Rybie 11.09.2020

Radny Gminy Raszyn

Andrzej Górecki

                                                                                   

                                                                                  WÓJT  GMINY RASZYN

                                                                                   RADA GMINY RASZYN

 

                                                     I NTERPELACJA

 

Szanowny Panie Wójcie

 W związku z pracami dotyczącymi poprawy funkcjonowania linii wewnętrznej R2 oraz objęciem  w/w linią jak największej liczby miejscowości w naszej gminie uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do n/w koncepcji przedłużenia wspomnianej linii o miejscowość Jaworową, Łady oraz Dawidy.

Proszę również o informację, z jakiego powodu na trasie linii R2 do tej pory nie ma przystanku na ul. Działkowej.?

 

 

                                                           Wniosek

       Mając na uwadze sugestie mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom  zwracam się  z wnioskiem o wydłużenie trasy przejazdu bezpłatnej linii R2 o miejscowość Jaworowa, Łady oraz Dawidy. Proponuję aby wspomniana linia zamiast ekwilibrystycznej pętli w Rybiu została skierowana dalej bezpośrednio z ul. 19 Kwietnia poprzez ul. Działkową, ul. Kinetyczną i ul. Objazdową do miejscowości Jaworowa. Dalej ul. Narożną , Jaworowską oraz ul. Drogą Hrabską skierować  poprzez miejscowość Łady ,(gdzie znajduje się szkoła oraz przedszkole) do miejscowości Dawidy gdzie u zbiegu ulic Baletowa, Starzyńskiego będzie  miał końcowy przystanek na pętli.

Uprzejmie proszę również o przegłosowanie w/w wniosku w czasie posiedzenia stosownej komisji .  

                                                                   Uzasadnienie

 Mając na uwadze fakt, iż wielu mieszkańców naszej gminy nie ma możliwości skorzystania w bliskiej odległości z transportu gminnego oraz bezpłatnej linii R2, w moim przekonaniu powyższa przedstawiona koncepcja pozwoli mieszkańcom (dzieciom) wymienionych miejscowości (ale również i innych) skorzystać  z oferty  placówek gminnych takich  jak szkoła i przedszkole w Ładach. ,Ognisko w Jaworowej ,świetlica i punkt przedszkolny w Rybiu czy innych punktów  na trasie  wspomnianej linii. Pragnę również zauważyć ,iż kuriozalną sytuacją na trasie linii R2 jest brak do tej pory  (a mija prawie rok) krańcowego przystanku w Rybiu na ul .Działkowej. Był Pan gorącym zwolennikiem ( jak i my wszyscy radni) aby tak poprowadzić linię aby mieszkańcy Rybia  mogli się dostać z najodleglejszych miejsc- i tak też się stało. Dlaczego więc do tej pory mieszkańcy wspomnianej ulicy i inni mieszkający w pobliżu muszą korzystać z oddalonego ok.1 km przystanku przy ul. Jarząbka. W moim przekonaniu niezrozumiałe i wymagające wyjaśnień  postępowanie nie powinno się zdarzyć, dlatego też proszę o bardziej wnikliwy nadzór i w przyszłości nie dopuszczanie do takich sytuacji. 

                                                                                                      Andrzej Górecki

                                                                                                      Radny Gminy Raszyn

 


Raszyn, dnia 24.09.2020r.

OŚGK.0003.10.2020.BL(2)

Andrzej Górecki
Radny Gminy Raszyn

Dotyczy: interpelacji z dnia 11.09.2020r. w zakresie organizacji transportu gminnego na linii komunikacyjnej „R 2”

W odpowiedzi na interpelację z dnia 11.09.2020r.( data wpływu do urzędu dnia 14.09.2020r.) w sprawie funkcjonowania gminnej komunikacji w zakresie organizowania przewozów regularnych na linii komunikacyjnej „R2” niniejszym przekazuję odpowiedzi na zawarte w w/w interpelacji pytania:

Ad.1.

Przebieg trasy linii komunikacyjnej „R 2” Rybie- Raszyn- Puchały -Wypędy -Janki-Laszczki -Falenty Duże- Falenty -Falenty Nowe - Podolszyn Nowy ( w obie strony) był wielokrotnie omawiany na posiedzeniach odpowiedniej komisji Rady Gminy Raszyn. Analizowano kilka wariantów przebiegu trasy. Ostatecznie została wypracowana obecna trasa linii R 2 i na tej podstawie została wdrożona. Wydłużenie trasy linii do kolejnych miejscowości Jaworowa, Łady, Dawidy spowodowałoby pogorszenie punktualności jej kursowania oraz wydłużyło czas przejazdu.

Ad. 2

Z uwagi na krótki czas pomiędzy ustaleniem trasy linii R 2 a jej uruchomieniem nie było możliwości utworzenia przystanku przy ul. Działkowej w miejscowości Rybie. Obecnie, po analizie funkcjonowania tej linii komunikacyjnej podjęto decyzję o zwiększeniu ilości przystanków, w tym i na ul. Działkowej.
Trwają prace związane z opracowywaniem stosownej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień na realizację powyższych robót.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
3. Rada Gminy Raszyn w/m.