Raszyn, dnia 22.07.2020 r.

OŚGK.6220.13.2018.JK(90)

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)

wzywam

... OCA Architekci Sp. z o.o. ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa do przedstawienia stanowiska odnośnie wszystkich poruszonych spraw i wniesionych uwag/wniosków zawartych w wyszczególnionych poniżej pismach:
1. ... z dnia 18.06.2020 r.
2. ... z dnia 18.06.2020 r.
3. ... z dnia 18.06.2020 r.
4. ... z dnia 18.06.2020 r.
5. ... z dnia 24.06.2020 r.
6. ... z dnia 24.06.2020 r.
7. ... z dnia 24.06.2020 r.
8. Mieszkańców Sękocina Nowego z dnia 20.06.2020 r.

Zobowiązuję wezwanego do udzielenia odpowiedzi przy uwzględnieniu podziału na poszczególne pisma i zachowaniu chronologii poruszonych tematów w określonym piśmie.

Odpowiedzi należy udzielić w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania lub wskazać inny termin.

UZASADNIENIE

... OCA Architekci Sp. z o.o. ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa działając w imieniu spółki PKN Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. przy Alei Krakowskiej 69, działka nr ew. 50/1 w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn.
Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 6.06.2019 r. nałożył na spółkę PKN Orlen S.A. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Postanowieniem z dnia 6.06.2019 r. Wójt Gminy Raszyn zawiesił postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przy piśmie z dnia 27.03.2020 r. ... przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem z dnia 21.04.2020 r. Wójt Gminy Raszyn podjął zawieszone postępowanie.
Wójt Gminy Raszyn obwieszczeniem z dnia 28.05.2020 r. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.
Do Urzędu Gminy Raszyn wpłynęły pisma stron postępowania oraz mieszkańców z uwagami i wnioskami.

Załączniki:
1. Pismo ... z dnia 18.06.2020 r.
2. Pismo ... z dnia 18.06.2020 r.
3. Pismo ... z dnia 18.06.2020 r.
4. Pismo ... z dnia 18.06.2020 r.
5. Pismo ... z dnia 24.06.2020 r.
6. Pismo ... z dnia 24.06.2020 r.
7. Pismo ... z dnia 24.06.2020 r.
8. Pismo Mieszkańców Sękocina Nowego z dnia 20.06.2020 r.

Sprawę prowadzi Jarosław Kozłowski - tel. (22) 701 79 05.

Otrzymują:
1. ... OCA Architekci Sp. z o.o. ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa.
2. a/a.