Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 18 lutego 2020 roku

Raszyn, dnia 18.02.2020 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 28 stycznia 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podjęło uchwały w sprawie:

  • orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/177/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/186/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedłożenie Radzie Gminy Raszyn przez Wójta Gminy Raszyn projektów uchwał, które zawierały zapisy niezgodne z obowiązującym prawem, spowodowało brak możliwości pobierania od właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zwiększonej wysokości, tym samym w znaczący sposób wpłynęło na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy.

Dodatkowo - według szacunkowych danych - około 1600 właścicieli nieruchomości, którzy w 2019 roku gospodarowali odpadami w sposób zmieszany, złożyło deklarację o selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych. Tym samym za około 6 tysięcy mieszkańców do budżetu gminy wpływać będą opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny, a nie - jak zakładano - w sposób zmieszany.

Spowoduje to - według szacunkowych danych - powstanie konieczność wydatkowania z budżetu gminy kwoty 3 milionów złotych stanowiącej różnicę pomiędzy poniesionymi przez gminę Raszyn wydatkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wpływami do budżetu z tego tytułu.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Kto opiniował projekty uchwał zakwestionowanych przez Kolegium RIO?
  2. Jakie działania zamierza podjąć Wójt Gminy Raszyn w celu zminimalizowania poniesienia dodatkowych wydatków z budżetu gminy Raszyn za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  3. Jakie zmiany w budżecie gminy planuje Wójt Gminy Raszyn celem pokrycia różnicy pomiędzy wydatkami a wpływami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 02.03.2020 r.

ZO.0003.2.2020.SS(2)

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 18.02.2020 r. przekazuję następujące informacje:

Ad 1.
Projekty uchwał zostały zaopiniowane przez radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Raszyn. Każdorazowo oryginały projektów uchwał wraz z podpisami radców prawnych są przekazywane do biura Rady Gminy jako materiały na sesję.

Ad 2.
Wskazane przez Pana uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

  • Uchwała Kolegium Nr 4.83.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, orzekająca o nieważności w części uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 i § 6 w zakresie wyrażenia „zbieranymi w sposób selektywny” oraz § 10 w zakresie wyrażenia „upływie 14 dni od dnia”, z powodu istotnego naruszenia art. 6k ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6k ust. 2a pkt 5, art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283),
  • Uchwała Kolegium Nr 4.84.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/177/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, orzekająca o nieważności w części uchwały Nr XX/177/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. § 3 pkt 1, § 7 w zakresie wyrażenia, cyt.: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.” oraz w zakresie wyrażeń zawartych w Załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały w części B, cyt.: „Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty” i części F, cyt.: „zmieszany (odpady komunalne nie poddane segregacji)”, z powodu istotnego naruszenia art. 6k ust. 3, art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 6ka ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),
  • Uchwała Kolegium Nr 4.85.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. orzekająca o nieważności w części uchwały Nr XX/186/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. § 6 w zakresie wyrażenia „upływie 14 dni od dnia” oraz w zakresie wyrażenia zawartego w Załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały w części B „Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty”, z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283), a także art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) i art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

nie mają bezpośredniego wpływu na dochody budżetu gminy z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwała Kolegium Nr 4.83.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. usunęła jedynie jedną ze stawek opłaty za pojemnik na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższoną na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, dotyczącą wyłącznie pojemników o pojemności 110 i 120 l. W uchwale Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. pojemniki o pojemności 110 i 120 l zostały ujęte w jednym punkcie, analogicznie jak ma to miejsce w uchwale Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Rada Gminy Raszyn nie zdecydowała się na objęcie gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych.

Natomiast niezależnie od braku uchwały o której mowa w art. 6c ust. 2 ww. ustawy, art. 6k ust 1 pkt 2 nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, pomimo niewykorzystywania takiej stawki do naliczania opłat dla mieszkańców.

Uchwały Kolegium Nr 4.84.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz Nr 4.85.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. wnoszą jedynie techniczne zmiany do wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raszyn obowiązujących w styczniu 2020 r. oraz od 1 lutego 2020 r., nie mając odniesienia do wysokości stawek za gospodarowanie odpadami, w związku z czym nie mają bezpośredniego wpływu na dochody budżetu.

Ad 3.
W związku z tym, iż Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 4.83.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., Nr 4.84.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz Nr 4.85.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. nie mają bezpośredniego wpływu na dochody budżetu, Gmina Raszyn nie przewiduje dodatkowych działań związanych z ich uchwaleniem, za wyjątkiem uzupełnienia uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o wykreślone przez RIO stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi o pojemności 110 i 120 l.

Otrzymuje
1. Adresat
2. Rada Gminy Raszyn
3. a/a

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-02-18 15:37:10
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-02-18 15:44:15
Ostatnia zmiana:2020-03-03 15:53:42
Ilość wyświetleń:266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij