Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

 

Raszyn, dnia 05-08-2020 r.

 

UWAGA

Zamawiający informuje, iż zauważył omyłkę pisarską w formularzu ofertowym:

Jest:

Zadanie nr 1 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zgodnej i ul. Poniatowskiego w miejscowości Janki”

Zadanie nr 2 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w miejscowości Laszczki

Zadanie nr 3 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w miejscowości Laszczki

Zadanie nr 4 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej i ul. Szafirowej w miejscowości Podolszyn Nowy”

Zadanie nr 5 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Winorośli w miejscowości Słomin, ul. Bratniej w miejscowości Laszczki i ul. Falenckiej w miejscowości Falenty Nowe”

Zadanie nr 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w miejscowości Raszyn”

 

Powinno być:

Zadanie nr 1 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zgodnej i ul. Poniatowskiego w miejscowości Janki”

Zadanie nr 2 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w miejscowości Laszczki”

Zadanie nr 3 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej i ul. Szafirowej w miejscowości Podolszyn Nowy”

Zadanie nr 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Winorośli w miejscowości Słomin, ul. Bratniej w miejscowości Laszczki i ul. Falenckiej w miejscowości Falenty Nowe”

Zadanie nr 5 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w miejscowości Raszyn”

Zadanie nr 6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozbrat w miejscowości Falenty Nowe

 

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza nowy jednolity załącznik formularza ofertowego, który jest obowiązujący. Pozostałe elementy pozostają niezmienione.

 

 

 

 

Raszyn, dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

ZP.271.1.16.2020.DC(2)

 

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi .

 

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź czy dla zadań nr.1, 2, 3 i 6 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowego zadania przy wykorzystaniu przewiertu sterowanego?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę technologii wykonania wodociągu w ramach przedmiotowych zadań na metodę przewiertu sterowanego zgodnie z postanowieniami §3 ust. 6 oraz §12 ust. 1 pkt i) Istotnych Postanowień Umowy, które są załączone do dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie Zamawiający załącza przedmiar dla zadania nr 1 w zakresie realizacji inwestycji w pasie drogowym ul. Zgodnej.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie wraz z odpowiedzią, staje się integralną częścią SIWZ i jest wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

 

Ogłoszenie nr 565558-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Gmina Raszyn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl  
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
www.bip.raszyn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2020.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny   Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie lub kilka zadań
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na 6 zadań. Zadanie nr 1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Zgodnej i ul. Poniatowskiego w miejscowości Janki; Zadanie nr 2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w miejscowości Laszczki; Zadanie nr 3 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej i ul. Szafirowej w miejscowości Podolszyn Nowy; Zadanie nr 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Winorośli w miejscowości Słomin, ul. Bratniej w miejscowości Laszczki i ul. Falenckiej w miejscowości Falenty Nowe; Zadanie nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w miejscowości Raszyn. Zadanie nr 6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozbrat w miejscowości Falenty Nowe
II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8,  45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamówienia na powyższe roboty, będą polegały na wykonaniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym tj. wykonaniu dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wodociągowej bądź odtworzenia nawierzchni drogowej – w zależności od zakresu każdego z zadań. Sposób realizacji robót odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w szczególności zawartych w istotnych postanowienia umowy - załączniku do SIWZ. W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparte na: - danych wyjściowych do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku, - cenach materiałów i sprzętu, które nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu, - nakładach robocizny i nakładach rzeczowych z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:  lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: c1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji wodociągowej lub kanalizacji deszczowej o wartości min. 300 000,00 zł brutto (każda z robót) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, 6; wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji wodociągowej lub kanalizacji deszczowej o wartości min. 150 000,00 zł brutto (każda z robót) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2, 3, 5; wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji wodociągowej lub kanalizacji deszczowej o wartości min. 100 000,00 zł brutto (każda z robót) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 4; c2) w zakresie dysponowania osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej: 1 osobą (jedną osobą), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej lub deszczowej – dla każdego z zadań na które składana jest oferta; 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. W/w osoba musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy robotach drogowych oraz doświadczenie w nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe – dla każdego z zadań na które składana jest oferta; Uwaga! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba została wskazana do realizacji jednego lub więcej zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty (oryginał); b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2. d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 6.2.6 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1.1 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – odpowiednio dla zadań na które składana jest oferta – w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.1.2 c1) SIWZ ; UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.1.2 c2) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku składania oferty wspólnie z innymi Wykonawcami wraz z ofertą należy złożyć: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a także oświadczenie w postaci załącznika nr 1 i załącznika nr 2 dotyczące tych podmiotów. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie w postaci załącznika nr 2 - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a w szczególności w następujących przypadkach: a) przedłużającej się procedury przetargowej; b) klęsk żywiołowych; c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; d) zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarci umowy; e) zmiany kierownika budowy/robot, inspektora nadzoru; f) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust.5 ustawy prawo budowlane, jako nieistotne bądź istotne odstępstwo od projektu, jeśli zmiany są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym; g) zmiany dotyczące materiału lub urządzenia, które aktualnie nie są dostępne na rynku w szczególności w wyniku zmian dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki upłynął od czasu sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów do czasu realizacji robót objętych przedmiotem umowy; h) ujawnienia wad w projektach budowlanych lub wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach, które mają wpływ na realizacje przedmiotu umowy, w tym zakres rzeczowy lub termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia; i) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, lub technologii lub zmianie cech elementu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie spowodują rozszerzenia zakresu zamówienia wynikającego z projektu budowlanego; j) konieczności zaniechania wykonywania części robót; k) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych np. silnych opadów trwających nieprzerwanie 20 dni, uniemożliwiających prowadzenie robót, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy; l) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany; ł) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami; m) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, mimo dołożenia wszelkich starań ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w dokumentów; n) działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mogących mieć wpływ na zakres rzeczowy lub sposób wykonania lub terminy lub wysokość wynagrodzenia; o) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; p) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawne w czasie wykonywania prac; r) zmiana wysokości podatku VAT; s) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Instytucji Wdrażającej lub Instytucji Pośredniczącej; t) zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz zmiany minimalnego wynagrodzenia godzinowego – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych ustalona będzie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych/uzupełniających, podstawą kalkulacji będą: a) dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu w zakresie kosztów robocizny, narzutu, kosztów pośrednich i zysku, b) ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania) c) nakłady robocizny i nakłady rzeczowe - z katalogów (KNR), a dla robót specjalistycznych według kalkulacji własnej. 3. Zmiana umowy wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie mogą prowadzić w konsekwencji do zmiany terminów realizacji określonych w umowie, wynagrodzenia umownego, sposobu realizacji zamówienia, w tym m.in. do zmiany materiałów i urządzeń lub technologii w stosunku do określonych w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.17 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.18 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 7.19 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 7.20 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-07, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iod@raszyn.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania” znak: ZP.271.1.16.2020.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Zgodnej i ul. Poniatowskiego w miejscowości Janki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach umowy, należy wykonanie sieci wodociągowej o długości 744,15mb. Sieć wodociągowa zaprojektowana została w istniejących pasach drogowych. Należy ja wykonać z rur PEHD PE 100 SDR11 PN16 o średnicy wydłużonym kielichem. Przejście projektowanym przewodem pod nawierzchnia O110X10,0 o połączeniach zgrzewanych czołowo. Włączenie do istniejącego wodociągu na trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego O150/100. Na odejściu przewodu O 110 do istniejącej sieci wodociągowej O 150 PVC wykonać należy zasuwę liniową DN 100 mm oraz na istniejącym wodociągu 2 zasuwy O 150 w węźle włączenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45231300-8, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w miejscowości Laszczki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach umowy, należy wykonanie sieci wodociągowej o długości 651,5mb. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rury PE100 DN=110x10,0mm dla ciśnień do 16 ton, łączonej metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Na trasie zaprojektowano 6 hydrantów podziemnych DN 80 zamontowanych na odgałęzieniach, z których każdy jest zaopatrzony w zasuwę żeliwną kołnierzową DN 80mm. W węźle podłączeniowym w ulicy Leśnej zaprojektowano 2 zasuwy odcinające DN150mm żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem trzpienia i klinem gumowanym oraz jedną DN100mm odcinającą nowy wodociąg. Dodatkowo w ulicy Kubusia Puchatka będzie zamontowana zasuwa odcinająca liniowa DN100mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45231300-8, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie nr 3 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej i ul. Szafirowej w miejscowości Podolszyn Nowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach umowy, należy wykonanie sieci wodociągowej o długości 715,00mb. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rury PE100 DN=110x10,0mm dla ciśnień do 16 ton, łączonej metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Na trasie zaprojektowano 7 hydrantów podziemnych DN 80 zamontowanych na odgałęzieniach ( w tym 3 szt. w ul. Bursztynowej i 4 szt. w ul. Szafirowej), z których każdy jest zaopatrzony w zasuwę żeliwną kołnierzową DN 80mm. Włączenie w ulicy Złotej należy zrealizować poprzez wcinkę w istniejący wodociąg rozdzielczy PVC DN110mm.Wcinka będzie zrealizowana poprzez zamontowanie trójnika żeliwnego z 2 zasuwami kołnierzowymi DN110mm na istniejącym wodociągu rozdzielczym i wmontowanie zasuwy kołnierzowej odcinającej DN100mm na projektowanym wodociągu w kierunku ulicy Bursztynowej i ul. Szafirowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45231300-8, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zadanie nr 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Winorośli w miejscowości Słomin, ul. Bratniej w miejscowości Laszczki i ul. Falenckiej w miejscowości Falenty Nowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach umowy, należy wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 231,50mb. Zaprojektowano odgałęzienie kanalizacyjne z rury litej PVC D=160mm, klasy „S” (o sztywności SN8), łączonej na uszczelki gumowe. Zaprojektowane odgałęzienie w drodze, o długości L=5,5m kończy się na linii bramy przy lewym słupku, a zaczyna w istniejącej studzience rewizyjno-połączeniowej betonowej średnicy D=1200mm zlokalizowanej w drodze w odległości około 5m od bramy. W linii bramy przyłącze PVC160mm będzie zadeklowane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45231300-8, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Zadanie nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al. Krakowskiej w miejscowości Raszyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach umowy, należy wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 243,00mb oraz sieć wodociągową o długości 80,50mb. Zaprojektowano kanał sanitarny z PVC Dn=200mm, o jednolitych gładkich ściankach, z uszczelką trwale mocowaną w wydłużonym kielichu w trakcje procesu produkcyjnego o sztywności obwodowej SN8 kN/m2. Zaprojektowano odgałęzienie w drodze, od kanału głównego do granicy działek z rur o średnicy DN 160 mm z PVC z wydłużonym kielichem, łączonym na kielich z uszczelkami. Na końcówkach, w miejscach połączeń projektowych kanałów sanitarnych oraz w odstępach maksymalnie 150 m zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe średnicy D=1200mm. W studniach zastosować należy włazy żeliwne klasy D400kN bez otworów na zatrzaski. Pomiędzy studniami rewizyjnymi w celu umożliwienia włączenia odgałęzień zaprojektowano studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN 600 mm. Sieć wodociągowa zaprojektowana została w istniejących pasach drogowych. Należy ja wykonać z rur PEHD PE 100 SDR11. Rury będą łączone poprzez zgrzewanie czołowe. Włączenie w istniejący wodociąg wykonać za pomocą kształtek żeliwnych. Na rurociągu zaprojektowano zasuwy sieciowe Dn100, Dn80 kołnierzowe miękkouszczelniające F5 na ciśnienie PN16. Na sieci zaprojektowano hydrant podziemny DN80
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45231300-8, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Zadanie nr 6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozbrat w miejscowości Falenty Nowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach umowy, należy wykonanie sieci wodociągowej o długości 635,23mb. Sieć wodociągowa zaprojektowana została w istniejących pasach drogowych. Należy ja wykonać z rur PEHD PE 100 SDR11 PN16 o średnicy wydłużonym kielichem. Przejście projektowanym przewodem pod nawierzchnia O110X10,0 o połączeniach zgrzewanych czołowo. Włączenie do istniejącego wodociągu O160 w ul. Droga Hrabska na trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego O150/100. Na odejściu przewodu O 110 do istniejącej sieci wodociągowej O 160 PVC wykonać należy zasuwę liniową DN 100 mm oraz na istniejącym wodociągu 2 zasuwy O 150 w węźle włączenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45231300-8, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Materiały do pobrania (FTP):

Załączniki

ZP-16 formularz ofertowy - NOWY (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-16 SIWZ (333.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-16 formularz ofertowy (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1 - zał. 1 (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1- zał. nr 2 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegołowy_opis_przedmiotu_zamówienia (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
istotne postanowienia umowy (189.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar_zad_1_ul_Zgodna (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2020-07-23 11:26:07
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2020-07-23 12:29:12
Ostatnia zmiana:2020-08-31 15:30:52
Ilość wyświetleń:388
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij