ZP.271.1.25.2020.DC

Raszyn, dnia 18 września 2020 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w 2021 roku – w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 4„

 

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18-09-2020 r. o godz. 10:40

W siedzibie Zamawiającego:

ul. Szkolna 2a, Raszyn - w pokoju nr 102 – Sala konferencyjna Urzędu.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odpowiednio: na zadanie nr 1 – 361 866,53 zł, zadanie nr 4 – 279 986,82 zł

 

 

2.     Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

 

Oferta nr 1

„ARKAZEN” Zenon Ciarka

ul. Czysta 9, 05-316 Opacz Mała

Zadanie nr 1

Brak oferty

 

Zadanie nr 4

Cena oferty – 277 214,40 zł brutto;

Czas reakcji na zgłoszenie likwidacji dzikiego wysypiska – 1 godzina

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od 1 stycznia 20201 do 31 grudnia 2021 r..

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

 

Oferta nr 2:

SIR-COM Stanisław Zajączkowski

ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna

 Zadanie nr 1 – łączna cena brutto – 592 806,58 zł

Deklaruję sprzątanie odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących się wokół kosza w odległości – 3 [m] (promień)

Termin wykonania zamówienia – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Zadanie nr 4 – łączna cena brutto – 313 720,00 zł

Deklaruję czas reakcji na zgłoszenie likwidacji dzikiego wysypiska – 1 godzina

Termin wykonania zamówienia – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane

 

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa

 Zadanie nr 1 – łączna cena brutto – 2 459 574,72 zł

Deklaruję sprzątanie odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących się wokół kosza w odległości – 3 [m] (promień)

Termin wykonania zamówienia – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Zadanie nr 4 – łączna cena brutto – 308 586,40 zł

Deklaruję czas reakcji na zgłoszenie likwidacji dzikiego wysypiska – 1 godzina

Termin wykonania zamówienia – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane