ZP.271.1.8.2020.DC

Raszyn, dnia 21 maja 2020 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wymianę urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie oraz termomodernizacją obiektu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej”

 

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21-05-2020 r. o godz. 10:40

W siedzibie Zamawiającego:

ul. Szkolna 2a, Raszyn - w pokoju nr 102 – Sala konferencyjna Urzędu.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  zadania nr 1 – 589 757,46 zł; zadania nr 2 – 134 260,00 zł;  zadanie nr 3 – 76 960,00 zł

 

 

2.     Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1

EKOLOGIKA Sp. z o.o.

ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

Cena oferty:

·         Zadanie 1 – 1 080 432,00 zł brutto;

·         Zadanie 2 –  ----------------

·         Zadanie nr 3 - ----------------

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30 listopada 2020 r.

Na wykonane i zamontowane urządzenia firma oferuje 60 miesięcy gwarancji – dla każdego z zadań

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 2

ERGO EKOLOGIKA Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa

Cena oferty:

·         Zadanie 1 – 831 757,73 zł brutto;

·         Zadanie 2 – 240 734,89 zł brutto;

·         Zadanie nr 3 - ----------------

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30 listopada 2020 r.

Na wykonane i zamontowane urządzenia firma oferuje 60 miesięcy gwarancji – dla każdego z zadań

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane