Raszyn, dnia 15.05.2020 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 15 maja 2020 roku Dyrektorka Centrum Sportu Raszyn Pani Katarzyna Klimaszewska podał do publicznej wiadomości, iż wynajem części gastronomicznej Centrum Sportu Raszyn został przeprowadzony przez urząd gminy, a nie CSR. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie prawnej wynajem części gastronomicznej w CSR został przeprowadzony przez urząd gminy, a nie przez Dyrektorkę CSR?
  2. Czy na wynajem części gastronomicznej CSR zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe?
  3. Jeżeli postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone, gdzie opublikowana została dokumentacja przetargowa?
  4. Jeżeli postępowanie przetargowe nie zostało przeprowadzone, to kto i na jakiej podstawie prawnej podjął decyzję o odstąpienia od przetargu?
  5. Na jaki okres została zawarta umowa wynajmu części gastronomicznej, jaka jest kwota najmu miesięcznie oraz kto podpisał umowę najmu z ramienia gminy Raszyn?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn dnia 28.05.2020 r.

GNR.680. 22 .2020.AW

Radny Gminy Raszyn
Andrzej Zawistowski

Wójt Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 15.05.2020 r., która wpłynęła do Urzędu w tym samym dniu niniejszym przekazuje odpowiedzi na zawarte w w/w interpelacji pytania:

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie 1:
Wynajem części gastronomicznej znajdującej się w obiekcie Centrum Sportu Raszyn w Raszynie został przeprowadzony przez Gminę Raszyn, ponieważ to Gmina jest właścicielem nieruchomości i zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w kompetencja została zastrzeżona na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że Centrum Sportu Raszyn jako podmiot pozbawiony osobowości prawnej nie jest właścicielem wykorzystywanych nieruchomości, a tym samym nie posiada tytułu prawnego do rozporządzania nimi, w tym do oddawania ich w najem.

Jednocześnie przypominam Panu, iż interpelacja ma spełniać określone wymogi formalne wynikające z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), a więc formę zapytania o sprawy o szczególnym znaczeniu w odniesieniu do spraw aktualnych dla gminy, a nie żądanie wyjaśniania podstaw prawnych, czy przeprowadzenia wykładni obowiązujących przepisów, bowiem radni winni posiadać w/w elementarną wiedzę na temat podstawowych aktów prawnych obowiązujących w samorządzie terytorialnym.

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie 2 i 3 :
Zarządzeniem Nr 70/2019 z dnia 23 maja 2019 roku Wójt Gminy Raszyn przeznaczył do wynajęcia w/w powierzchnię znajdującą się w obiekcie Centrum Sportu Raszyn w Raszynie w celu prowadzenia usług gastronomiczno-handlowych. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu na okres 21 dni począwszy od dnia od dnia 31 maja 2019 roku, oraz poprzez publikację na stronie BIP Gminy Raszyn w zakładce tablica ogłoszeń oraz publikację w gazecie WPR 24 w dniu 7 czerwca 2019 r. Na tablicy ogłoszeń w BIP zostało również zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń (data publikacji w BIP 06.06.2019 r.)

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie 4:
Żaden zapis ustawy o gospodarce nieruchomościami czy ustawy o samorządzie gminnym nie nakłada obowiązku przeprowadzania przetargu na wynajem czy dzierżawę umów zawieranych na okres do lat trzech.

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie 5:
Umowę najmu zawarto pomiędzy Gminą Raszyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Raszyn od dnia 15 listopada 2019 roku. W/w umowa obowiązywała do 31 marca 2020 roku. Ustalony miesięczny czynszem netto to 900,00 zł.