Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021

 

Dostawy - 565958-2019

 

29/1 1 /201 9   S231    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI.

Polska-Raszyn: Gaz ziemny

2019/S 231 -565958 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd gminy Raszyn

Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego Adres pocztowy: ul. Szkolna 2 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach Adres pocztowy: ul. Długa 49 Miejscowość: Dawidy Bankowe

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5 Miejscowość: Słomin

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą" w Raszynie

Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie" Adres pocztowy: ul. Lotnicza 18 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów" Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach Adres pocztowy: ul. Opackiego 44 Miejscowość: Falenty

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20 Miejscowość: Sękocin Stary

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik" Adres pocztowy: ul. Spokojna 23 Miejscowość: Rybie

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ognisko w Jaworowej Adres pocztowy: ul. Warszawska 95 Miejscowość: Jaworowa

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn

Adres pocztowy: ul. Sportowa 30 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn Adres pocztowy: al. Krakowska 29A Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

1.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

1.2)  Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

1.3)  Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.4)  Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5)  Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

11.1)              Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1)Nazwa: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021 Numer referencyjny: ZP.271.1.37.201 9.DC

11.1.2)Główny kod CPV 09123000

11.1.3)Rodzaj zamówienia  Dostawy

11.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

11.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

11.2)              Opis

11.2.1)Nazwa:

11.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 65210000

11.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

11.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie gminy Raszyn.

1. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymi

zawiera załącznik nr 2 - Lista obiektów Zamawiającego.

2. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi: 13 773 600 kWh. - zgodnie z załącznikiem nr 3 - Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w gminie Raszyn.

Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020-2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 201 8 r. - lipiec 201 9 r.

11.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

11.2.6)Szacunkowa wartość

11.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020 Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp

11.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

11.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

11.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)Informacje dodatkowe

Czas obowiązywania umowy - od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada

1)  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki -zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. z

2019 r. poz. 755/,

2)  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki -zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. z 2019 r. poz. 755/ - (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

Lub

Posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na

świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego objęte zamówieniem (w przypadku Wykonawców, nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 2016 r. poz. 716);

 

111.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

111.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie gazu ziemnego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

 

111.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy - określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ

111.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV. 1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV. 1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 07/01/2020  Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Data: 07/01/2020 Czas lokalny: 12:00 Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA - sala konferencyjna Urzędu gminy Raszyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kolejne ogłoszenie opublikowane będzie przed zakończeniem realizacji umowy, której przedmiotem jest niniejszej postępowanie - trzeci kwartał 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy - przewidzianych w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 1 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.201 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a,

05-090 Raszyn, POLSKA, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, tel.: 22 701 -78-42, adres e-mail: iod@raszyn.

pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021" znak: ZP.271.1.37.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z zapisami SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

 

a)  o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.3-6.2.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1a SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich - zgodnie z SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/11/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd  Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803, E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801, Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego ul. Szkolna 2, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach ul. Długa 49 Dawidy Bankowe, 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego ul. Wierzbowa 5, Słomin 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie ul. Pruszkowska 21c, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie” ul. Lotnicza 18, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów” ul. Poniatowskiego 18, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole w Falentach ul. Opackiego 44 Falenty 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole w Sękocinie ul. Sękocińska 20, Sękocin Stary 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Świetlica Środowiskowa ,,Świetlik” ul. Spokojna 23 Rybie 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Ognisko w Jaworowej ul. Warszawska 95, Jaworowa 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Centrum Sportu Raszyn ul. Sportowa 30, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Centrum Kultury Raszyn Al. Krakowska 29A, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie ul. Poniatowskiego 20, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl, Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)             Informacja o zamówieniu wspólnym  W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej  Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021

Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2019.DC

II.1.2)        Główny kod CPV  09123000

II.1.3)        Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4)        Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie Gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.).

II.1.5)        Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)        Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)           Opis

II.2.1)        Nazwa:

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 65210000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod  NUTS: PL913 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie Gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie Gminy Raszyn.

1.     Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymi zawiera załącznik nr 2 – Lista obiektów Zamawiającego.

2.     Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2021r.wynosi: 13 773 600 kWh. – zgodnie z załącznikiem nr 3 – Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w Gminie Raszyn

Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020 -2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 2018 r. – lipiec 2019 r

II.2.5)        Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6)        Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020  Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy pzp

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)      Informacje dodatkowe  Czas obowiązywania umowy - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)          Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien wykazać, że posiada

1)              aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2019 r. poz. 755/,

2)              aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydanąprzez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2019 r. poz. 755/ – (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego objęte zamówieniem

(w przypadku Wykonawców, nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.1.2)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie gazu ziemnego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych;

III.1.5)      Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)          Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)      Warunki realizacji umowy: warunki realizacji umowy - określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ

III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)          Informacje administracyjne

IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 07/01/2020    Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

 

Data: 07/01/2020 Czas   lokalny: 12:00

Miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Raszyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)          Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: kolejne ogłoszenie opublikowane będzie przed zakończeniem realizacji umowy, której przedmiotem jest niniejszej postępowanie - trzeci kwartał 2021 r.

VI.2)          Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy - przewidzianych w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iod@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021” znak: ZP.271.1.37.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a)      o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.,

(wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b)      o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.3 - 6.2.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie , której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 6.3.1a) SIWZ w zakresie określonym w art. Art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich- zgodnie z SIWZ

VI.4)          Procedury odwoławcze

VI.4.1)       Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)       Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa Polska

VI.4.3)        Składanie odwołań

VI.4.4)       Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)          Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/11/2019

 

Załączniki

ZP- 37 SIWZ (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-37 formularz ofertowy (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik B - Wzór umowy (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1a - kalkulator do formularza cenowego (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz cenowy (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - lista obiektów Zamawiającego (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - oświadczenie OSD (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wzór pełnomocnictwa (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_40ba72e3-54ab-4aad-b162-1e55327435b2 (0.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2019-11-26 15:38:45
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2019-11-26 15:39:33
Ostatnia zmiana:2019-11-29 09:59:37
Ilość wyświetleń:140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij