Zarządzenie nr 64 /2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 20 maja 2020 roku.

 

w sprawie powołania Komisji Opiniującej ds. Stypendiów Sportowych na rok 2020 przyznawanych w dodatkowym terminie składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych przez Wójta Gminy Raszyn na okres krótszy niż 6 miesięcy.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1468, z późn. zm.), Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej Uchwałą Nr VIII/73/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję Opiniującą ds. Stypendiów Sportowych na rok 2020 przyznawanych w dodatkowym terminie składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych przez Wójta Gminy Raszyn na okres krótszy niż 6 miesięcy, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 

1)      Michał Kucharski – Przewodniczący Komisji

2)      Alicja Gadowska – Członek Komisji

3)      Dominik Chmielewski – Członek Komisji

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia sporządzenie

Protokołu z posiedzeń Komisji Opiniującej.