Zarządzenie Nr 62/2020
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań z zakresu: Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm) oraz § 9 i 10 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.” Przyjętego Uchwałą Nr XVIII/151/2019 Rady Gminy Raszyn w dniu 25 listopada 2019 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Kadr i Zarządzania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.