ZARZĄDZENIE Nr 43/2020
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiącego własność Gminy Raszyn, z przeznaczeniem na wykorzystanie do prowadzenia działalności leczniczej na terenie Gminy Raszyn, ustalenia regulaminu przetargu, regulaminu pracy komisji przetargowej i jej składu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art.70[1] i nast. Kodeksu cywilnego zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Wójt Gminy Raszyn ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na na oddanie w dzierżawę wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiącego własność Gminy Raszyn, z przeznaczeniem na wykorzystanie do prowadzenia działalności leczniczej na terenie Gminy Raszyn.
  2. Treść ogłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Warunki przeprowadzenia przetargu określa regulamin, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Warunki dzierżawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego określa umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w składzie:

  • Michał Kucharski - przewodniczący komisji
  • Zbigniew Tokarz - członek komisji
  • Alicja Gadowska- członek komisji

§ 5.

Ustala się regulamin pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 zarządzenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  • załącznik nr 1 - Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiącego własność Gminy Raszyn,
  • załącznik nr 2 - Regulamin przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiącego własność Gminy Raszyn,
  • załącznik nr 3 - Projekt umowy dzierżawy,
  • załącznik nr 4 - Regulamin pracy Komisji przetargowej.