obrazek

 

Raszyn, 7 listopada 2019 r. 

ZP.271.1.31.2019.DC ( 3 )

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przecisku rurą PEHD jako rury przewodowej (zamiast rury stalowej, bez rury osłonowej)?.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Projektant dopuszcza zmiany na wykonanie przecisku rurą przewodową PEHD po uzyskaniu zgody od eksploatatora sieci i zarządcę drogi

 

 

Pytanie nr 2

Czy zamawiający posiada informację czy właściciel drogi dopuści do wykonania robót (również odtworzenia nawierzchni)  w miesiącach zimowych?.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wykonanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

 

 

Pytanie nr 3

Czy zamawiający ma informację czy Powiat Pruszkowski wydaje pozwolenie na zajęcia pasa drogowego w miesiącach zimowych?.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie ma informacji o wydawaniu przez Powiat Pruszkowski pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w miesiącach zimowych.

Zamawiający nie wprowadza okresu zimowego na wykonanie prac związanych z budowa kanalizacji sanitarnej.

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

obrazek 

11/10/2019    S197    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Raszyn: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2019/S 197-477343

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.31.2019.DC

II.1.2)Główny kod CPV 45330000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie Gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

• sieci kanalizacji sanitarnej DN 200– 239,50 m

— w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m,

• wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 - 2 szt.,

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m,

• wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE - 6 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 45231300, 45233220

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

• sieci kanalizacji sanitarnej DN 200– 239,50 m

— w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m,

• wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 - 2 szt.,

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m,

• wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE - 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020     Koniec: 31/03/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Roboty, określone odrębną umową, będą polegały na wykonaniu robót podobnych do objętych zamówieniem.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:  POIS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

6.2.1 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:

sytuacja ekonomiczna:

— wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

C1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 400 000,00 PLN brutto (każda z robót);

C2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

— 1 osobą (jedną osobą), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Ww. osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złoty brutto),

— 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Ww. osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złoty brutto),

— 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Ww. osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty elektryczne, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złoty brutto).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej osoby, wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: obsługi koparki, obsługi zagęszczarki oraz montażu rurociągów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych.

Umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 13/11/2019     Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 13/11/2019            Czas lokalny: 12:00

 

Miejsce:  Siedziba Zamawiającego: Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA - sala konferencyjna Urzędu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

pan Arkadiusz Godula, tel.: +48 227017842, adres e-mail: iodo@raszyn.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn” znak: ZP.271.1.31.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a w szczególności w następujących przypadkach:

— na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych ustalona będzie według następujących zasad:

— zg. z zapisami istotnych postanowień umowy.

3. Zmiana umowy wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie mogą prowadzić w konsekwencji do zmiany terminów realizacji określonych w umowie, wynagrodzenia umownego, sposobu realizacji zamówienia, w tym m.in. do zmiany materiałów i urządzeń lub technologii w stosunku do określonych w umowie.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676, Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa, Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa, Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/10/2019

 

 

 

 

obrazek 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)          Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)          Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)         Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)         Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)     Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn”

Numer referencyjny: ZP.271.1.31.2019.DC

II.1.2)     Główny kod CPV 45330000

II.1.3)    Rodzaj zamówienia roboty budowlane

II.1.4)    Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie Gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie. W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

• sieci kanalizacji sanitarnej DN 200– 239,50 m - w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m

     wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200- 2 szt.

     wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m

     wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE- 6 szt.

II.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)    Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)       Opis

II.2.1)     Nazwa:

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 45231300 45233220

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)        Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie Gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

• sieci kanalizacji sanitarnej DN 200– 239,50 m

- w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m

        wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200- 2 szt.

        wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m

        wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE- 6 szt.

II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60, Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)        Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020,  Koniec: 31/03/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis  wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP Roboty, określone odrębną umową, będą polegały na wykonaniu robót podobnych do objętych zamówieniem.

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)  Informacje dodatkowe

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)   Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 Ustawy;

III.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: sytuacja ekonomiczna:

- wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);

III.1.3)   Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

c1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 400 000,00 zł brutto (każda z robót) c2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1 osobą (jedną osobą), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złoty brutto);

1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złoty brutto);

1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty elektryczne, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złoty brutto).

III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)      Warunki dotyczące zamówienia III.2.2)    Warunki realizacji umowy: Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej osoby, wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: obsługi koparki, obsługi zagęszczarki oraz montażu rurociągów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

Umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.

III.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)        Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)   Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)       Informacje administracyjne

IV.2.1)   Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)   Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 13/11/2019              Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

 

Data: 13/11/2019      Czas  lokalny: 12:00

Miejsce: siedziba Zamawiającego Raszyn, ul. Szkolna 2a - sala konferencyjna Urzędu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)          Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)          Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iodo@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn” znak: ZP.271.1.31.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)    Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul.  Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa Polska

VI.5)    Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/10/2019

Materiały do pobrania (FTP):