Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE KZ.2110.15.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Raszyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(cały etat lub 0.75 etatu)


1. Stanowisko pracy

INSPEKTOR w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.


2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe w zakresie: architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej,

 6. minimum 5 letni staż pracy w administracji publicznej,

 7. dobra obsługa komputera Microsoft Office.


3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:.

 1. dobra znajomość przepisów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego

 2. prawo jazdy kategorii B


4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Przygotowywanie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 2. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 3. wydawanie zaświadczeń wynikających z ustawy Prawo budowalne oraz ustawy o rewitalizacji,

 4. obsługa interesanta.


5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy*,

 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

 6. kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

 8. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych*,

 10. klauzulę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych*,


Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, reprezentowana prze Wójta Gminy Raszyn.

 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.

 3. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

 4. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 5. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ratusz@raszyn.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.


6. Informacje w warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

 2. wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 3. toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

 4. w budynku urzędu brak wind,

 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko INSPEKTOR w Referacie Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego” do dnia 10 lipca 2020 roku (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ratusz@raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


…………………………….

Wójt Gminy Raszyn


Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-30 13:34:29
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-30 13:36:57
Ostatnia zmiana:2020-06-30 14:40:59
Ilość wyświetleń:104

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij