Raszyn, dnia 22 listopada 2019 r.

 

ZP.271.1.32.2019.DC(6)

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020-2021”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

w paragrafie 8 pkt 7 zostały wymienione przypadki zmiany wynagrodzenia. Z uwagi na brak informacji mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy tj. ustawowej zmiany stawki opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie możliwości zmiany o wysokość podatku akcyzowego w treści zapisu. Pragniemy zauważyć, że przepisy podatkowe i przepisy prawa mają nadrzędny charakter dlatego zwracamy się o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczna zmianę cen, wynikającą z wymienionej zmiany.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy istotnych postanowień umowy, poprzez dodanie zapisu:

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości podatku akcyzowego.

 

 

Pytanie nr 2

W paragrafie 6 pkt 7( winien być pkt 6 błąd Zamawiającego) wskazane jest że faktura winna zawierać nr ewidencyjny ppe. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy numery ewidencyjne ponieważ w wykazie stanowiącym załącznik do SIWZ brak tych danych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie tego zapisu?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wymaga, aby na fakturze lub załączniku do faktury znajdował się co najmniej numer PPE.

Wykaz poszczególnych PPE – stanowi załącznik pn.: „Wykaz PPE” w dokumencie Exel, który w czterech oddzielnych arkuszach zawiera PPE dla poszczególnych jednostek.

 

 

Pytanie nr 3

czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy droga korespondencyjną?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

 

 

Jednocześnie, Zamawiający zmienia wymagania dotyczące płatności za zużytą energię – będącą przedmiotem pytania nr 4 (dla odpowiedzi na pytania z dnia 6 listopada 2019 r.)

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §7 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną

a)      w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/ grup fakturowych?

b)      w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP, tzn. faktura wystawiana będzie na Gminę Raszyn, natomiast odbiorą będą poszczególne jednostki organizacyjne.

 

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

Raszyn, dnia 20 listopada 2019 r.

ZP.271.1.32.2019.DC

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020-2021”

Działając na podstawie art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018poz. 1843.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert jest: 21-11-2019 r godz. 9:00, termin otwarcia 21-11-2019 r.

Zmienia się na:
Termin składania ofert: 05-12-2019 r godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 05-12-2019 r godz. 12:00

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania, mogące mieć wpływ przy składaniu ofert przez Wykonawców, na które w najbliższym czasie udzielone zostaną odpowiedzi.


 

Raszyn, dnia 6 listopada 2019 r.

ZP.271.1.32.2019.DC(3)

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020-2021”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §6 ust. 3 – Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowaną ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie niemożliwa (Wykonawca otrzymuje informacje o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o następującej treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa powyżej, rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.”

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W sytuacji przekroczenia wartości umowy konieczne będzie zmienienie jej warunków w formie zapisów - przewiduje to §6 ust. 9, a zobowiązanie do zapłaty za zużytą energię wynika wprost z zapisów §2 istotnych postanowień umowy.

 

 

Pytanie nr 2

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §6 ust. 7 – Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją „Adres korespondencyjny”. Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o numerze licznika energii elektrycznej. Informujemy, że na wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania.

Ponadto wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art.  7  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na taką formę graficzną faktury. Zamawiający wykreśla z treści istotnych postanowień umowy: "numeru licznika" - tym samym rezygnuje z wymogu podawania numeru licznika na fakturach.

 

 

Pytanie nr 3

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §6 ust. 8 – Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji zgodności okresów rozliczeniowych, w dotrzymanie ww. warunku może być niemożliwe do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu, iż „Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy.”

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis zgodnie z oczekiwaniem oferenta.

 

 

Pytanie nr 4

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §7 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną

a)      w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/ grup fakturowych?

b)      w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP oddzielnie na wydzielonych kontach przyporządkowanych do wymienionych w SIWZ jednostek organizacyjnych, dla NIP Gminy Raszyn będzie to 11 (jedenaście subkont).

 

 

Pytanie nr 5

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §7 ust. 4 – Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt 4 ppkt a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany. "Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu."

 

 

Pytanie nr 6

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §7 ust. 5 – Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 §1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

 

 

Pytanie nr 7

Załącznik do SIWZ – projekt umowy - §7 ust. 7 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, że Wykonawca dokona korekty po otrzymaniu skorygowanych danych pomiarowych od OSD.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje zapis §7 ust. 7 istotnych postanowień umowy.

 

 

Pytanie nr 8

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Obecnie stosowany okres rozliczeniowy to 1 miesiąc. Zamawiający proponuje ustalenie okresu 1 (jednego) miesiąca dla wszystkich PPE.

 

 

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dysponuje tytułami prawnymi do wszystkich obiektów będących przedmiotem postępowania.

 

 

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne dla poszczególnych PPE (w szczególności moc umowna
i grupa taryfowa) są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.

 

 

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, dla punktu PPE z grupy B21 układ pomiarowy jest już dostosowany do zasady TPA.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

 

 

Pytanie nr 13

Dodatkowo informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do SIWZ zapisu: "Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy"

 

 

Pytanie nr 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a)      Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

b)      Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?

c)      Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

d)      Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

e)      Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych?

f)      Kto jest obecnym sprzedawcą? 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. a) - Umowy dystrybucyjne dla wszystkich PPE są zawarte na czas nieokreślony

Ad. b), c), d, e) - nie dotyczy

Ad. f) - Obecnym sprzedawcą dla wszystkich PPE jest Vervis Sp. z o. o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek.

 

 

Pytanie nr 15

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a)       danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b)       dokumentów jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b) ustawy Prawo energetyczne.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający przekaże wszystkie wymienione dane i dokumenty Wykonawcy w dniu podpisania umowy/ów.

 

 

Pytanie nr 16

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy/ów drogą korespondencyjną.

 

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

Polska-Raszyn: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2019/S 204-496052

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2 Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913  Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Ładach
Adres pocztowy: ul. Długa 49 Miejscowość: Dawidy Bankowe Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090  Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5,  Miejscowość: Słomin Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090  Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c  Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090  Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 43A Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913  Kod pocztowy: 05-090  Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18  Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913  Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach
Adres pocztowy: ul. Opackiego 44 Miejscowość: Falenty Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie
Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20 Miejscowość: Sękocin Stary Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
Adres pocztowy: ul. Spokojna 23 Miejscowość: Rybie Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn
Adres pocztowy: ul. Sportowa 30  Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Raszyn Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3 Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn
Adres pocztowy: al. Krakowska 29A  Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090  Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20  Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności  Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020-2021

Numer referencyjny: ZP.271.1.32.2019.DC

II.1.2)Główny kod CPV  09000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia  Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020–2021” w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 755 ze zm.). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla gminy Raszyn, dziesięciu jednostek organizacyjnych gminy Raszyn oraz 3 podmiotów posiadających osobowość prawną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach  To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  09300000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: POLSKA, województwo mazowieckie, powiat Pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020–2021” w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 755 ze zm.).

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla gminy Raszyn, 10 jednostek organizacyjnych gminy Raszyn oraz trzech podmiotów posiadających osobowość prawną tj. do:

1) Urzędu Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA (wraz z oświetleniem ulicznym oraz pozostałym wykorzystaniem, wyszczególnione w załączniku nr 1);

2) Szkoły Podstawowej w Raszynie im. Cypriana Godebskiego z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, 05-090 Raszyn, POLSKA;

3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Długiej 49, 05-090, POLSKA;

4) Szkoły Podstawowej w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego, z siedzibą w Słominie przy ul. Wierzbowej 5, 05-090 Raszyn, POLSKA;

5) Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, z siedzibą w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c, 05-090 Raszyn, POLSKA;

6) Przedszkola nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Lotniczej 43A, 05-090 Raszyn, POLSKA;

7) Przedszkola nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn, POLSKA;

8) Przedszkola w Falentach, z siedzibą w Falentach, ul. Opackiego 44, 05-090, POLSKA;

9) Przedszkola w Sękocinie, z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20, 05-090 Raszyn, POLSKA;

10) Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” z siedzibą w Rybiu przy ul. Spokojnej 23, 05-090 Raszyn, POLSKA;

11) Centrum Sportu Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn, POLSKA;

12) Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, POLSKA;

13) „Centrum Kultury Raszyn” z siedzibą w Raszynie przy al. Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn, POLSKA;

14) Gminnej Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn, POLSKA.

Łącznie Zamawiający wyznaczył 232 punkty poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej. Wszystkie punkty poboru energii znajdują się na terenie gminy Raszyn i są obsługiwane w zakresie dystrybucji przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Innogy Polska Sp. z o.o. Łączna moc przyłączeniowa nowych PPE, nie może przekroczyć 500 kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej:  Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach  Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.2.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 2016 r. poz. 716);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) zdolności technicznej lub zawodowej

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych);

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały w istotnych postanowieniach umowy - załączniku do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury  Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/11/2019   Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:  Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 21/11/2019   Czas lokalny: 12:00

 

Miejsce:  Siedziba Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA - Sala konferencyjna Urzędu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Dostawa energii elektrycznej jest ciągła. Obecna dotyczy dostawy energii elektrycznej na okres do 31.12.2021 r.

Przed zakończeniem umowy ogłoszone będzie kolejne postępowanie celem wyłonienia Wykonawcy świadczącego dostawę energii elektrycznej.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych  Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1/ Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3/ Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm./

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez Zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, tel. +48 227017842, adres e-mail: iodo@raszyn.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa energii elektrycznej do gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020–2021” znak: ZP.271.1.32.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; - zgodnie z pkt 1.5 SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej w wyniku postępowania umowy - zgodnie z zapisami w istotnych warunkach umowy oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676  Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  Miejscowość: Warszawa  Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/10/2019

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803  E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy  Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego ul. Szkolna 2, Raszyn 05-090, Polska, E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Ładach ul. Długa 49 Dawidy Bankowe, 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego ul. Wierzbowa 5, Słomin 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie

 ul. Pruszkowska 21c, Raszyn 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy  Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”

          ul. Lotnicza 43A, Raszyn 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”
ul. Poniatowskiego 18, Raszyn 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy Przedszkole w Falentach
ul. Opackiego 44, Falenty 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy Przedszkole w Sękocinie
ul. Sękocińska 20, Sękocin Stary 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy Świetlica Środowiskowa ,,Świetlik”
 ul. Spokojna 23, Rybie 05-090, Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)   Nazwa i adresy  Centrum Sportu Raszyn
ul. Sportowa 30, Raszyn 05-090 Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o.

ul. Unii Europejskiej 3, Raszyn 05-090, Polska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy Centrum Kultury Raszyn

             Al. Krakowska 29A, Raszyn 05-090, Polska

             E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Kod NUTS: PL913

             Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy Gminna Biblioteka Publiczna
 ul. Poniatowskiego 20, Raszyn 05-090 Polska

             E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Kod NUTS: PL913

             Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)       Informacja o zamówieniu wspólnym W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)       Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)       Rodzaj instytucji zamawiającej  Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)       Główny przedmiot działalności Ogólne  usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)     Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020-2021

Numer referencyjny: ZP.271.1.32.2019.DC

II.1.2)     Główny kod CPV 09000000

II.1.3)     Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4)     Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020 – 2021” w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 755 ze zm.) Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, dziesięciu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz trzech podmiotów posiadających osobowość prawną.

II.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)     Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)       Opis

II.2.1)    Nazwa:

II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV  09300000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Polska, województwo mazowieckie, powiat Pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)     Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020 – 2021” w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 755 ze zm.)

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, dziesięciu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz trzech podmiotów posiadających osobowość prawną tj. do:

1) Urzędu Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn, (wraz z oświetleniem ulicznym oraz pozostałym wykorzystaniem, wyszczególnione w załączniku nr 1); 2) Szkoły Podstawowej w Raszynie im. Cypriana Godebskiego z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, 05-090 Raszyn;

3)      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Długiej 49, 05-090;

4)      Szkoły Podstawowej w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego, z siedzibą w Słominie przyul. Wierzbowej 5, 05-090 Raszyn;

5)      Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie, z siedzibąw Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c, 05-090 Raszyn;

6)      Przedszkola nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Lotniczej 43A, 05-090 Raszyn;

7)      Przedszkola nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn

8)      Przedszkola w Falentach, z siedzibą w Falentach, ul. Opackiego 44, 05-090;

9)      Przedszkola w Sękocinie, z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20, 05-090 Raszyn;

10)   Świetlicy Środowiskowej ,,Świetlik” z siedzibą w Rybiu przy ul. Spokojnej 23, 05-090 Raszyn;

11)   Centrum Sportu Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn;12) Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn;

13)   „Centrum Kultury Raszyn” z siedzibą w Raszynie przy Al. Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn;

14)   Gminnej Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn.Łącznie Zamawiający wyznaczył 232 punkty poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej. Wszystkie punkty poboru energii znajdują się na terenie Gminy Raszyn i są obsługiwane w zakresie dystrybucji przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Innogy Polska Sp. z o.o. Łączna moc przyłączeniowa nowych PPE, nie może przekroczyć 500 kW.

II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej: Cena

II.2.6)     Szacunkowa wartość

II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020  Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)  Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)  Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)  Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)  Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)  Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku,

Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)   Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: c) zdolności technicznej lub zawodowej

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych;

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)   Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały w istotnych postanowieniach umowy - załączniku do SIWZ.

III.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)      Opis

IV.1.1)   Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)   Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)   Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)   Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)   Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)       Informacje administracyjne

IV.2.1)   Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)   Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 21/11/2019  Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3)   Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)   Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)   Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)   Warunki otwarcia ofert

Data: 21/11/2019  Czas lokalny: 12:00

Miejsce: siedziba Zamawiającego, Raszyn ul. Szkolna 2a - Sala konferencyjna Urzędu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)   Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Dostawa energii elektrycznej jest ciągła. Obecna dotyczy dostawy energii elektrycznej na okres do 31-12-2021 r.

Przed zakończeniem umowy, ogłoszone będzie kolejne postępowanie celem wyłonienia wykonawcy świadczącego dostawę energii elektrycznej.

VI.2)    Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)    Informacje dodatkowe:

1/Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych),

2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm./

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iodo@raszyn.pl , Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną w latach 2020 – 2021” znak: ZP.271.1.32.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; - zgodnie z pkt 1.5 SIWZ

VI.4)    Procedury odwoławcze

VI.4.1)   Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A, Warszawa,  02-676 Polska

VI.4.2)   Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa  Polska

VI.4.3)   Składanie odwołań

VI.4.4)   Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/10/2019