ZARZĄDZENIE Nr 42/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 18 marca 2020 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie  z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI            149.604.637 zł.

1.wydatki bieżące – 132.272.704 zł.

2.wydatki majątkowe – 17.331.933 zł.

 

§2.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.