Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

XVIII Sesja w dniu 25 listopada 2019

Wyniki głosowań:

XVIII Sesja w dniu 25 listopada 2019

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do punktu 5 porządku obrad. .

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Teresa Senderowska, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz Janiszewski
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna Matracka

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o 15 minut przerwy. .
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (8)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
BRAK GŁOSU (3)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna Matracka

Głosowano w sprawie:
Wprowadzenie opinii Rady Gminy Raszyn na temat umowy z ZTM na kontynuację linii L23 w latach 2020-2021 w punkcie 6. .
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Ireneusz Koper
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński
BRAK GŁOSU (1)
Agata Kuran-Kalata
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna Matracka

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020” .
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rafała Olesińskiego,

3. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raszyn koncepcji realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy o samorządzie gminnym - zaspokajania zbiorowych potrzeb zdrowotnych, w kontekście prawomocnego wyroku sądowego – dyskusja

4. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raszyn szczegółowej informacji, dotyczącej utraty przez Gminę Raszyn własności zabudowanej działki, położonej przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 18A w Raszynie, na której zlokalizowane jest Centrum Medyczne Raszyn - dyskusja


5. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Raszyn ds. zbadania przyczyn utraty przez Gminę Raszyn własności zabudowanej działki, położonej przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 18 A w Raszynie, na której zlokalizowane jest Centrum Medyczne Raszyn w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym.Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały. .
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna MatrackaGłosowano w sprawie:
Wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w paragrafie 1 zmiana ilości członków komisji z 3 na 4 osoby. .
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (5)
Jarosław Aranowski, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
PRZECIW (4)
Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna Matracka

Głosowano w sprawie:
Wprowadzona poprawka - Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Raszyn..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (5)
Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna MatrackaGłosowano w sprawie:
Wprowadzona autopoprawka w publikatorze. .
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (3)
Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ireneusz Koper, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna Matracka

Głosowano w sprawie:
Wprowadzona autopoprawka w paragrafie 3. .
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (3)
Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ireneusz Koper, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna Matracka

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Raszyn w składzie: Andrzej Zawistowski, Grzegorz Janiszewski, Beata Sulima-Markowska, Andrzej Górecki. .
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Anna Matracka

6. Wprowadzenie opinii Rady Gminy Raszyn na temat umowy z ZTM na kontynuację linii L23 w latach 2020-2021

Głosowano w sprawie:
Opinia Rady Gminy Raszyn za nie kontynuowaniem linii L23 w latach 2020-2021.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Janiszewski, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (9)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020” .
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (9)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

8. Zamknięcie sesji.


 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-03 13:03:45
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-03 13:15:17
Ostatnia zmiana:2020-06-03 13:17:11
Ilość wyświetleń:58
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij