w formie oświadczenia – Zamawiający udostępnia wzór oświadczeń – Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnie z innymi Wykonawcami: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie załącznik nr 1 i 2 dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie załącznik nr 2 dotyczące podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie załącznik nr 2 - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia (dotyczy Wykonawcy, a w przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom, również dotyczących Podwykonawcy).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 *- 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), Zadanie nr 2 *- 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), Zadanie nr 3 *– 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), Zadanie nr 4 *– 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), Zadanie nr 5 *– 800,00 zł (słownie: osiemset złotych), 8.2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/ 8.4/ Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014 Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium z dopiskiem: wadium na: „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania” – 1*,2*,3*,4*,5* – z zaznaczeniem, na które zadanie składana jest oferta. (* wybrać odpowiednie zadanie/zadania)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przekazania koncepcji projektowej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie terminu realizacji umowy lub przyjętych rozwiązań projektowych (technicznych) w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej; 2) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 3) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług 4) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; 5) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 6) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, czy też pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwalających na szybszą jej realizację; 7) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 8) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; 9) konieczności wykonania usług zamiennych lub uzupełniających; 10) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków radnych lub policji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.14 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.15 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.16 W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iod@raszyn.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania” znak: ZP.271.1.15.2019.ŁO, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1- Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Cichej w miejscowości Rybie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic znajdujących się na terenie gminy Raszyn objętych odpowiednio zadaniami : Zadanie nr 1-przebudowa ulicy Cichej w miejscowości Rybie dł. ok. 590, wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego , przedmiarów oraz uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez ich Wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przekazania koncepcji projektowej

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Rozwojowej w miejscowości Rybie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic znajdujących się na terenie gminy Raszyn objętych odpowiednio zadaniami : Zadanie nr 2- przebudowa ulicy Rozwojowej w miejscowości Rybie dł. ok. 200 m wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego , przedmiarów oraz uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez ich Wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przekazania koncepcji projektowej

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Aksamitnej w miejscowości Rybie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic znajdujących się na terenie gminy Raszyn objętych odpowiednio zadaniami : Zadanie nr 3- przebudowa ulicy Aksamitnej w miejscowości Rybie dł. ok. 395 m, wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego , przedmiarów oraz uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez ich Wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przekazania koncepcji projektowej

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zadanie nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Prostej w miejscowości Raszyn 01 (odc. od ul. Godebskiego do ul. Słowikowskiego)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic znajdujących się na terenie gminy Raszyn objętych odpowiednio zadaniami : Zadanie nr 4- przebudowa ulicy Prostej w miejscowości Raszyn 01 dł. ok. 270 m ( odc. od ul. Godebskiego do ul. Słowikowskiego) wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego , przedmiarów oraz uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez ich Wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przekazania koncepcji projektowej

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Zadanie nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic znajdujących się na terenie gminy Raszyn objętych odpowiednio zadaniami : Zadanie nr 5- przebudowa ul. Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe dł. ok. 300 m wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego , przedmiarów oraz uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez ich Wykonawcę. Uwaga: W przypadku ul. Rycerskiej ( Dawidy Bankowe) - odc. od ul. Szlacheckiej do rzeki Raszynki - w 2014 r w ramach przebudowy ulic osiedla Betherówka (dokumentacja opracowana przez Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG) została wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do zbiornika otwartego odparowującego. W ramach tego opracowania należy przewidzieć rozwiązanie zamienne ze względu na przyszłą rozbudowę ulicy - m. in o odcinek przebiegający wzdłuż rzeki - dz. o nr ewid. 34/32.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przekazania koncepcji projektowej

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: