Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach, gmina Raszyn - sieć kanalizacji deszczowej - pas drogi powiatowej - zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp - do umowy znak: 272.30.IRD.2019 z dnia 04-12-2019 r.

Ogłoszenie nr 510151225-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.

 

Gmina Raszyn: Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach, gmina Raszyn - sieć kanalizacji deszczowej - pas drogi powiatowej - zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp - do umowy znak: 272.30.IRD.2019 z dnia 04-12-2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778. Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach, gmina Raszyn - sieć kanalizacji deszczowej - pas drogi powiatowej - zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp - do umowy znak: 272.30.IRD.2019 z dnia 04-12-2019 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.3.1.2020.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ul. Złote Łany we wsi Dawidy na terenie Gminy Raszyn w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej wraz z odbudową nawierzchni. Zamówienie przewidziane zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45231300-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe: Zamówienie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 485549.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: FALBRUK Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sarabandy 42
Kod pocztowy: 02-868
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 369000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 369000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Umowa zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zaprosił przedstawicieli firmy w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00 celem przeprowadzenia negocjacji do warunków wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej znak: 272.30.IRD.2019 z dnia 04.12.2019 r. pn.: "Rozbudowa ul. Złote Łany we wsi Dawidy, gmina Raszyn"

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2020-08-12 15:10:52
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2020-08-12 15:12:07
Ostatnia zmiana:2020-08-12 15:12:15
Ilość wyświetleń:120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij