Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 43/2020

Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiącego własność Gminy Raszyn, z przeznaczeniem na wykorzystanie do prowadzenia działalności leczniczej na terenie Gminy Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art.70[1] i nast. Kodeksu cywilnego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiącego własność Gminy Raszyn, z przeznaczeniem na wykorzystanie do prowadzenia działalności leczniczej na terenie Gminy Raszyn.

I. Wydzierżawiający:
Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie ul. Szkolna 2a, NIP 534-24-88-243, Regon 000546638

II. Przedmiot dzierżawy:
Szczegółowy wykaz wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiącego własność Gminy Raszyn, został określony w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu

III Tryb zawarcia umowy
Pisemny przetarg nieograniczony.

IV Czas i miejsce przetargu (terminy)
a) wpłata wadium w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy Gminy Raszyn prowadzony w Banku Spółdzielczym Raszyn nr 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014;
b) ofertę należy złożyć do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 14 00 poprzez przesłanie jej pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn; terminem złożenia oferty jest termin dostarczenia przesyłki do Urzędu Gminy Raszyn;
c) wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl najpóźniej następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu, a wszyscy oferenci zostaną powiadomieni o wyniku niezwłocznie w drogą elektroniczną. Ostateczne wyniki przetargu w razie wniesienia odwołań od rozstrzygnięcia zostaną podane poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl, najpóźniej następnego dnia po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu, a wszyscy oferenci także pisemnie w terminie do 5 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

IV. Warunki przetargu
Warunki przetargu określone są w regulaminie przetargu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 43 dnia 19 marca 2020 r, a warunki dzierżawy określa umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do wskazanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn.
Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej gminy www.bip.raszyn.pl

V. Informacje
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, umowy dzierżawy i wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego można uzyskać u Kierownika ref. Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Pana Zbigniewa Tokarza tel. 797009961, mail: ztokarz@raszyn.pl lub u Pana Michała Kucharskiego tel. 509629155. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie od 23 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane