26/07/2019    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2019/S 143-352493

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.19.2019.DC

II.1.2)Główny kod CPV 90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn”;

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90510000, 90513100, 90512000, 90513000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług    Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn” Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Raszyn oraz dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik A1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie obejmuje:

a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

b) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn,

c) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.1.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami oraz Uchwałą nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.1.2019 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami dotyczącymi regionu zachodniego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462),

d) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ilości worków i pojemników do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów,

e) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników),

f) obsługa zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamówień na usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 10

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia pojemników / Waga: 10

Kryterium kosztu - Nazwa: Ilość punktów adresowych w miesiącu do odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany realizacji umowy, Warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000, 90513100, 90512000, 90513000, 90511200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia od mieszkańców gminy Raszyn, bez pobierania dodatkowych opłat indywidualnych, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik A2, w postaci:

a) selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych i surowcowych,

b) odpadów zielonych i bioodpadów,

c) odpadów wielkogabarytowych,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) zużytych baterii i akumulatorów,

g) zużytych opon,

h) odzieży i tekstyliów,

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 750 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Raszyn.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość przyjmowania odpadów segregowanych do PSZOK / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość PSZOK od granicy gminy Raszyn / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków realizacji umowy, które opisane zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, dot. zadania 1:

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i

Elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.),

3. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

4. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów kuchennych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów) a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla regionu zachodniego.

Dot. zadania 2:

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.);

2. stosowne zezwolenie na zbieranie na terenie udostępnionego PSZOK odpadów wymienionych w – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

3. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie przekazanych przez właścicieli nieruchomości odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości po procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego;

4. posiada zawartą umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia i przedstawi oświadczenie tych podmiotów, potwierdzające, że odpady przekazywane przez Wykonawcę zostaną przekazane podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w przypadku braku zezwoleń Wykonawcy na przetwarzanie odpadów

1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) sytuacja ekonomiczna: Wykonawca winien wykazać, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

b) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – Zamawiający nie określa wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na odbiorze odpadów segregowanych i przekazywania ich do RIPOK o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia - oddzielnie dla każdego z zadań.

Informacja dot. art. 13 RODO: Administratorem danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2019/S 115-282827

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/08/2019

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/08/2019 Czas lokalny: 12:00

Miejsce:  Siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA, Sala Konferencyjna Urzędu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a) o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.6.2.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt 6.3.1a) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią zg. z SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/07/2019

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803, E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)             Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)             Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)            Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.19.2019.DC

II.1.2)         Główny kod CPV 90500000

II.1.3)         Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)         Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn”

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

II.1.5)      Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)      Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak, Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn Część nr: 1

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV: 90510000,  90513100,  90512000,  90513000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)      Opis zamówienia: W ramach Zadanie nr 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn” Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Raszyn oraz dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik A1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie obejmuje:

a)odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

b)         odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn, c) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami oraz Uchwałą Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami dotyczącymi regionu zachodniego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462),

d)         wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ilości worków i pojemników do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów,

e)utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników),

f) obsługa zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamówień na usługi.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 10

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia pojemników / Waga: 10

Kryterium kosztu - Nazwa: Ilość punktów adresowych w miesiącu do odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10

II.2.6)      Szacunkowa wartość

II.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020     Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis  wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)    Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)    Informacje na temat katalogów elektronicznych Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)    Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)

Zamawiający dopuszcza zmiany realizacji umowy, Warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Część nr: 2

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV: 90500000,  90513100,  90512000,  90513000,  90511200

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)      Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia od mieszkańców gminy Raszyn, bez pobierania dodatkowych opłat indywidualnych, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik A2, w postaci:

a)   selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych i surowcowych,

b)   odpadów zielonych i bioodpadów

c)   odpadów wielkogabarytowych,

d)   zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e)   przeterminowanych leków i chemikaliów,

f)    zużytych baterii i akumulatorów,

g)   zużytych opon,

h)   odzieży i tekstyliów,

i)    odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 750 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej naterenie Gminy Raszyn.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość przyjmowania odpadów segregowanych do PSZOK / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość PSZOK od granicy Gminy Raszyn / Waga: 20

II.2.6)      Szacunkowa wartość

II.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020  Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)    Informacje o opcjach  Opcje: nie

II.2.12)    Informacje na temat katalogów elektronicznych  Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)    Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

 Zamawiający dopuszcza zmiany warunków realizacji umowy, które opisane zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)       Warunki udziału

III.1.1)    Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, dot. zadania 1;

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn, o którym mowa w art. 9b ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

2.zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.),

3.zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

4.posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów kuchennych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów) a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla regionu zachodniego. dot. zadania 2;

1.     zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego

Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.);

2.     stosowne zezwolenie na zbieranie na terenie udostępnionego PSZOK odpadów wymienionych w – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

3.     posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie przekazanych przez właścicieli nieruchomości odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości po procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację

RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie

Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego;

4.     posiada zawartą umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia i przedstawi oświadczenie tych podmiotów, potwierdzające, że odpady przekazywane przez Wykonawcę zostaną

przekazane podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w przypadku braku zezwoleń Wykonawcy na przetwarzanie odpadów

1       . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy; 3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania

III.1.2)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a)     sytuacja ekonomiczna: Wykonawca winien wykazać, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej brakuinny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

b)     w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – Zamawiający nie określa wymagań.

III.1.3)    Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie

oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na odbiorze odpadów segregowanych i przekazywania ich do RIPOK o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.5)    Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)       Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)    Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)    Warunki realizacji umowy:

Umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia - oddzielnie dla każdego z zadań

Informacja dot. art. 13 RODO : Administratorem danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

III.2.3)    Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)       Opis

IV.1.1)    Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)    Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)       Informacje administracyjne

IV.2.1)    Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 115-282827

IV.2.2)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/08/2019      Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)    Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)    Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)    Warunki otwarcia ofert

Data: 28/08/2019           Czas lokalny: 12:00  

Miejsce: siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, Sala Konferencyjna Urzędu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)       Informacje dodatkowe:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a) o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2)         Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

3)         Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.6.2.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 6.3.1a) SIWZ w zakresie określonym w art. Art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

1  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

2  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

3  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzaje min formacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich wpoufności.4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią zg. z SIWZ

VI.4)       Procedury odwoławcze

VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)      Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)      Składanie odwołań

VI.4.4)      Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/07/2019