obrazek

Zamawiajacy udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniau

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Wymianę urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej”

 

W załączeniu materiały do pobrania dla Wykonawców, z którymi prowadzone były negocjacjie oraz zaproszonych do składania ofert