Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 02 lutego 2020 roku

Raszyn, dnia 02.02.2020 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 13 listopada 2019 roku został wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocny wyrok dotyczący przeniesienia praw własności zabudowanej działki nr 578 z obrębu Raszyn 02 na Miasto Stołeczne Warszawa.
W dniu 30 stycznia 2020 roku na Sesji Rady Gminy Raszyn Wójt Andrzej Zaręba poinformował radnych, że przed złożeniem apelacji została sporządzona stosowna opinia prawna, dotycząca zasadności złożenia apelacji.
Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno adwokaci, jak i radcy prawni, ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za popełnione przez siebie błędy i są obowiązkowo ubezpieczani od odpowiedzialności cywilnej za błędy popełnione w sztuce.
W danym przypadku sporządzona stosowna opinia prawna była elementem, który zapoczątkował procedurę apelacyjną, która zakończyła się jej odrzuceniem przez sąd. Świadczy to o sporządzeniu wadliwej opinii prawnej, co skutkowało poniesieniem przez Gminę Raszyn znaczących kosztów.
W związku z powyższym, uznając że fakt poniesienia przez Gminę Raszyn znaczących kosztów ma istotne znaczenie dla gminy i jej mieszkańców, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wystąpiono do osoby, która sporządziła opinię prawną, o refundację poniesionych kosztów, a jeżeli nie wystąpiono, to jakie były przyczyny zaniechania przez organ wykonawczy gminy działań związanych z dbałością o gminny budżet.
Proszę także o przesłanie mi kopi przedmiotowej opinii prawnej.
Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 24 ustęp 7 Ustawy o samorządzie gminnym treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 18 lutego 2020 roku.

KZ.0003.4.2020

Andrzej Zawistowski

Radny Gminy Raszyn

 

W odpowiedzi na Pana interpelację, która wpłynęła 04.02.2020 roku z zapytaniem "czy wystąpiono do osoby, która sporządziła opinię prawną o refundację poniesionych kosztów, a jeżeli nie wystąpiono to jakie były przyczyny zaniechania przez organ wykonawczy gminy działań związanych z dbałością o gminny budżet, proszę także o przesłanie mi kopi przedmiotowej opinii" informuję, iż nie wystąpiono o refundację poniesionych przez Gminę kosztów związanych ze złożeniem apelacji w sprawie o złożenie oświadczenia woli o następującej treści: "Gmina Raszyn oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr. 578 o powierzchni 3 917 mz obrębu Raszyn 02, położonej w województwie mazowieckim, powiecie pruszkowskim, w gminie Raszyn przy ulicy Poniatowskiego 18A w Raszynie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00087903/0 i przenosi na Miasto Stołeczne Warszawa prawo własności wyżej opisanej nieruchomości w związku z odwołaniem przez powoda Miasto Stołeczne Warszawa darowizny nieruchomości dokonanej umowa notarialną z dnia 19 listopada 2010 r. zawartą przed notariuszem Elżbietą Barej-Magiera za numerem repertorium A nr 9098/2010",gdyż wszelkiego rodzaju opinie prawne przygotowywane są dla potrzeb klienta lub danej sprawy i stanowią wyraz poglądów na temat danej sprawy i nie są podstawą do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Ponadto w kwestii przekazania opinii zauważyć należy, iż przedłożone pismo nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), bowiem wniesiona interpelacja ma formę żądania podjęcia określonych działań, nie ma zaś formy zapytania o sprawy o szczególnym znaczeniu w odniesieniu do spraw aktualnych dla gminy.

Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. Obowiązujący statut tej kwestii nie reguluje. Wobec powyższego brak jest podstaw do przesłania Panu w/w opinii.

Ponadto należy również zwrócić uwagę, iż nie każda opinia prawna jest dokumentem podlegającym udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przykładowo w wyroku z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. I OSK 89/09 Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że:

,,Nie każda opinia prawna sporządzona przez organ administracji publicznej posiada walor informacji publicznej. O zakwalifikowaniu opinii prawnej do dokumentów podlegających udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje cel w jakim została opracowana. Opinia prawna sporządzona na użytek organu administracji publicznej w przedmiocie zasadności wszczęcia w przyszłości postępowania w konkretnej sprawie cywilnej, nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej".

Z tych względów informuję Pana, iż Pana wniosek o udostępnienie w/w opinii w świetle powyżej przedstawionego stanowiska nie mógłby zostać uwzględniony również na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-02-03 14:03:05
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-02-03 14:04:32
Ostatnia zmiana:2020-02-18 17:52:10
Ilość wyświetleń:236

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij