Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035

RP.271.7.2019.AW(1)

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/ tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. /

I. Gmina Raszyn, kierując się regułą poszukiwania Wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamia o wszczęciu procedury wyłonienia Wykonawcy dla zadań pn.:
„Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035”
realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035 w oparciu o strukturę i plan dokumentu, rekomendowany przez NFOŚIGW wraz z analizą dokumentów w zakresie Smart City. Przykładowa struktura dokumentu została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Niniejszy dokument winien zostać opracowany w oparciu o obowiązujące dokumenty programowe, raporty środowiskowe, dane GUS, wniosek o dofinansowanie, fiszkę projektu, analizy własne Wykonawcy i inne dostępne materiały pomocnicze.
Ponadto Wykonawca winien przygotować przedmiotowy dokument przy udziale mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. W celu zapewnienia ich udziału Wykonawca:
1) opracuje elektroniczną ankietę, mającą na celu pozyskanie danych oraz pomysłów na nowy kierunek rozwoju i udostępni Zamawiającemu link do ankiety, w celu zamieszczenia go na stronie internetowej. Po czym zbierze i opracuje wyniki badań;
2) przeprowadzi spotkanie z mieszkańcami, na którym zostaną przedstawione założenia elektromobilności, wyniki diagnozy, zebrane zostaną uwagi i wniosku do dokumentu (Zamawiający zapewni salę w celu przeprowadzenia spotkania),
3) przygotuje kwestionariusz uwag do wersji elektronicznej oraz przeanalizuje zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi;
4) przygotuje raport z konsultacji społecznych w formie, możliwej do publikacji na stronie  internetowej Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania analizy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa w art. 57 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), a w razie konieczności do opracowania prognozy odziaływania na środowisko.
Jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną złożone uwagi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
lub wskazany przez niego podmiot, Wykonawca dokona stosownych korekt lub poprawek w toku bieżących prac lub w ramach udzielonej gwarancji (12 miesięcy od zakończenia prac nad dokumentem).
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, zawierającej m.in. cele, wnioski, zadania wprowadzone do strategii rozwoju elektromobilności oraz jej przedstawienie radnym Rady Gminy Raszyn wraz z projektem uchwały  we wskazanych przez Zamawiającego terminach, w celu przyjęcia dokumentu do realizacji.
1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2020 r.
2. Istotne postanowienia umowy  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia opisany został wg kodu CPV 73220000-0

III. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia oraz zasobów kadrowych. Warunki zostaną spełnione jeżeli:
1. Doświadczenie. Oferent udokumentuje, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert
a.) Wykonał co najmniej trzy strategie (programy, plany itp.), związane tematycznie z: ochroną środowiska, ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością (itp.) dla obszaru, zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.
b.) Przeprowadził co najmniej 2 badania ankietowe elektroniczne (przygotowanie ankiety wraz z opracowaniem wyników badania) na poczet prowadzonych prac, związanych z przygotowaniem/wdrożeniem/monitorowaniem dokumentu strategicznego/planistycznego.
2. Zasób kadrowy. Oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem, składającym się z co najmniej 3 osób. Każda z nich, samodzielnie lub będąc członkiem zespołu w okresie ostatnich 3 lat opracowywała dokumenty o charakterze, związanym tematycznie z: ochroną środowiska, ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością (itp.) Co najmniej jedna osoba w zasobie kadrowym przeprowadzała strategiczną ocenę odziaływania na środowisko projektu dokumentu.

      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy, wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1;
b) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji **; 
c) kopię uprawnień/dyplomów/referencji w specjalności, związanej tematycznie z: ochroną środowiska, ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością.  Listy wykonanych opracowań ze wskazaniem Zamawiającego i daty wykonania.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Złożona oferta winna zawierać cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto wykonania prac, objętych zamówieniem. Cena, zawarta w ofercie, obejmuje wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia.
2. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zaleca się, aby ofertę sporządzić w z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składnia ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim i podpisana przez osobę/y, uprawnione do składnia oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
6. Wykonawca powinien również załączyć odpowiednie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, jeśli w imieniu Wykonawcy ofertę lub dokumenty, złożone wraz z ofertą podpisuje pełnomocnik. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, właściwe dokumenty, wskazane w pkt. III p. pkt. 2 b złożyć musi każdy z nich.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający odrzuci oferty, które:
a) nie spełniają wymagań, określonych w niniejszym zamówieniu, w szczególności Wykonawca nie przedstawi wraz z ofertą wymaganych dokumentów lub przedstawi dokumenty, zawierające błędy i nie uzupełni dokumentów w przypadku wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia;
b) są niezgodne z przepisami prawa;
c) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień Wykonawcy wynika, iż Wykonawca lub jego oferta nie spełnia wymagań, określonych w zapytaniu ofertowym,
d) zawierają rażąco niską cenę.

9. Zamawiający uprawniony jest do wyjaśnienia oferty oraz złożonych z nią dokumentów, a także do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów.
10. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie.
11. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

 Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

1   cena - 100 %


Cena:
Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
                                    wartość oferty o najniższej cenie
                C =    ---------------------------------------------------------  x       100 punktów
                                       wartość oferty badanej


Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty otrzymujące taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w

Urzędzie Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
 
z dopiskiem na kopercie: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania”

w terminie do dnia 30.01.2020 r. do godziny 10.00
z dopiskiem „OFERTA STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI – NIE OTWIERAĆ PRZED 30.01.2020 r. godz. 10.00

 

VII. OSOBY DO KONTAKTU

W sprawie niniejszego zamówienia osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
1. Elżbieta Funo email: efuno@raszyn.pl, tel. (22) 701-78-02
2.  Anna Wierzbicka - Abramska email: awierzbicka@raszyn.pl, tel. (22) 701-78-78


 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składnia ofert, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.


IX. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest Pan Arkadiusz Godula, kontakt: adres e-mail iod@raszyn.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.)
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

X. INNE:
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy z Zamawiającym Zamawiający jest uprawniony do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej www.bip.raszyn.pl
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zapytania ofertowego przed upływem terminu do składnia ofert
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie zostanie udzielone przez Zamawiającego podmiotowi, nie będącym podmiotem, powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami,
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  

Załączniki

Zał nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ OFERTY (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Fiszka (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Istotne postanowienia umowy (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2020-01-13 09:30:08
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2020-01-13 09:37:54
Ostatnia zmiana:2020-01-13 12:19:17
Ilość wyświetleń:124

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij