ZP.271.1.37.2019.DC

Raszyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych gminy w latach 2020-2021”

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14-01-2020 r. o godz. 12:00

W siedzibie Zamawiającego

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  2 422 613,01 zł

 

2.     Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

 

Łączna cena za dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E – 2 217 681,02 zł brutto

Termin realizacji umowy – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane