Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020-2030 i w projekt budżetu Gminy Raszyn na rok 2020 jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy.