23/12/2019    S247    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
    Polska-Raszyn: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2019/S 247-608659

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach
Adres pocztowy: ul. Długa 49
Miejscowość: Dawidy Bankowe
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5
Miejscowość: Słomin
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 43A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach
Adres pocztowy: ul. Opackiego 44
Miejscowość: Falenty
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie
Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
Adres pocztowy: ul. Spokojna 23
Miejscowość: Rybie
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn
Adres pocztowy: ul. Sportowa 30
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Raszyn Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn
Adres pocztowy: al. Krakowska 29A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.39.2019.DC
II.1.2)Główny kod CPV
09000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn, w rozumieniu Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn, w rozumieniu Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.).

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie gminy Raszyn, tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, 10 jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz 3 podmiotów posiadających osobowość prawną, tj. do:

1) Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn (wraz z oświetleniem ulicznym oraz pozostałym wykorzystaniem, wyszczególnione w załączniku nr 1);

2) Szkoły Podstawowej w Raszynie im. Cypriana Godebskiego z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, 05-090 Raszyn;

3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Długiej 49, 05-090 Raszyn;

4) Szkoły Podstawowej w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego, z siedzibą w Słominie przy ul. Wierzbowej 5, 05-090 Raszyn;

5) Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, z siedzibą

w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c, 05-090 Raszyn;

6) Przedszkola nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Lotniczej 43A, 05-090 Raszyn;

7) Przedszkola nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn;

8) Przedszkola w Falentach, z siedzibą w Falentach, ul. Opackiego 44, 05-090 Raszyn;

9) Przedszkola w Sękocinie, z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20, 05-090 Raszyn;

10) Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” z siedzibą w Rybiu przy ul. Spokojnej 23, 05-090 Raszyn;

11) Centrum Sportu Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn;

12) Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Raszyn Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn;

13) „Centrum Kultury Raszyn” z siedzibą w Raszynie przy al. Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn;

14) Gminnej Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn.

Łącznie Zamawiający wyznaczył 232 punkty poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej.

Szacunkowe ilości energii zapotrzebowanej S w okresie zamówienia (12 m-cy) wynoszą:

1. taryfa C11 – S C11 = 914 042 kWh;

2. taryfa C21 – S C21 = 2 547 053 kWh;

3. taryfa B21 – S B21 = 1 564 500 kWh;

4. taryfa C12b „dzienna” – S C12bd = 675 743 kWh;

5. taryfa C12b „nocna” – S C12bn = 1 138 288 kWh.

Wszystkie punkty poboru energii znajdują się na terenie gminy Raszyn i są obsługiwane w zakresie dystrybucji przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Innogy Polska Sp. z o.o.

Łączna moc przyłączeniowa nowych PPE nie może przekroczyć 500 kW.

O wszystkich zmianach Zamawiający zobowiązuje się powiadomić wykonawcę niezwłocznie. Dostawa energii musi być realizowana na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 775 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności związane ze standardami obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93 poz. 623) oraz zawartymi z płatnikami umowami – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do opisu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019, poz. 1843).

Dostawy polegały będą na dostarczeniu dodatkowej energii elektrycznej do Gm...

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – to 12 miesięcy do daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Koncesje, licencje, zezwolenia:

— aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (załącznik wykonawcy).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.2.4 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) W zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie, w tym co najmniej:

— 2 (dwa) zamówienia (wykonane/wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy – zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – załączniku do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 204-496052
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA, sala konferencyjna Urzędu Gminy Raszyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Druga połowa 2020 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1/ Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych).

2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO przez Zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, tel. +48 227017842, e-mail: iod@raszyn.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn”, znak: ZP.271.1.39.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

 

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Tel.: +48 227017803,  Faks: +48 227017801

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego

Adres pocztowy: ul. Szkolna 2 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach Adres pocztowy: ul. Długa 49 Miejscowość: Dawidy Bankowe

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego

Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5 Miejscowość: Słomin

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090, Państwo: Polska  E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą" w Raszynie

Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090,  Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie" Adres pocztowy: ul. Lotnicza 43A Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów" Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach Adres pocztowy: ul. Opackiego 44 Miejscowość: Falenty

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20 Miejscowość: Sękocin Stary

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik" Adres pocztowy: ul. Spokojna 23 Miejscowość: Rybie

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn Adres pocztowy: ul. Sportowa 30 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)       Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn Adres pocztowy: Al. Krakowska 29A Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913,  Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska  E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

1.1)                 Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminnej Biblioteki Publicznej Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20 Miejscowość: Raszyn

Kod NUTS: PL913 Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

1.2)                  Informacja o zamówieniu wspólnym W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

1.3)                  Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

1.4)                  Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5)                  Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1)         Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie Gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.39.2019.DC

11.1.2)          Główny kod CPV 09000000

11.1.3)          Rodzaj zamówienia Dostawy

11.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie Gminy Raszyn" w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 755 ze zm.)

11.1.5)         Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6)         Informacje o częściach To zamówienie podzielone  jest na części: nie

II.2) Opis

11.2.1)         Nazwa:

11.2.2)         Dodatkowy kod lub kody CPV 09300000

11.2.3)         Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Polska, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

11.2.4)         Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie Gminy Raszyn"

w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 755 ze zm.) Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, dziesięciu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz trzech podmiotów posiadających osobowość prawną tj. do:

1)   Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn, (wraz z oświetleniem ulicznym oraz pozostałym wykorzystaniem, wyszczególnione w załączniku nr 1);

2)   Szkoły Podstawowej w Raszynie im. Cypriana Godebskiego z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, 05-090 Raszyn;

3)   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Długiej 49, 05-090;

4)   Szkoły Podstawowej w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego, z siedzibą w Słominie przy ul. Wierzbowej 5, 05-090 Raszyn;

5)   Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą" w Raszynie, z siedzibą w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c, 05-090 Raszyn;

6)   Przedszkola nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie", z siedzibą w Raszynie przy ul. Lotniczej 43A, 05-090 Raszyn;

7)   Przedszkola nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów", z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn

8)   Przedszkola w Falentach, z siedzibą w Falentach, ul. Opackiego 44, 05-090;

9)   Przedszkola w Sękocinie, z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20, 05-090 Raszyn;

10)   Świetlicy Środowiskowej „Świetlik" z siedzibą w Rybiu przy ul. Spokojnej 23, 05-090 Raszyn;

11)   Centrum Sportu Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn;

12)   Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn;

13)   „Centrum Kultury Raszyn" z siedzibą w Raszynie przy Al. Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn;

14)   Gminnej Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn. Łącznie Zamawiający wyznaczył 232 punkty poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej.

Szacunkowe ilości energii zapotrzebowanej S w okresie zamówienia (12 m-cy) wynoszą:

1.   Taryfa C11 - S C11 = 914 042 kWh

2.   Taryfa C21 - S C21 = 2 547 053 kWh.

3.   Taryfa B21 - S B21 = 1 564 500 kWh.

4.   Taryfa C12b „dzienna" - S C12bd = 675 743 kWh.

5.   Taryfa C12 b „nocna" - S C12bn = 1 138 288 kWh.

Wszystkie punkty poboru energii znajdują się na terenie Gminy Raszyn i są obsługiwane w zakresie dystrybucji

przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Innogy Polska Sp. z o.o.

Łączna moc przyłączeniowa nowych PPE, nie może przekroczyć 500 kW.

O wszystkich zmianach Zamawiający zobowiązuje się powiadomić wykonawcę niezwłocznie. Dostawa energii musi być realizowana na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 775 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy w szczególności związane ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zawartymi z płatnikami umowami - wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do opisu zamówienia.

11.2.5)         Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

11.2.6)         Szacunkowa wartość

11.2.7)         Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843) Dostawy polegały będą na dostarczeniu dodatkowej energii elektrycznej do Gm

11.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

11.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

11.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)      Informacje dodatkowe Termin realizacji przedmiotu zamówienia - to 12 miesięcy do daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)     Warunki udziału

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków: Koncesje, licencje, zezwolenia:

- Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (załącznik Wykonawcy)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

6.2.3    Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4    Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5    Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

 

111.1.2)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

111.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)  Warunki dotyczące zamówienia

111.2.2)      Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy - zostały określone w istotnych postanowieniach umowy - załączniku do SIWZ

111.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis

IV.1.1)   Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)   Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)   Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)   Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)   Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)   Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S 204-496052

IV.2.2)   Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 23/01/2020 Czas lokalny: 09:00

 

IV.2.3)   Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)   Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)   Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)   Warunki otwarcia ofert

 

Data: 23/01/2020 Czas lokalny: 12:00

 

Miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Szkolna 2a. 05-090 Raszyn, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Raszyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)     Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: druga połowa 2020 roku.

VI.2)     Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)     Informacje dodatkowe:

1/ Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm./ Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie Gminy Raszyn" znak: ZP.271.1.39.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z zapisami SIWZ

VI.4)     Procedury odwoławcze

VI.4.1)   Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

VI.4.2)   Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska

VI.4.3)   Składanie odwołań

VI.4.4)   Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska

VI.5)     Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/12/2019