Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn

31/03/2020    S64    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta  .

Polska-Raszyn: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2020/S 064-152850

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach
Adres pocztowy: ul. Długa 49
Miejscowość: Dawidy Bankowe
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5
Miejscowość: Słomin
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 43A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach
Adres pocztowy: ul. Opackiego 44
Miejscowość: Falenty
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie
Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
Adres pocztowy: ul. Spokojna 23
Miejscowość: Rybie
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn
Adres pocztowy: ul. Sportowa 30
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Raszyn Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn
Adres pocztowy: al. Krakowska 29A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.39.2019.DC
II.1.2)Główny kod CPV
09000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 133 963.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie gminy Raszyn, tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, dziesięciu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz trzech podmiotów posiadających osobowość prawną, tj. do:

1) Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn (wraz z oświetleniem ulicznym oraz pozostałym wykorzystaniem, wyszczególnione w załączniku nr 1);

2) Szkoły Podstawowej w Raszynie im. Cypriana Godebskiego z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, 05-090 Raszyn;

3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Długiej 49, 05-090;

4) Szkoły Podstawowej w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego, z siedzibą w Słominie przy ul. Wierzbowej 5, 05-090 Raszyn;

5) Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, z siedzibą w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c, 05-090 Raszyn;

6) Przedszkola nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Lotniczej 43A, 05-090 Raszyn;

7) Przedszkola nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn;

8) Przedszkola w Falentach, z siedzibą w Falentach, ul. Opackiego 44, 05-090 Raszyn;

9) Przedszkola w Sękocinie, z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20, 05-090 Raszyn;

10) Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” z siedzibą w Rybiu przy ul. Spokojnej 23, 05-090 Raszyn;

11) Centrum Sportu Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn;

12) Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Raszyn Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn;

13) „Centrum Kultury Raszyn” z siedzibą w Raszynie przy al. Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn;

14) Gminnej Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn.

Łącznie Zamawiający wyznaczył 232 punkty poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej.

Szacunkowe ilości energii zapotrzebowanej S w okresie zamówienia (12 m-cy) wynoszą:

1. taryfa C11 – S C11 = 914 042 kWh;

2. taryfa C21 – S C21 = 2 547 053 kWh;

3. taryfa B21 – S B21 = 1 564 500 kWh;

4. taryfa C12b „dzienna” – S C12bd = 675 743 kWh;

5. taryfa C12 b „nocna” – S C12bn = 1 138 288 kWh.

Wszystkie punkty poboru energii znajdują się na terenie gminy Raszyn i są obsługiwane w zakresie dystrybucji przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Innogy Polska Sp. z o.o.

Łączna moc przyłączeniowa nowych PPE nie może przekroczyć 500 kW.

O wszystkich zmianach Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę niezwłocznie. Dostawa energii musi być realizowana na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 775 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności związane ze standardami obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93 poz. 623) oraz zawartymi z płatnikami umowami – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do opisu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – to 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 247-608659
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Energia Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 051 887.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez Zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2 a, 05-090 Raszyn

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula, tel.: +48 227017842. E-mail: iod@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn” znak: ZP.271.1.39.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2020

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2020-03-31 14:12:56
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2020-03-31 14:15:44
Ostatnia zmiana:2020-03-31 14:15:52
Ilość wyświetleń:92

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij