Raszyn, dnia 26.08.2020 r.

OŚGK.6220.7.2020.JK(12)

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Dawidach, gm. Raszyn, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie dz. Nr 101/5, 105/3, 109, 116, 117, 118, 119, 120/14, 120/8, 120/11, 126/1, 128/1 obręb nr 0001 Dawidy.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowieo opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, iż stosownie do brzemienia art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) uchylnego z dniem 16 maja 2020 roku, w okresie od dnia 14 marca 2020 roku tj. dnia wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

Powyższe stanowi przyczynę wydłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 26.11. 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Strony mogą składać dowody i wnioski w Urzędzie Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wgodzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

W sprawie zapoznania się z dokumentacją należy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej– tel. (22) 701 79 05.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.plw zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.