Zarządzenie Nr 148/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 16.09.2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności  dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035”

 

Na podstawie art.  5a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ oraz § 8 ust.  Uchwały  nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia zasad i trybu przeprowadzania  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn, zarządza się co następuje:

 

§1

  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn zwanego dalej „Strategią”.
  2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1  ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy Raszyn w sprawie projektu Strategii

 

§2

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Raszyn.

§ 3

  1. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców. Wzór formularza zgłaszania uwag stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców odbywać się będzie przez upublicznienie informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentu na portalach: www.raszyn.pl, www.bip.raszyn.pl, oraz wskazanie komórki organizacyjnej, w której można uzyskać dodatkowe informacje wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej.
  3. Formularz zgłaszania uwag należy składać w terminie określonym w § 4 w Urzędzie Gminy Raszyn (Biuro Obsługi Mieszkańca), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ratusz@raszyn.pl albo w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy na platformie ePUAP za pomocą przygotowanego formularza zgłaszania uwag.

§ 4

  1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 24 września 2020 roku i potrwają 21 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji w źródłach, o których mowa w § 3 ust. 2.
  2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na stronie www.raszyn.pl oraz poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu Gminy w Raszyn. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Realizacji Projektów

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.