OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

o wyniku konkursu ofert

 

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 poz. 2365), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2020” przyjętego Uchwałą nr XX/182/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2020” przyjętego Uchwałą nr XX/183/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 18/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 24 stycznia 2020 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2020

 

Organizacje składające oferty

I

 

Zad. Nr 1

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci należących do Raszyńskiej Drużyny Harcerskiej

 

 

 

4.000,00 zł

 

 

Chorągiew Stołeczna ZHP

 

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.