Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Zapytanie Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 07 maja 2020 roku

Andrzej Zawistowski                                                         Raszyn, dnia 07.05.2020 r.

Radny Gminy Raszyn

 

 

 
Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

 
za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

 

 

ZAPYTANIE RADNEGO GMINY RASZYN

 

W dniu 06.05.2020 r.  zwrócił się do mnie z prośba o wyjaśnienie sprawy naliczenia podatku od nieruchomości mieszkaniec gminy Raszyn Pan …………………….

 

Przekazał mi kopie Decyzji z dnia 20.04.2020 r. o numerach:

- 3120.128935.1.2027.2020

- 3120.128935.1.2018.2020

- 3120.128935.1.2019.2020

Kopie decyzji w załączeniu.

 

Dla wyliczenia należności podatkowych przyjęto w decyzjach stawki podatku związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Jak wynika z wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Pan ………………….. założył działalność gospodarczą w dniu 02-12-2019 r. (wpis w załączeniu).

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie w oparciu o jakie akty prawne Wójt Gminy Raszyn w stosunku do osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej wydał decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, przyjmując za podstawę wyliczenia stawki obowiązujące przy prowadzenie na terenie nieruchomości działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o  podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przy dokonywaniu publikacji proszę o dokonanie anonimizacji danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

Andrzej Zawistowski

 


Raszyn, dnia  19.05.2020r.

KP. EDG.3120.1.7.2020.BK

                                                                           RADNY GMINY RASZYN

                                                                           PAN ANDRZEJ ZAWISTOWSKI

          

           W odpowiedzi na zapytanie Radnego Gminy Raszyn Pana Andrzeja Zawistowskiego z dnia 7.05.2020r. w sprawie wyjaśnienia sprawy naliczenia podatku od nieruchomości poł. w Raszynie uprzejmie informuję, że nie jest Pan stroną w postępowaniu podatkowym ani ustanowionym pełnomocnikiem strony.

W myśl art. 133 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.) stroną w postepowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynności organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.

Stosownie do treści art. 7 §1 w/w ustawy ordynacja podatkowa  podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

 

Zgodnie z art. 293 §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Przepis §1 stosuje się również do danych zawartych w:

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;

2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;

3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

5) informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;

6) informacjach uzyskanych w toku procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz w toku postępowania w sprawie wydania uprzednich porozumień cenowych, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;

7) aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

8) informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, oraz innych informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale IIIB;

9) informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale III w rozdziale 11a;

10) aktach postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz aktach postępowania określonego w dziale IIIA w rozdziale 5;

11) informacjach o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień, o których mowa w art. 299f.

 

 

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę tajemnicą skarbową objęte są dane zawarte w aktach dokumentujących czynności sprawdzające oraz w aktach postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, czyli np. kwota podatku do zapłaty wynikająca z decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości osoby fizycznej, kwota podatku do zapłaty wynikająca z decyzji określającej wysokość podatku od środków transportowych osoby prawnej. Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące tajemnicy skarbowej odnoszą się również do danych zawartych w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego, obejmując swym zakresem kwotę zapłaconego przez podatnika podatku oraz wysokość zaległości podatkowej ciążącej na podatniku.

Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, zgodnie z art. 294 §1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązani są: wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz pracownicy urzędów gmin (miast) zajmujący się zagadnieniami podatków lokalnych. Wymienione powyżej osoby są zobowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej. Za ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, o czym stanowi art. 306 §1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dane objęte tajemnicą skarbową mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom, które enumeratywnie wymienione zostały w przepisach art. 298 i 299 w/w ustawy ordynacja podatkowa, tj:

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

1a) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;

2) innym organom podatkowym;

3) (uchylony);

3a) (uchylony);

4) Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli;

5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem;

5a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

5b) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem;

6) biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie określonym przez organ podatkowy;

6a) wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6aa) wojewodzie w zakresie kontroli celno-skarbowych przestrzegania przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567);

6b) Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w związku z prowadzonym postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej;

6c) organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018r. poz. 228);

6d) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019r. poz. 298, 326 i 730);

6e) organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6f) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369, 1571 i 1667) oraz przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667);

6f) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649);

7) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Zgodnie z art  299 §1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 298.

W myśl art. 299 §3 w/w ustawy ordynacja podatkowa  informacje, o których mowa w §1, udostępniane są również:

1) (uchylony).

2) (uchylony).

3) powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy;

4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

6) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych;

8) komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

8b) upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

9a) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast właściwym ze względu na miejsce położenia mieszkania w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie dopłat do czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540);

10) ośrodkom pomocy społecznej, centrom usług społecznych i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej;

11) służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych;

12) instytucjom zajmującym się obsługą, kontrolą lub audytem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych;

13) organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych;

14) akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

14a) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

15) organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań ustawowych;

16) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji jego zadań ustawowych.

 

Tym samym, wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy nie jest uprawniony do udostępniania danych stanowiących tajemnicę skarbową podmiotom i osobom, które nie zostały wymienione w przytoczonych powyżej przepisach, np. radnym. Z przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) regulujących uprawnienia radnego również nie wynika prawo wglądu do dokumentacji stanowiącej tajemnicę skarbową.

W myśl art.  24 ust. 3-7 w/w ustawy o samorządzie gminnym

W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Udostępnianie indywidualnych danych o podatniku, przedmiocie opodatkowania, kwocie podatku do zapłaty oraz dokonanych przez podatnika wpłatach i wysokości zaległości nie może mieć również miejsca w trybie ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020, poz. 1429 z późn. zm.). Prawo do informacji publicznej podlega bowiem ograniczeniu, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Do tajemnic ustawowo chronionych zaliczana jest tajemnica skarbowa uregulowana w ustawie Ordynacja podatkowa.

Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 25 października 2006r., II SA/Wa 970/06, LEX nr 284503 oraz wyrok z dnia 26 maja 2010r., II SA/Wa 414/10, LEX nr 674497) w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być ujawnione dane podatników jedynie od strony zbiorczej, a nie z punktu widzenia konkretnego podatnika i decyzji podjętej przez organ podatkowy w jego sprawie. Dane zawarte w rozstrzygnięciu organu podatkowego w sprawie indywidualnego wymiaru podatku przez konkretnego podatnika stanowią tajemnicę skarbową.

Zdaniem WSA we Wrocławiu (wyrok z dnia 3 grudnia 2003r., I SA/Wr 2083/01, LEX nr 103437), daty wszczęcia i zakończenia indywidualnych postępowań podatkowych są danymi, o których mowa w art. 293 §2 ordynacji podatkowej.

Ponadto informuję, że do w/w zapytania nie zostało załączone żadne pełnomocnictwo, na mocy którego występuje Pan w imieniu wskazanego w piśmie Podatnika. Z mandatem Radnego nie łączy się w żaden sposób prawo do bycia pełnomocnikiem mieszkańców w określonej sprawie.

 

W myśl art. 24 ust. 3-7 w/w ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Biorąc powyższe pod uwagę pismo zostało uznane za zapytanie radnego, o którym mowa w art. 24 w/w ustawy o samorządzie gminnym, albowiem została wystosowana w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Raszyn  ustosunkowując się do zapytania w sposób ogólny wyjaśnia zasady opodatkowania podatkiem o nieruchomości :

 

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1)   grunty;

  2)   budynki lub ich części;

3)      budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych użyty w ustawie określenie budynek oznacza - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 4 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania stanowi:

1) dla gruntów - powierzchnia;

2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;

3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.      

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 poz. 1292  z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i  w sposób ciągły. W myśl art. 4 ust 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

 

Ustawowa definicja gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą znajduje się w  art. 1a  ust. 1 pkt. 3 w/w  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nią grunty, budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą uważa się wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych .

 

W myśl art. 3 ust. 1 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2-5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Stosownie do art. 6 ust. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

 

Decyzje zostały wydane na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości złożonej przez Podatnika. Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzjach stronie przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzje zostały skutecznie doręczone. W związku z niezłożeniem w ustawowym terminie odwołania przedmiotowe decyzje stały się prawomocne.

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2020-05-20 12:19:05
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2020-05-20 12:20:18
Ostatnia zmiana:2020-05-20 12:25:10
Ilość wyświetleń:84

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij