Raszyn, dnia 21.11.2019 r.

Andrzej Zawistowski 

 Radny Gminy Raszyn

 

Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

 

 

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

 

W związku z organizacją w dniu 30.11.2019 roku w Centrum Sportu Raszyn gali "Babilon Promotion" proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy firma "Babilon Promotion", której założycielem jest Tomasz Babiloński, ponosi na rzecz Gminy Raszyn opłaty z tytułu organizacji komercyjnych zawodów sportowych?
  2. Czy ww. firma w związku z organizacją w Centrum Sportu Raszyn wydarzenia komercyjnego refunduje poniesione z tego tytułu przez Gminę Raszyn koszty eksploatacyjne i administracyjne, takie jak wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń,  prąd, ogrzewanie, woda, kanalizacja itd.?
  3. Czy dochody ze sprzedaży biletów wpływają całkowicie na konto firmy "Babilon Promotion", czy w zyskach ze sprzedaży partycypuje także Gmina Raszyn?
  4. Czy dochody z transmisji telewizyjnej gali "Babilon Promotion" wpływają całkowicie na konto firmy "Babilon Promotion", czy w zyskach ze sprzedaży partycypuje także Gmina Raszyn?
  5. Czy gala "Babilon Promotion" będzie transmitowana na kanałach telewizji ogólnodostępnej, czy na płatnych kanałach?
  6. Jeżeli firma "Babilon Promotion" nie ponosi kosztów, określonych w pkt. 1 i 2, natomiast Gmina Raszyn nie ma żadnych dochodów z tytułów określonych w pkt. 3 i 4, to w oparciu o jakie przepisy prawa środki budżetowe Gminy Raszyn są wydawane na sponsorowanie wydarzenia komercyjnego?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o  podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 05.12.2019 r.

SG.0003. 2 . 2019

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Rady Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację w sprawie organizacji w Centrum Sportu Raszyn gali „Babilon Promotion” poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad 1. i 2. Firma Babilon Promotion nie poniosła opłaty i nie refundowała kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych na rzecz Gminy Raszyn z tytułu organizacji gali. Centrum Sportu Raszyn w dniu 18 listopada 2019 r. zawarło umowę z Panem Tomaszem Babilońskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Babilon Promotion, przedmiotem której było użyczenie części obiektu CSR tj. hali sportowej wraz z zapleczem w celu organizacji przez Wykonawcę gali Babilon Promotion. Z uwagi na to, że zawarta umowa miała charakter nieodpłatny Wykonawca w zamian za nieodpłatne użyczenie części obiektu Centrum Sportu Raszyn, zobowiązał się świadczyć usługi promocyjne na rzecz Zamawiającego związane z występowaniem i rolą Zamawiającego w organizacji gali Babilon Promotion. Dotyczyły one umieszczenia herbu Gminy Raszyn i logo Centrum Sportu Raszyn na wszystkich materiałach reklamowych w formie papierowej, elektronicznej, na ringu oraz w trakcie transmisji telewizyjnej Grupy Polsat na żywo HD.

Ad 3. i 4. Gmina Raszyn nie partycypowała w zyskach z tytułu sprzedaży biletów i transmisji telewizyjnej, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy koszty i dochody przewidziano dla organizatora gali, w związku z organizacją imprezy.

Ad 5. Gala była transmitowana na żywo w stacjach telewizyjnych: Polsat Sport, Super Polsat oraz reklamowana w Onet, SE, Ipla, Super Expres.

Ad 6. Centrum Sportu Raszyn działa zgodnie ze Statutem, w którym określone są cele CSR i sposoby ich realizacji. Stosownie do § 5 ust. 2 „CSR tworzy warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji”. Gala Babilon Promotion jako widowisko sportowe nie tylko popularyzowała sport ale również promowała miejsce, w którym impreza się odbywała czyli Centrum Sportu Raszyn i tym samym Gminę Raszyn.