Andrzej Zawistowski                                                    Raszyn, dnia 20.05.2020 r.

Radny Gminy Raszyn

 

 Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

 

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

 

 

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

 

W dniu 19 maja 2020 roku została mi przekazana z Biura Rady Gminy Raszyn kopia pisma Zarządu Hodowlano Rolniczej Spółdzielni "Dawidy" w Dawidach,  adresowanego do Wójta Gminy Raszyn, które wpłynęło do Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn w dniu 03.10.2014 roku, a dotyczące nieodpłatnego przekazania na potrzeby oświatowe Gminy działki położonej przy ulicy Długiej w Dawidach Bankowych o powierzchni ok. 10.000 m2. 

Zgodnie z Art. 18 ustęp 2 punkt 9 Ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.

W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy przedmiotowe pismo zostało przekazane zgodnie z kompetencjami do Rady Gminy Raszyn?

2. Czy Wójt Gminy Raszyn podejmował jakieś działania związane z przejęciem przez Gminę Raszyn przedmiotowej działki?

3. Z jakich powodów ww. pismo zostało przekazane radnym Gminy Raszyn dopiero po ponad 5 latach?

4. Jaka była szacunkowa wartość działki według stanu na dzień 03 października 2014 roku?

5. Jaka jest obecnie szacunkowa wartość ww. działki?

Na proponowanej do nieodpłatnego przekazania przedmiotowej działki zakładano budowę szkoły podstawowej. Podjęto jednak decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Ładach.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Za jaką kwotę Gmina Raszyn nabyła działkę o numerze ewidencyjnym 111 w Dawidach Bankowych, na której później zlokalizowano część budynków Szkoły Podstawowej w Ładach?

2. Czy poza środkami finansowymi właściciel ww. działki otrzymał także w rozliczeniu jakąś nieruchomość, która stanowiła własność Gminy Raszyn? Jeżeli tak, to jaka była wartość tej nieruchomości?

3. Jaka kwota została wypłacona z budżetu Gminy Raszyn tytułem zmiany lokalizacji linii energetycznej, która znajdowała się na działce o numerze ewidencyjnym 111 w Dawidach Bankowych?

 Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o  podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Andrzej Zawistowski

 


Raszyn dnia 02.06.2020 r.

GNR.680.23.2020. AW

Radny Gminy Raszyn

Andrzej Zawistowski

Wójt Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 20.05.2020 r., która wpłynęła do Urzędu w tym samym dniu niniejszym przekazuje odpowiedzi na zawarte w w/w interpelacji pytania:

Pytania części pierwszej 1,2;3;4 i 5

Pismo Hodowlano Rolniczej Spółdzielni „Dawidy”, które wpłynęło do Urzędu Gminy Raszyn w dniu 03.10.2014 roku dotyczące nieodpłatnego przekazania na potrzeby oświatowe Gminy działki położonej przy ul. Długiej w Dawidach Bankowych o powierzchni ok. 10.000 m2było przedmiotem dyskusji radnych w roku 2014 lecz nie zostało skierowane do podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały z uwagi na brak jakichkolwiek dalszych dokumentów w tym uchwał organów Spółdzielni..Zawarte w piśmie zapisy, niczego nie precyzowały, pismo nie zawierało numeru działki jej powierzchni było wyłącznie proklamacją ewentualnej zgody na przekazanie działki Gminie Raszyn na cele oświatowe. Należy zaznaczyć, iż w 2014 roku Dawidy Bankowe przy ul. Długiej nie miały uchwalonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z powyższym przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku działka o nr ew. 58/10o pow.10352 m2zostałaprzeznaczona pod usługi publiczne.

Jakiekolwiek dalsze procedowanie w sprawie ewentualnego przejęcia działki jest uwarunkowane działaniami Hodowlano Rolniczej Spółdzielni „Dawidy”. Póki co Rada Nadzorcza HRSP „ Dawidy” nie wyraziła zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym Gmina nie miała podstaw prawnych do podejmowania działań zmierzających do przejęcia przedmiotowej nieruchomości , bo żadne zapisy prawa nie umożliwiają przejęcia cudzej własności bez podstawy prawnej dotyczącej celu publicznego.

Przedmiotowe pismo nie było przekazane Radzie Gminy Raszyn z powodów opisanych wyżej.

Jeśli chodzi o wartość działki w roku 2014 i 2020Wójt Gminy nie posiada takich danych, aby to ustalić należy zlecić wycenę uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu.

Pytania części drugiej:

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie 1:

Działkę o numerze ewidencyjnym 111 obręb Łady o pow. 4.550 m2, na której zlokalizowano część budynku Szkoły Podstawowej nabyto za kwotę 733.183 zł. Przy czym umowę przedwstępną zawarto w 2011 roku i wypłacono zadatek w wysokości 366.951,50 zł, a następnie aktem notarialnym w roku 2014 dokonano zawarcia przyrzeczonej umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Łady.

Opłata wynikała z różnicy wartości działek podlegających zamianie, określonej w operatach szacowania.

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie 2 :

Zamiana dotyczyła nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łady.Umowa zamiany dotyczyła działki gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 68 o pow. 1700 m2, na działkę nabytą od osoby fizycznej oznaczoną numer ewidencyjnym 111 o pow. 4.550 m2.

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie 3:

Informuję, iż przebudowa linii energetycznej została wykonana w ramach modernizacji sieci, przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. Gmina nie partycypowała w kosztach