obrazek

20/11/2019    S224    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
   Polska-Raszyn: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

  2019/S 224-548613

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Roboty budowlane

  Podstawa prawna:

  Dyrektywa 2014/24/UE

  Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  I.1)Nazwa i adresy
  Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
  Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
  Miejscowość: Raszyn
  Kod NUTS: PL913
  Kod pocztowy: 05-090
  Państwo: Polska
  Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
  E-mail: zam.publ@raszyn.pl
  Tel.: +48 227017803
  Faks: +48 227017801

  Adresy internetowe:

  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

  I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
  I.3)Komunikacja
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
  I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
  Organ władzy regionalnej lub lokalnej
  I.5)Główny przedmiot działalności
  Środowisko

  Sekcja II: Przedmiot

  II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
  II.1.1)Nazwa:

   

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn

   

  Numer referencyjny: ZP.271.1.34.2019.DC
  II.1.2)Główny kod CPV
  45330000
  II.1.3)Rodzaj zamówienia
  Roboty budowlane
  II.1.4)Krótki opis:

   

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn - faza V" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

  W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej, w tym:

  - sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 - 239,50 m

  . w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m,

  - wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 - 2 szt.,

  - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) - 40,00 m,

  - wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE - 6 szt.

   

  II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
  II.1.6)Informacje o częściach
  To zamówienie podzielone jest na części: nie
  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  45231000
  45233220
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL913
  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

   

  Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn, POLSKA

   

  II.2.4)Opis zamówienia:

   

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn - faza V" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

  W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej, w tym:

  - sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 - 239,50 m

  . w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m,

  - wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 - 2 szt.,

  - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) - 40,00 m,

  - wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE - 6 szt.

   

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Kryteria określone poniżej
  Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
  Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 15/01/2020
  Koniec: 15/05/2020
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
  Opis wznowień:

   

  Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Roboty, określone odrębną umową, będą polegały na wykonaniu robót podobnych do objętych zamówieniem.

   

  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: nie
  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
  Numer identyfikacyjny projektu:

   

  POIS.02.03.00-00-0057/16-00

   

  II.2.14)Informacje dodatkowe

   

  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

   

  Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  III.1)Warunki udziału
  III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
  Wykaz i krótki opis warunków:

   

  6.2.1. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  6.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  6.2.3 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  6.2.4 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy.

   

  III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

   

  Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: sytuacja ekonomiczna:

  - wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

   

  III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

   

  Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  C1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 400 000,00 PLN brutto (każda z robót);

  C2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

  - 1 osobą (jedną osobą), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Ww. osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złoty brutto),

  - 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Ww. osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złoty brutto),

  - 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Ww. osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty elektryczne, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złoty brutto).

   

  III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
  III.2)Warunki dotyczące zamówienia
  III.2.2)Warunki realizacji umowy:

   

  Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: obsługi koparki, obsługi zagęszczarki oraz montażu rurociągów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych. Umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.

   

  III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

  Sekcja IV: Procedura

  IV.1)Opis
  IV.1.1)Rodzaj procedury
  Procedura otwarta
  IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
  IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
  IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
  IV.2)Informacje administracyjne
  IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
  Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S 197-477343
  IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Data: 23/12/2019
  Czas lokalny: 09:00
  IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
  IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
  Polski
  IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
  Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
  IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
  Data: 23/12/2019
  Czas lokalny: 12:00
  Miejsce:

   

  Siedziba Zamawiającego:

  05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy

   

  Sekcja VI: Informacje uzupełniające

  VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
  VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
  VI.3)Informacje dodatkowe:

   

  Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA. Inspektorem ochrony danych osobowych w gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, tel. +48 227017842, e-mail: iod@raszyn.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn" znak: ZP.271.1.34.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp".

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych - zg. z zapisami w SIWZ.

  Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy:

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej

  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

  Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a w szczególności w następujących przypadkach:

  - na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

  2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych ustalona będzie według następujących zasad:

  - zg. z zapisami istotnych postanowień umowy.

  3. Zmiana umowy wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie mogą prowadzić w konsekwencji do zmiany terminów realizacji określonych w umowie, wynagrodzenia umownego, sposobu realizacji zamówienia, w tym m.in. do zmiany materiałów i urządzeń lub technologii w stosunku do określonych w umowie.

   

  VI.4)Procedury odwoławcze
  VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska
  VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Miejscowość: Warszawa
  Państwo: Polska
  VI.4.3)Składanie odwołań
  VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Miejscowość: Warszawa
  Państwo: Polska
  VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  15/11/2019

   

  obrazek

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Roboty budowlane

  Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

  Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska

  Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

  Tel.:  +48 227017803

  E-mail: zam.publ@raszyn.pl

  Faks:  +48 227017801

  Kod NUTS: PL913

  Adresy internetowe:

  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

  I.2)             Informacja o zamówieniu wspólnym

  I.3)              Komunikacja

  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

  I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej

  Organ władzy regionalnej lub lokalnej

  I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

  Sekcja II: Przedmiot

  II.1)           Wielkość lub zakres zamówienia

  II.1.1)         Nazwa:

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn Numer referencyjny: ZP.271.1.34.2019.DC

  II.1.2)        Główny kod CPV 45330000

  II.1.3)        Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

  II.1.4)        Krótki opis:

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie Gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

  W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

  . sieci kanalizacji sanitarnej DN 200- 239,50 m

  - w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m

  .         wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200- 2 szt.

  .         wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) - 40,00 m

  .         wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE- 6 szt.

  II.1.5)        Szacunkowa całkowita wartość

  II.1.6)        Informacje o częściach

  To zamówienie podzielone jest na części: nie

  II.2)            Opis

  II.2.1) Nazwa:

  II.2.2)  Dodatkowy kod lub kody CPV: 45231000, 45233220

  II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

  II.2.4) Opis zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie Gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

  W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

  . sieci kanalizacji sanitarnej DN 200- 239,50 m

  - w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową - 77,00 m

  .         wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200- 2 szt.

  .         wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) - 40,00 m

  .         wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE- 6 szt.

  II.2.5)        Kryteria udzielenia zamówienia

  Kryteria określone poniżej

  Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

  Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

  II.2.6)        Szacunkowa wartość

  II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

  Początek: 15/01/2020 Koniec: 15/05/2020

  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

  Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP Roboty, określone odrębną umową, będą polegały na wykonaniu robót podobnych do objętych zamówieniem.

  II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych

  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

  II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

  II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych

  Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

  II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:

  POIS.02.03.00-00-0057/16-00

  II.2.14)        Informacje dodatkowe

  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;

  Działanie2.3Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

  Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  III.1)      Warunki udziału

  III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

  6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

  14 i 21ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

  6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 Ustawy;

  III.1.2)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

  Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: sytuacja ekonomiczna:

  - wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);

  III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

  Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  c1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 400

  000,00 zł brutto (każda z robót) c2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1 osobą (jedną osobą), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno - kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złoty brutto);

  1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złoty brutto);1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty elektryczne, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złoty brutto).

  III.1.5)      Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

  III.2)          Warunki dotyczące zamówienia

  III.2.2)      Warunki realizacji umowy:

  Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę

  w pełnym wymiarze co najmniej osoby, wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: obsługi koparki, obsługi zagęszczarki oraz montażu rurociągów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

  Umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.

  III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

  Sekcja IV: Procedura

  IV.1)          Opis

  IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta

  IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

  IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

  IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

  IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

  IV.2)          Informacje administracyjne

  IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

  Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE - OJ/S: 2019/S 197-477343

  IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Data: 23/12/2019      Czas lokalny: 09:00

  IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

  IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

  IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

  IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert: Data:

  23/12/2019 Czas lokalny: 12:00 Miejsce:

  siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy

  Sekcja VI: Informacje uzupełniające

  VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

  VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

  VI.3)       Informacje dodatkowe:

  Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl , Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn" znak: ZP.271.1.34.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

  1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

  4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych - zg. z zapisami w SIWZ.

  Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy:

  1.         Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

  Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a w szczególności w następujących przypadkach:

  - na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

  2.         Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych ustalona będzie według następujących zasad:

  - zg. z zapisami istotnych postanowień umowy.

  3.         Zmiana umowy wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie mogą prowadzić w konsekwencji do zmiany terminów realizacji określonych w umowie, wynagrodzenia umownego, sposobu realizacji zamówienia, w tym m.in. do zmiany materiałów i urządzeń lub technologii w stosunku do określonych w umowie

  VI.4)          Procedury odwoławcze

  VI.4.1)       Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

  Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

  VI.4.2)               Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

  Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa Polska

  VI.4.3)               Składanie odwołań

  VI.4.4)               Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

  Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa Polska

  VI.5)          Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

  15/11/2019

   

  Materiały do pobrania (FTP):