Zarządzenie Nr 66/2020
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 t.j.) oraz Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Raszyn, na temat projektu Uchwały, o której mowa w ust. 1.
 3. Konsultacje społeczne obejmują teren całej Gminy a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn.

§ 2.

 1. Konsultacje będą prowadzone od dnia 04.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.
 2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o przeprowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 25.05.2020 r., a zakończy się w dniu 03.06.2020 r.

§ 3.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie pisemnych opinii, propozycji, uwag i wniosków na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn.
 2. Treść formularza, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.
 3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 będzie udostępniony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn.
 4. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.
 5. Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
  konsultacje@raszyn.pl (w tytule email proszę wpisać „Konsultacje - Zasady wynajmowania lokali”).
 6. Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestników, biorących w nich udział.

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jak i udzielenia wszelkich wyjaśnień jest inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Bożena Leczkowska.

§ 5.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.