Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 153/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 01.10.2019 r. w sprawie wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, których przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej w latach 2020-2021.

ZARZĄDZENIE NR 153/2019

 

Wójta Gminy Raszyn z dnia 01.10.2019 r.

 

w sprawie wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, których przedmiotem jest

  dostawa energii elektrycznej w latach 2020-2021.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.       Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021, zwanych dalej „zamówieniami publicznymi" z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP":

1) na rzecz Gminy Raszyn, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn nieposiadających osobowości prawnej, nastąpi na podstawie art. 16 ust. 4 PZP. Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 1.

2) na rzecz podmiotów posiadających osobowość prawną, w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn, nastąpi na podstawie art. 16 ust. 1 PZP, zgodnie z zawartym pomiędzy Gminą Raszyn a tymi jednostkami porozumieniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2.       Wykaz jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 1 pkt.1) stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.       Wykaz jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 1 pkt.2) stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.       Wyznacza się Gminę Raszyn, do przygotowania oraz do przeprowadzenia we współpracy z podmiotami wymienionymi w ust. 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.       Czynności związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego prowadzone będą w urzędzie Gminy Raszyn w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a.

6.       Przeprowadzenie i udzielenie zamówienia na rzecz podmiotów posiadających osobowość prawną w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn, wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia, które wyrażą taką wolę, nastąpi po zawarciu na podstawie art. 16 ust. 1 PZP pisemnego porozumienia między Gminą Raszyn a daną jednostką.

 

§ 2

Czynności kierownika zamawiającego, określone w PZP oraz w przepisach wykonawczych, wykonywać będzie Wójt Gminy Raszyn.

 

§ 3

1.  Gmina Raszyn odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za:

1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wniosek o wszczęcie postępowania, SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji w postępowaniu z wolnej ręki), w tym opisu przedmiotu zamówienia na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne w postaci kopii obecnie zawartych umów na dostawy i/lub dostawy i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

2) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego;

3) powołanie członków komisji przetargowej w składzie co najmniej trzyosobowym;

4) powołanie biegłych w razie takiej konieczności;

5) zapewnie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym;

6) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;

7) wykonywanie wszelkich innych czynności wynikające z przepisów prawa (odpowiedzi na pytania, modyfikacje postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, wezwania do uzupełnień, wyjaśnień, wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp., przeprowadzenie negocjacji), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika i udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed właściwym sądem okręgowym),

8) zawarcie umów w wyniku udzielenia zamówienia, z wyłączeniem jednostek o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

9) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej,

10) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne.

2.       Sposób finansowania przez strony wynagrodzenia wykonawcom, w przypadku samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono zamówień publicznych będzie następujący:

1)       Faktury będą wystawiane na Nabywcę: Gmina Raszyn, 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a, NIP 534 248 82 43

2)       Płatnik: odpowiednio dana jednostka organizacyjna.

3.    Jednostki organizacyjne zobowiązują się do:

1)       przekazania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym danej jednostki,

2)       udzielania informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji zamówień,

3)       przestrzegania postanowień umów zawartych z wyłonionymi przez Gminę wykonawcami,

4)       odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym jednostki na realizację umów z Wykonawcami.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz organom zarządzającym podmiotów posiadających osobowość prawną w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn.

 

§ 5

1.       Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

W załączeniu:

·         zał. nr 1 wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn nieposiadających osobowości prawnej

·         zał. nr 2 wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn posiadających osobowość prawną

·         zał. nr 3 wzór porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania na zakup energii elektrycznej

Załączniki

Zał.nr2.Partnerzy (13.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr3.Wzor.poroz (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie153 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenienr153.Prad.2019 (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr1.Jednostki (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-10-22 15:46:54
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-10-22 15:47:23
Ostatnia zmiana:2019-10-22 15:47:29
Ilość wyświetleń:284
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij