Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 22 lipca 2020 roku

Raszyn, dnia 27.07.2020 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Wiesław Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Zgodnie z harmonogramem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi Nowe Grocholice, mycie i dezynfekcja pojemników w 2020 roku ustalone zostały na dni 6 maja, 3 czerwca oraz 7 października. Jak wynika z powyższego, w okresie największych upałów przez okres 126 dni pojemniki nie będą ani myte, ani dezynfekowane.
Zgodnie z dokumentacją przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn wykonawca zobowiązany jest do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników).
Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30.06.2015 r. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zmieniony uchwałą nr IX/81/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 1 ust. 1 pkt 4 posiada następujące brzmienie: „Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub worki na selektywnie zbierane odpady opakowaniowe i surowcowe, poprzez dostarczenie pojemników lub worków zgodnych z minimalnymi wymogami określonymi odpowiednio w § 6 ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 pkt 1, 2, 3 i 4, § 8 ust. 1, § 8 ust. 2, § 9 ust. 2, § 9 ust. 3, § 9 ust. 4, § 9 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/80/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.” Tym samym gmina Raszyn przejęła od właścicieli nieruchomości także obowiązek utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym. Wynika to także z zapisów dokumentacji przetargowej.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi następujących informacji:

  1. Dlaczego ustalono mycie i dezynfekcję pojemników jedynie na 3 razy w roku?
  2. Z jakich powodów ustalono mycie i dezynfekcję pojemników wyłącznie na miesiące wiosenne i jesienny, całkowicie rezygnując z mycia i dezynfekcji pojemników w miesiącach letnich, tj. w takich, w których temperatura powietrza jest najwyższa, a tym samym zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wywołane niehigienicznymi pojemnikami jest najwyższe?
  3. Jakie działania zamierza podjąć Wójt Gminy Raszyn w celu zwiększenia zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego pojemników, w tym przede wszystkim w okresie letnim?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 04.08.2020r.

ZO.0003.7.2020.SS(2)

Radny Gminy Raszyn
Pan Andrzej Zawistowski
andrzej.zawistowski@interia.pl

Dotyczy: Interpelacji z dnia 22.07.2020 r. ws. gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację datowaną na dzień dnia 27.07.2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Raszyn – 22.07.2020r.) dotyczą systemu gospodarki odpadami przekazuję następujące informacje na zadane pytania:

Ad 1 Obowiązujący zapis był uściśleniem wcześniejszego zawartego w § 9 Załącznika do uchwały nr XXXV/409/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn, zgodnie z którym jedyne wymagania odnośnie utrzymania pojemników we właściwym stanie były następujące:
„Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1)pojemnik powinien być utrzymany w czystości wewnątrz i na zewnątrz,
2)pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części, np. pokrywy,
3)miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wodę opadową i dostępem osób trzecich,
4)pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym, na wyrównanej i utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,
5)miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości.”

Ad 2 Zgodnie z pkt. 5.2.12.3 Opisu przedmiotu zamówienia realizacji usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.: „W ramach wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego mycia pojemników przynajmniej 3 razy w roku z tym że w okresie od 1 kwietnia do 31 października pojemniki należy wyczyścić i umyć przynajmniej dwa razy.”
W przetargu jako dodatkowym kryterium pozafinansowym było zobowiązanie się przedsiębiorcy do mycia pojemników nawet do 6 razy w roku, jednakże w złożonej ofercie Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. nie skorzystał z tej możliwości.

Ad 3 Złożone uwagi zostaną wzięte pod uwagę przy opracowaniu dokumentacji przetargowej dla odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku.

Jednocześnie informuję, iż uchwały ws regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach jak i szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych były opiniowane przez instytucję sanitarno – epidemiologiczną tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, który pozytywnie zaopiniował przedłożone projekty uchwał i nie zgłosił zastrzeżeń do zawartych w nim treści.

Otrzymuje:

  1. Adresat
  2. Rada Gminy Raszyn
  3. a/a

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-07-22 13:24:30
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-07-22 13:26:44
Ostatnia zmiana:2020-08-05 12:36:15
Ilość wyświetleń:188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij