ZARZĄDZENIE Nr 68/2020
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie przejęcia na własność Gminy Raszyn pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w Gminie Raszyn.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 50a ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Stwierdza się przejście na własność Gminy Raszyn następującego pojazdu:
    Marka i model pojazdu: CITROEN C15
    Nr rej. WX22501
    VIN: VF7VDWT0003WT8642
    Data usunięcia pojazdu: 25.10.2019 r.
  2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, usunięty z drogi na terenie Gminy Raszyn na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nie został odebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.