Raszyn, dnia 28.05.2020 r.

OŚGK.6220.13.2018.JK(80)

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art.  33  ust. 1  w  związku  z  art.  79  ust. 1  ustawy  z  dnia 3  października 2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)Wójt Gminy Raszyn informuje o:

1.   Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. przy Alei Krakowskiej 69, działka nr ew. 50/1 w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn.

2.   Postępowanie prowadzone jest na wniosek spółki PKN Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

3.   Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Raszyn.

4.   Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

5.  Możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  sprawy, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.plw zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

6. Możliwości składania uwag i wniosków pisemnie oraz w formie elektronicznej na adres ratusz@raszyn.pl - w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

7.  Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko,  imię  albo  nazwę  i  adres  wnioskodawcy oraz nazwę przedsięwzięcia do którego się odnoszą i znak sprawy -OŚGK.6220.13.2018.JK.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

 

 Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.plw zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarz.