7/09/2019    S179    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2019/S 179-437061

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 170-415675)

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2019.DC

II.1.2)Główny kod CPV 90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn”;

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/09/2019

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-415675

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 16/09/2019  Czas lokalny: 09:00

 

Powinno być:

Data: 30/09/2019     Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 16/09/2019 Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 30/09/2019     Czas lokalny: 12:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 
 
Raszyn, dnia 12 września 2019 r.

 

ZP.271.1.24.2019.DC(4)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn z podziałem na zadania”

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przychyla się do wniosku złożonego przez wykonawcę o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert jest: 16-09-2019 r godz. 9:00, termin otwarcia 16-09-2019 r.

 

Zmienia się na:

Termin składania ofert: 30-09-2019 r godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 30-09-2019 r godz. 12:00

 

 

pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

 

 

 

 

 

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2019/S 170-415675

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2019.DC
II.1.2)Główny kod CPV 90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn”;

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 90510000, 90513100, 90512000, 90513000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn” Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Raszyn oraz dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik A1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie obejmuje:

a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

b) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym

W czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn,

c) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie

Z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami oraz Uchwałą Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia

22 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami dotyczącymi regionu zachodniego (Dz. Urz. Woj. Maz.

Z 2019 r. poz. 1462),

d) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ilości worków

I pojemników do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów,

e) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym

I sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników),

f) obsługa zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamówień na usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia pojemników / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Ilość punktów adresowych w miesiącu do odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020 Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:  Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia,

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany realizacji umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 90000000, 90511200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia od mieszkańców gminy Raszyn, bez pobierania dodatkowych opłat indywidualnych, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik A2, w postaci:

a) selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych i surowcowych,

b) odpadów zielonych i bioodpadów

c) odpadów wielkogabarytowych,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) zużytych baterii i akumulatorów,

g) zużytych opon,

h) odzieży i tekstyliów,

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 750 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Raszyn.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość przyjmowania odpadów segregowanych do PSZOK / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość PSZOK od granicy Gminy Raszyn / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020 Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia,

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków realizacji umowy, które opisane zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, dot. zadania 1: 1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.), 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i Elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), 3. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 4. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów kuchennych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów) a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla regionu zachodniego.

Dot. zadania 2:

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.); 2. stosowne zezwolenie na zbieranie na terenie udostępnionego PSZOK odpadów wymienionych w – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 3. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie przekazanych przez właścicieli nieruchomości odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości po procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym ojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego; 4. posiada zawartą umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia i przedstawi oświadczenie tych podmiotów, potwierdzające, że odpady przekazywane przez Wykonawcę zostaną przekazane podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w przypadku braku zezwoleń Wykonawcy na przetwarzanie odpadów 1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamów. publiczn

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a) sytuacja ekonomiczna: Wykonawca winien wykazać, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

b) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – Zamawiający nie określa wymagań.

UWAGA: Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy

I doświadczenia oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie

Oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich

3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem

I wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem

I wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na odbiorze odpadów segregowanych i przekazywania ich do RIPOK o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy - określone zostały w SIWZ oraz we wzorze umowy - dla każdego z zadań

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta: Procedura przyspieszona
Uzasadnienie: Zamawiający dwukrotnie ogłaszaj już postepowanie na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn z podziałem na zadania”

1. 2019/S 115-282827 z dnia 18-06-2019 r.

2. 2019/S 143-352493 z dnia 26-07-2019 r.

Oba postępowania zostały unieważnione. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim – w zakresie zadania nr 1 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast na zadanie nr 2 – nie złożono żadnej oferty.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia, wynika z konieczności zachowania ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn. Brak realizacji przedmiotowej usługi pogorszy warunków sanitarno-epidemiologicznych przez co wpłynie negatywnie na życie i zdrowie mieszkańców.

Wobec powyższego, zachodzi konieczność skrócenia terminu składania ofert, w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 143-352493
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/09/2019

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Lipiec - sierpień 2020 r

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

Osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

Właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być

Udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd  Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801   Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)             Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)             Komunikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

                   Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)           Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2019.DC

II.1.2)        Główny kod CPV  90500000

II.1.3)        Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)        Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn”;

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

II.1.5)        Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)        Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)           Opis

II.2.1)        Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn Część nr: 1

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV: 90510000, 90513100, 90512000, 90513000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod  NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)        Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn” Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Raszyn oraz dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik A1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie obejmuje:

a)         odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

b)         odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn, c) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami oraz Uchwałą Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami dotyczącymi regionu zachodniego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462),

d)         wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ilości workówi pojemników do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów,

e)         utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym

i sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników),

f) obsługa zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamówień na usługi.

II.2.5)        Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej /Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 10

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia pojemników / Waga: 10

Kryterium kosztu - Nazwa: Ilość punktów adresowych w miesiącu do odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10

II.2.6)        Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020  Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis  wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)      Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany realizacji umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Część nr: 2

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 90000000, 90511200

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod  NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia od mieszkańców gminy Raszyn, bez pobierania dodatkowych opłat indywidualnych, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik A2, w postaci:

a)          selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych i surowcowych,

b)         odpadów zielonych i bioodpadów

c)          odpadów wielkogabarytowych,

d)         zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e)          przeterminowanych leków i chemikaliów,

f)          zużytych baterii i akumulatorów,

g)         zużytych opon,

h)         odzieży i tekstyliów,

i)           odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 750 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Raszyn.

II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość przyjmowania odpadów segregowanych do PSZOK / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość PSZOK od granicy Gminy Raszyn / Waga: 20

II.2.6)     Szacunkowa wartość

II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020     Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis  wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. zg. z zapisami SIWZ.

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)         Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)         Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)         Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków realizacji umowy, które opisane zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, dot. zadania 1: 1.

zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.), 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i Elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), 3. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 4. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów kuchennych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów) a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla regionu zachodniego.

Dot. zadania 2:

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.); 2. stosowne zezwolenie na zbieranie na terenie udostępnionego PSZOK odpadów wymienionych w – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 3. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie przekazanych przez właścicieli nieruchomości odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości po procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego; 4. posiada zawartą umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia i przedstawi oświadczenie tych podmiotów, potwierdzające, że odpady przekazywane przez Wykonawcę zostaną przekazane podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w przypadku braku zezwoleń Wykonawcy na przetwarzanie odpadów 1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamów. publicznych

III.1.2)          Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a)     sytuacja ekonomiczna: Wykonawca winien wykazać, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

b)    w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – Zamawiający nie określa wymagań.

UWAGA:

Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich

3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na odbiorze odpadów segregowanych i przekazywania ich do RIPOK o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

III.1.5)      Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)          Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)      Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)      Warunki realizacji umowy: warunki realizacji umowy - określone zostały w SIWZ oraz we wzorze umowy - dla każdego z zadań

III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta Procedura przyspieszona Uzasadnienie:

Zamawiający dwukrotnie ogłaszaj już postepowanie na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn z podziałem na zadania”

1.         2019/S 115-282827 z dnia 18-06-2019 r.

2.         2019/S 143-352493 z dnia 26-07-2019 r.

Oba postępowania zostały unieważnione. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim – w zakresie zadania nr 1 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast na zadanie nr 2 – nie złożono żadnej oferty.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia, wynika z konieczności zachowania ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn. Brak realizacji przedmiotowej usługi pogorszy warunków sanitarno-epidemiologicznych przez co wpłynie negatywnie na życie i zdrowie mieszkańców.

Wobec powyższego, zachodzi konieczność skrócenia terminu składania ofert, w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia.

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)          Informacje administracyjne

IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 143-352493

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/09/2019     Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 16/09/2019 Czas lokalny: 12:00

Miejsce: siedziba Zamawiającego: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)          Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: lipiec - sierpień 2020 r

VI.2)          Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

VI.4)          Procedury odwoławcze

VI.4.1)       Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)       Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)       Składanie odwołań

VI.4.4)       Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)          Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/08/2019