OŚGK.271.36.2019.BL(23) Raszyn, dnia 02.03.2020r.

Informacja o wyborze oferty

na wynajem przez Gminę Raszyn lokali mieszkalnych od innych właścicieli nieruchomości.


W związku z postępowaniem ogłoszonym zarządzeniem Nr 166/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28 października 2019r. w sprawie regulaminu postępowania oraz powołania komisji przetargowej do wyboru ofert na wynajem przez Gminę Raszyn lokali od innych właścicieli nieruchomości, zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu postępowania na wynajem przez Gminę Raszyn lokali od innych właścicieli lokali

Komisja w składzie :

1. Monika Marszałek – Przewodnicząca Komisji

2. Bożena Leczkowska – Członek Komisji

3. Beata Adamiak – Członek Komisji

4. Zbigniew Tokarz – Członek Komisji

5. Alicja Wąsik-Nosek – Członek Komisji

ogłasza, co następuje:

1. Ogłoszenie dotyczące postępowania na wynajem przez Gminę Raszyn lokali mieszkalnych od innych właścicieli zostało umieszczone w dniu 15.01.2020r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. Ogłoszenie zostało umieszczone w prasie lokalnej: WPR24.pl (nr 502) z dnia 17 stycznia 2020r. oraz w Przeglądzie Regionalnym 66(3)2020 z dnia 22 stycznia 2020r.

2. Miejsce składania ofert: Kancelaria Urzędu Gminy w Raszynie ( pokój nr 15, parter)

Termin składania ofert od dnia 10.02.2020 r. do dnia 17.02.2020r. do godz. 17:30.

3. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.02.2020r. do godz. 17:30 wpłynęła 1 oferta:

Nr Oferty

Imię i nazwisko Oferenta

Miesięczna wartość brutto zł za wynajem lokalu

Termin realizacji usługi

1.


Jarosław Kempczyński


3 500,00

od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.


Złożona oferta przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zamówienia a tym samym postępowanie zostaje unieważnione.

4. Pani Julianna Ludwiczak złożyła po terminie określonym w/w ogłoszeniu, tj. w dniu 21.02.2020r. ofertę na wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Dobrej 3 w Raszynie. Termin realizacji usługi od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

5. Po ogłoszeniu wyników z przebiegu postępowania na wynajem przez Gminę Raszyn lokali mieszkalnych od innych właścicieli nieruchomości w dniu 24.02.2020r. Pan Jarosław Kempczyński, ponownie złożył ofertę w dniu 26.02.2020r. na wynajem lokalu mieszkalnego przy Al. Krakowskiej 25. Termin realizacji usługi od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

6. Porównanie ofert

Nr Oferty

Imię i nazwisko Oferenta

Miesięczna wartość brutto zł za wynajem lokalu

Opis/uszczegółowienie lokalu

1.


Julianna Ludwiczak3 000,00

pow. 65 m2, składający się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc.

2.


Jarosław Kempczyński


3 000,00

pow. 104 m2, składający się z 3-ch pokoi, kuchni, 2-ch łazienek z wc., pralni z suszarnią.

W załączeniu złożone osobiście w kancelarii urzędu oferty.7. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Dwie złożone oferty, przedstawiają taką samą cenę za wynajem lokalu mieszkalnego– miesięczną wartość brutto zł za wynajem lokalu.

Z uwagi na metraż lokalu oraz jego funkcjonalność ( dom wolnostojący) wybrano ofertę Pana Jarosława Kempczyńskiego.

8. Uzasadnienie wyboru:

Oferta Pana Jarosława Kempczyńskiego spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu na wynajem przez Gminę Raszyn lokali od innych właścicieli nieruchomości i przedstawia akceptowalną przez Zamawiającego cenę za wynajem lokalu mieszkalnego i jest porównywalna do cen za wykonywanie podobnych usług ( najem lokali) na terenie Gminy Raszyn.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.