Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

Raszyn, dnia 22 kwietnia 2020 r.

 

ZP.271.1.6.2020.DC(2)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej swoim zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz  z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

  

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie kwestii rozwiązania parkingów.

Zgodnie z WT - 5 m pas na terenie (1.MW) przy drodze (1. KDw) nie jest wystarczający dla lokalizacji miejsc parkingowych prostopadłych – par 19 pkt 2 ppkt 1):
2. Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce

budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

a)       3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,

Odległość planowanego parkingu prostopadłego wynosi jedynie 2,2m od granicy działki budowalnej 5/7 ora 5/12,

Co wyklucza takie zagospodarowanie miejsc postojowych.

Czy aby zrealizować zamierzenie jest dopuszczalne aby na terenie 1KDW lokalizować brakujący fragment (około 1m) miejsc parkingowych?

Czy inwestor jest właścicielem działek 5/8?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

1.      W wytycznych do projektu w ust. 2.1 pkt 2 Zamawiający określił na jakich działkach należy zlokalizować drogę dojazdową. Droga będzie budowana zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 t.j.). Drogę należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami), oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).  

2.       Zamawiający dopuszcza lokalizację miejsca parkingowego na terenie drogi pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów.

3.       Inwestor jest właścicielem działki nr 5/8, o czym poinformował w wytycznych do projektu ust.  2.1 pkt 2 ppkt a.

 

  

Pytanie nr 2

W związku z COVID-19 Czy jest możliwość złożenia wadium w postaci gwarancji bankowej w wersji elektronicznej ??

  

Zamawiający udziela odpowiedzi

W SIWZ, nie zostało przewidziane składanie ofert czy wadium do oferty  w formie elektronicznej.

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

 

 

 

Ogłoszenie nr 540064986-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.
Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529707-N-2020
Data: 06/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: : c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej: 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, budynków komunalnych, budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 100 000,00 (słownie sto tysięcy złotych) złotych brutto; oraz 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie drogowym oraz uzyskanie dla niej (w imieniu zamawiającego) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W ogłoszeniu powinno być: : c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej: 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, budynków komunalnych, budynków socjalnych, budynków zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 100 000,00 (słownie sto tysięcy złotych) złotych brutto; oraz 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie drogowym oraz uzyskanie dla niej (w imieniu zamawiającego) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Raszyn, dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

ZP.271.1.6.2020.DC(2)

 

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej swoim zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

w związku z ogłoszonym przetargiem ZP.271.1.6.2020.DC zwracam się z prośba o możliwość wprowadzenie modyfikacji w zakresie punktu 5.1.2 w zakresie doświadczenia zawodowego, w treści SIWZ jest zapisane: 

" - w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej: 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, budynków komunalnych, budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 100 000,00 (słownie sto tysięcy złotych) złotych brutto 

zwracamy się z prośbą o poszerzenie zakresu o zapis dot. "budynków zamieszkania zbiorowego". .przebudowy budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, budynków komunalnych, budynków socjalnych, budynków zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 100 000,00 (słownie sto tysięcy złotych) złotych brutto;"

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, która otrzymuje brzmienie: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:  1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, budynków komunalnych, budynków socjalnych, budynków zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 100 000,00 (słownie sto tysięcy złotych) złotych brutto 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

 

 

 

Ogłoszenie nr 529707-N-2020 z dnia 2020-04-06 r.

Gmina Raszyn: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
www.bip.raszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  Nie
www.bip.raszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową
Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2020.DC

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamówienie podzielone jest na części:  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową. Do zakresu zamówienia należy również: opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejących obiektów, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także podczas realizacji inwestycji przez Zamawiającego sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez Wykonawcę robót budowlanych
II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:   miesiącach:    lub dniach:  lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia, to 12 miesięcy od dania zawarcia umowy UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji będącej przedmiotem umowy w zakresie : 1) projektów budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 wzoru umowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do wszystkich niezbędnych mediów, ze wszystkimi uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do złożenia wniosków o: a. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku socjalno-komunalnego i zatwierdzeniu projektu budowlanego, do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b. wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018 r. 1474 tj.), do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, c. wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 2) pozostałej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 4-8 wzoru umowy do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji przez Zamawiającego Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski w okresie realizacji umowy z Wykonawcami robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej: 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, budynków komunalnych, budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 100 000,00 (słownie sto tysięcy złotych) złotych brutto; oraz 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie drogowym oraz uzyskanie dla niej (w imieniu zamawiającego) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej, po 1 (jednej) osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm./, w następujących specjalnościach: - architektoniczne, - konstrukcyjno-budowlanej, - drogowej, - instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacji telekomunikacyjnej (uprawnienia spec. Elektroenergetycznej wydane przed wprowadzeniem uprawnień telekomunikacyjnych, honorowane są do projektowania instalacji telekomunikacyjnych). UWAGA: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. 2. W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty wspólnie z innymi Wykonawcami: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a także oświadczenie w postaci załącznika nr 1 i załącznika nr 2 dotyczące tych podmiotów. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie w postaci załącznika nr 2 - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.4 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń (usług) okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane bądź są wykonywane należycie. (dokument Wykonawcy) UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych prze Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składa się: a) Wypełniony formularz cenowy (oryginał) b) Wypełniony załącznik nr 2 – zestawienie dokumentacji i koszty jej wykonania c) Koncepcja projektowa: Wykonawca złoży wraz z ofertą koncepcję projektową budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową wykonaną w oparciu o „Wytyczne do koncepcji projektowej” (załącznik nr 5 – oraz innymi wymaganymi załącznikiem dokumentami). Przedstawione przez Wykonawców, na etapie postępowania, koncepcje projektowe będą mogły być zwrócone na wniosek zainteresowanych Wykonawców po terminie zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. d) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2. f) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm./

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców   Maksymalna liczba wykonawców     Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (
przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

50,00

koncepcja projektowa

50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: 1) nie uzyskania pozwoleń lub innych dokumentów od organów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, 2) nie uzyskania pozwoleń lub innych dokumentów od organów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy w ustawowym terminie pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, 3) wystąpienia usług dodatkowych – jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu opracowania następuje wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy i podmioty, 4) określonym w § 5 ust. 10. 19.6.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku określonym w § 6 ust. 4. Wzoru umowy 19.6.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.17 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.18 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 7.19 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 7.20 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-04-29, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez Zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iod@raszyn.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową” znak: ZP.271.1.6.2020.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Załączniki

ZP-6 SIWZ (347kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-6 formularz ofertowy (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1 - zał. 1 (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1- zał. nr 2 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik A1 plan sytuacyjny (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik A1.1 plan sytuacyjny -zakres (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik B wypis i wyrys dla dz. 5-8 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik B wypis i wyrys dla działki 5-9 i 5-13 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik B wyspi i wyrys1 (795.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 zestawienie dokumentacji (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wzór umowy (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 wytyczne do koncepcji (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 Wytyczne do projektowania (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2020-04-06 17:20:19
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2020-04-06 17:21:47
Ostatnia zmiana:2020-05-11 11:31:13
Ilość wyświetleń:559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij