Raszyn, dnia 3 stycznia 2020 r.

UWAGA

Zamawiający informuje, iż doprecyzowuje dane załączników do SIWZ, poniżej załączone zostają nowe załączniki:

załącznik nr 1do SIWZ – „Formularz cenowy” z dnia 3-01-2020

oraz

Załącznik nr 3 do SIWZ – „Prognoza zużycia paliwa gazowego w Gminie Raszyn” – z dnia 3-01-2020

 

Pozostałe elementy pozostają niezmienione

 

Raszyn, dnia 31 grudnia 2019 r.

 

ZP.271.1.37.2019.DC

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020 – 2021”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o wykreślenie treści zapisu Rozdziału II pkt 2.4 SIWZ.

Ze względu na terminowy charakter umowy oraz fakt iż wykonawca kalkuluje cenę paliwa gazowego uwzględniając cały okres dostawy, Wykonawca uwzględni w wycenie ryzyko wynikające z powyższego zapisu, co przełoży się na ostateczną cenę paliwa gazowego, w związku z powyższym w celu złożenia najlepszej oferty ceny Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu..

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia powyższy zapis w SIWZ – zgodnie z załączonym SIWZ po modyfikacji z dnia 31 grudnia 2019 r.

„Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich formalności i czynności niezbędnych do przejęcia obowiązków sprzedawcy paliwa gazowego w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozpoczęcie zakupu paliwa gazowego od dnia zawarcia umowy.”

 

 

Pytanie nr 2

Ze względów technicznych celem uniknięcia wątpliwości Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki e-PUAP na jaki należy przesłać ofertę?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych – link https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sposób składania ofert – określony został w pkt. XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Pytanie nr 3

W związku z rozbieżnościami odnośnie zapisów w formularzy ofertowym a zapisami w § 3 ust. 12 Wzoru umowy Załącznik  B dotyczących  podatku akcyzowego, Wykonawca prosi o informację, czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?

W związku z powyższym wykonawca prosi również o naniesienia zmian w załącznikach do SIWZ.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapis umowy, poprzez dodanie odnośnika „*” – dotyczy podmiotów, którym przysługuje uprawnienie wynikające z tytułu ustawowego zapisu (Art. 31b ust. 2 pkt. 1 Ustawy o podatku akcyzowym) (pozycje od 1 do 19 z Listy Obiektów zamawiającego. Zamawiający zmienił treść załączników odpowiednio (nowe załączniki – po modyfikacji z 31-12-2019)

 

 

Pytanie nr 4

Dotyczy § 6 ust. 1 oraz 2 Załącznika nr 3 wzoru umowy.

Wykonawca wyjaśnia, że nie możliwa jest dostawa paliwa gazowego od dnia podpisania umowy, ponieważ w przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami wynikającymi z IRiESD, powyższe zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego.

Ponadto powyższe zapisy są sprzeczne z zapisami pkt 15, 16 Załącznika nr A do SIWZ.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.03.2020 r., warunkiem rozpoczęcia sprzedaży jest pozytywne zgłoszenie umowy do OSD.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia treść ustępu 1:

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dania podpisania do dnia 31-12-2021

Zastrzeżenie, dot. § 6 ust. 2 – wypełnia oczekiwania właściwego terminu dostaw przez Wykonawcę.

 

Pytanie nr 5

Dotyczy § 6 ust. 1 oraz 2 Załącznika nr 3 wzoru umowy

W przypadku gdy obecna umowa obowiązuje do 31.12.2019 roku, a termin otwarcia ofert to 07.01.2020 r., może skutkować demontażem urządzenia pomiarowego lub/i naliczeniem przez OSD opłaty z tytułu nielegalnego poboru paliwa gazowego, ponieważ od dnia  1 stycznia dostawa będzie odbywała się bezumownie.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający jest w trakcie negocjacji umów krótkoterminowych (do końca lutego 2020 r.), dla POG których dotychczasowa umowa ma termin 31-12-2019, tj. pozycja 3, 18 i 19 z listy obiektów Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 6

Dotyczy § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 wzoru umowy.

Wykonawca prosi o podanie przyczyn zaprzestania dostarczania paliwa gazowego.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zabezpiecza się na okoliczność nieprzewidzianych sytuacji lub ewentualnych likwiadacji obiektów budowlanych lub jednostek organizacyjnych.

 

 

Pytanie nr 7

Dotyczy § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 wzoru umowy.

Zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018 poz.755 t.j) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach domowych,  z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwo energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych dotyczy wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne. 

Wobec zwolnienia Sprzedawcy paliw gazowych z obowiązku zatwierdzania taryfy przez Prezesa URE  cena paliwa gazowego oraz stawka opłaty abonamentowej będą zgodne ze złożoną ofertą natomiast opłaty dystrybucyjne będą rozliczane zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD zatwierdzaną przez Prezesa URE.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 9 wzoru umowy..

 

 

Pytanie nr 8

Wykonawca prosi o usunięcie  § 7 Załącznika nr 3 wzoru umowy.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 wzoru umowy..

 

 

 

Pytanie nr 9

Wykonawca prosi o usunięcie  § 8 Załącznika nr 3 wzoru umowy.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 wzoru umowy..

 

 

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur prognozowanych?

Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku grupy taryfowej W-2.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

 

 

Pytanie nr 11

Wykonawca prosi o uwzględnienie w formularzu cenowym liczby miesięcy obowiązywania umowy, ponieważ umowa nie będzie obowiązywała od 01.01.2020 r. ze względu na termin złożenia ofert tj. 07.01.2020 r. jak i terminy wynikające z Pzp.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Łączna cena za dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E – określona przez Wykonawców w formularzu cenowym, służy wyłącznie do porównania ofert i wyłonienia najkorzystniejszego Wykonawcy.

 

 

Pytanie nr 12

Wykonawca prosi o poprawienie w formularzu cenowym dla grupy taryfowej W-4 zapisu: „96 m - cy   /3  x 12 m-cy/” na poprawny.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy.

 

 

Pytanie nr 13

Wykonawca prosi o poprawne uwzględnienie w formularzu cenowym liczby miesięcy jak i wielkości wolumenu dla punktu poboru, gdzie obecna umowy obowiązuje do 31.12.2020 r.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy.

 

 

Pytanie nr 14

Wykonawca prosi o poprawne wskazanie mocy umownej kWh/h dla punktu poboru nr PL0031946899.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy, na 1 064 kWh/h

 

 

Pytanie nr 15

Wykonawca prosi o poprawne wskazanie grupy taryfowej OSD dla punktu poboru nr 7133640254.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy, na grupę BW-3.6

 

 

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

TAK, Zamawiający nie widzi przeszkód.

 

 

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupach taryfowych W-5.1 oraz W-6.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

TAK.

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

27/12/2019    S249    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Raszyn: Gaz ziemny

2019/S 249-618332

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 231-565958)

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach
Adres pocztowy: ul. Długa 49
Miejscowość: Dawidy Bankowe
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5
Miejscowość: Słomin
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 18
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach
Adres pocztowy: ul. Opackiego 44
Miejscowość: Falenty
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie
Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
Adres pocztowy: ul. Spokojna 23
Miejscowość: Rybie
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ognisko w Jaworowej
Adres pocztowy: ul. Warszawska 95
Miejscowość: Jaworowa
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn
Adres pocztowy: ul. Sportowa 30
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Raszyn Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn
Adres pocztowy: al. Krakowska 29A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020–2021

Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2019.DC

II.1.2)Główny kod CPV

09123000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020–2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020–2022 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/12/2019

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 231-565958

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020–2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020–2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie gminy Raszyn.

1. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymi zawiera załącznik nr 2 – Lista obiektów Zamawiającego.

2. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi: 13 773 600 kWh. – zgodnie z załącznikiem nr 3 – Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w gminie Raszyn.

Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020–2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 2018 r. – lipiec 2019 r.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020–2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020–2021 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie gminy Raszyn.

1. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymi zawiera załącznik nr 2 – Lista obiektów Zamawiającego.

2. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi: 13 573 600 kWh – zgodnie z załącznikiem nr 3 – Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w gminie Raszyn.

Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020–2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 2018 r. – lipiec 2019 r.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 07/01/2020   Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 14/01/2020   Czas lokalny: 09:00

 

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 07/01/2020   Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

 

Data: 14/01/2020    Czas lokalny: 12:00

 

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

 

Raszyn, dnia 23 grudnia 2019 r.

ZP.271.1.37.2019.DC(3)

 

 

Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 12a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021”, wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania, zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego w najbliższym czasie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

W zawiązku z powyższym, przedłuża się termin składania i otwarcia ofert:

:

 

Zamawiający przedłuża termin składania z: 7-01-2020 r na dzień:

- składanie ofert – 14-01-2020 godz. 9:00

- otwarcie ofert – 14-01-2020 r. godz. 12:00

 

 

 

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn

Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego

Adres pocztowy: ul. Szkolna 2

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach

Adres pocztowy: ul. Długa 49

Miejscowość: Dawidy Bankowe

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego

Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5

Miejscowość: Słomin

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie

Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”

Adres pocztowy: ul. Lotnicza 18

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”

Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach

Adres pocztowy: ul. Opackiego 44

Miejscowość: Falenty

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie

Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20

Miejscowość: Sękocin Stary

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa ,,Świetlik”

Adres pocztowy: ul. Spokojna 23

Miejscowość: Rybie

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ognisko w Jaworowsej

Adres pocztowy: ul. Warszawska 95

Miejscowość: Jaworowa

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn

Adres pocztowy: ul. Sportowa 30

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn

Adres pocztowy: Al. Krakowska 29A

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20

Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-090

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.:  +48 227017803

Faks:  +48 227017801 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021 Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2019.DC

II.1.2)          Główny kod CPV

09123000

II.1.3)  Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie Gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)   Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23/12/2019

VI.6)             Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: GMINARASZYN

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-165124

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 231-565958

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/11/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)           Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)      Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)          Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci

gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy

Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie gminy Raszyn.

1.            Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymizawiera załącznik nr 2 - Lista obiektów Zamawiającego.

2.            Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

wynosi: 13 773

600 kWh. - zgodnie z załącznikiem nr 3 - Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w gminie Raszyn. Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020-2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 201 8 r. - lipiec 201 9 r.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy

Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie gminy Raszyn.

1.            Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymizawiera załącznik nr 2 - Lista obiektów Zamawiającego.

2.            Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021

r. wynosi: 13 573 600 kWh. - zgodnie z załącznikiem nr 3 - Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w gminie Raszyn.

Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020-2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 201 8 r. - lipiec 201 9 r.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert Zamiast:

Data: 07/01/2020 Czas lokalny: 09:00 Powinno być:

Data: 14/01/2020

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Zamiast:

Data: 07/01/2020 Czas lokalny: 12:00 Powinno być:

Data: 14/01/2020

Czas lokalny: 12:00 VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

 

 

 

 

Dostawy - 565958-2019  

29/1 1 /201 9   S231    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI.

Polska-Raszyn: Gaz ziemny

2019/S 231 -565958 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd gminy Raszyn

Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego Adres pocztowy: ul. Szkolna 2 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach Adres pocztowy: ul. Długa 49 Miejscowość: Dawidy Bankowe

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5 Miejscowość: Słomin

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą" w Raszynie

Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie" Adres pocztowy: ul. Lotnicza 18 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów" Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach Adres pocztowy: ul. Opackiego 44 Miejscowość: Falenty

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20 Miejscowość: Sękocin Stary

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik" Adres pocztowy: ul. Spokojna 23 Miejscowość: Rybie

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ognisko w Jaworowej Adres pocztowy: ul. Warszawska 95 Miejscowość: Jaworowa

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn

Adres pocztowy: ul. Sportowa 30 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn Adres pocztowy: al. Krakowska 29A Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

1.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

1.2)  Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

1.3)  Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.4)  Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5)  Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

11.1)              Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1)Nazwa: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021 Numer referencyjny: ZP.271.1.37.201 9.DC

11.1.2)Główny kod CPV 09123000

11.1.3)Rodzaj zamówienia  Dostawy

11.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

11.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

11.2)              Opis

11.2.1)Nazwa:

11.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 65210000

11.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

11.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i 14 jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie gminy Raszyn.

1. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymi

zawiera załącznik nr 2 - Lista obiektów Zamawiającego.

2. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi: 13 773 600 kWh. - zgodnie z załącznikiem nr 3 - Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w gminie Raszyn.

Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020-2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 201 8 r. - lipiec 201 9 r.

11.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

11.2.6)Szacunkowa wartość

11.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020 Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp

11.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

11.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

11.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)Informacje dodatkowe

Czas obowiązywania umowy - od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada

1)  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki -zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. z

2019 r. poz. 755/,

2)  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki -zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. z 2019 r. poz. 755/ - (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

Lub

Posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na

świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego objęte zamówieniem (w przypadku Wykonawców, nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 2016 r. poz. 716);

 

111.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

111.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie gazu ziemnego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

 

111.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy - określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ

111.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV. 1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV. 1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 07/01/2020  Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Data: 07/01/2020 Czas lokalny: 12:00 Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA - sala konferencyjna Urzędu gminy Raszyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kolejne ogłoszenie opublikowane będzie przed zakończeniem realizacji umowy, której przedmiotem jest niniejszej postępowanie - trzeci kwartał 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy - przewidzianych w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 1 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.201 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a,

05-090 Raszyn, POLSKA, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, tel.: 22 701 -78-42, adres e-mail: iod@raszyn.

pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021" znak: ZP.271.1.37.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z zapisami SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

 

a)  o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.3-6.2.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1a SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich - zgodnie z SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/11/2019

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd  Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803, E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801, Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego ul. Szkolna 2, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach ul. Długa 49 Dawidy Bankowe, 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego ul. Wierzbowa 5, Słomin 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie ul. Pruszkowska 21c, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie” ul. Lotnicza 18, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl   Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów” ul. Poniatowskiego 18, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole w Falentach ul. Opackiego 44 Falenty 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole w Sękocinie ul. Sękocińska 20, Sękocin Stary 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Świetlica Środowiskowa ,,Świetlik” ul. Spokojna 23 Rybie 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Ognisko w Jaworowej ul. Warszawska 95, Jaworowa 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Centrum Sportu Raszyn ul. Sportowa 30, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Centrum Kultury Raszyn Al. Krakowska 29A, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie ul. Poniatowskiego 20, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl, Faks:  +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)             Informacja o zamówieniu wspólnym  W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej  Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021

Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2019.DC

II.1.2)        Główny kod CPV  09123000

II.1.3)        Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4)        Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie Gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.).

II.1.5)        Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)        Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)           Opis

II.2.1)        Nazwa:

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 65210000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod  NUTS: PL913 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021, obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie Gminy Raszyn, powiat pruszkowski, w latach 2020-2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.).

Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie Gminy Raszyn.

1.     Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymi zawiera załącznik nr 2 – Lista obiektów Zamawiającego.

2.     Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2021r.wynosi: 13 773 600 kWh. – zgodnie z załącznikiem nr 3 – Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe w Gminie Raszyn

Szacunkowe poziomy zużycia paliwa gazowego na lata 2020 -2021 oparte zostały na rzeczywistym zużyciu paliwa gazowego w okresie styczeń 2018 r. – lipiec 2019 r

II.2.5)        Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6)        Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020  Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy pzp

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)      Informacje dodatkowe  Czas obowiązywania umowy - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)          Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien wykazać, że posiada

1)              aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2019 r. poz. 755/,

2)              aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydanąprzez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2019 r. poz. 755/ – (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego objęte zamówieniem

(w przypadku Wykonawców, nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.1.2)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie gazu ziemnego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych;

III.1.5)      Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)          Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)      Warunki realizacji umowy: warunki realizacji umowy - określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ

III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)          Informacje administracyjne

IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 07/01/2020    Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

 

Data: 07/01/2020 Czas   lokalny: 12:00

Miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Raszyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)          Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: kolejne ogłoszenie opublikowane będzie przed zakończeniem realizacji umowy, której przedmiotem jest niniejszej postępowanie - trzeci kwartał 2021 r.

VI.2)          Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy - przewidzianych w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iod@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021” znak: ZP.271.1.37.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a)      o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.,

(wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b)      o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.3 - 6.2.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie , której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 6.3.1a) SIWZ w zakresie określonym w art. Art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich- zgodnie z SIWZ

VI.4)          Procedury odwoławcze

VI.4.1)       Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)       Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa Polska

VI.4.3)        Składanie odwołań

VI.4.4)       Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)          Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/11/2019