Raszyn, dnia 24 marca 2020 r.

ZP.271.1.2.2020.DC(15)

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2020 z podziałem na zadania”, w zakresie zadania nr 1 „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn” - wybrana została firma:

 

P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o.

ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa

 

- z ceną za wykonanie zamówienia – 848 700,00 zł brutto

- z czasem przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego 12 godzin

- z częstotliwością objazdów drógco 1 miesiąc

- z terminem realizacji zamówienia:– do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1. P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o.

ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa

Cena oferty:– 848 700,00 zł brutto

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium czas przystąpienia do naprawy – 20 pkt,
 
w kryterium częstotliwość objazdów dróg – 20 pkt

Łącznie oferta uzyskała 100,00 punktów