UCHWAŁA NR  XVII/138/2019  

     RADY GMINY RASZYN

     z dnia 24 października 2019 r.

 

w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym dla których organizatorem jest Gmina Raszyn oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z póź. zm), art. 15 ust 1 pkt 10,

 

§  1.

Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, których organizatorem jest Gmina Raszyn w wysokości:

1) bilet jednorazowy normalny                -   4 zł ( słownie: cztery złote 00/100),

2) bilet jednorazowy ulgowy ( 50%)       -   2 zł ( słownie: dwa złote 00/100),

3) bilet miesięczny normalny                   - 80 zł ( osiemdziesiąt złotych 00/100),

4) bilet miesięczny ulgowy ( 50%)          - 40 zł ( czterdzieści złotych 00/100).

5) przewóz wózka dziecięcego, bagażu i zwierząt domowych – bezpłatny.       

 

§  2.

1. Ustala się  wysokość opłaty dodatkowej w przypadku:

   1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu w wysokości 50 – krotności ceny biletu jednorazowego normalnego,

   2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu w wysokości 20 – krotności ceny biletu jednorazowego normalnego,

   3) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu w wysokości 100 – krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

 

2.Ustala  się wysokość przysługującej przewoźnikowi opłaty związanej ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 4-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

 

 

§  3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§  4.

 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 04 listopada 2019r.