Ogłoszenie nr 510182327-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.

 

Gmina Raszyn: Przebudowa ul. Lecha w miejscowości Rybie na terenie Gminy Raszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 574831-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778. Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Lecha w miejscowości Rybie na terenie Gminy Raszyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.20.2020.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Lecha w miejscowości Rybie na terenie Gminy Raszyn, na odcinku od ul. 19-go Kwietnia do ul. Rzepichy – długości ok. 205,00 m W ramach umowy należy wykonać: W zakresie robót branży drogowej: - nawierzchnie ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej – powierzchnia 1464 m2; - nawierzchnia zjazdów, W zakresie robót branży sanitarnej: - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych – DN 315 mm, z rur PVC kl. S – ok. 147,0 m; - budowa przyłączy wodociągowych – PE 100 SDR 11 PN 16 Dz= 50x4,6mm – ok. 14,0 m; - przebudowa gazociągu – z rur PE o średnicy 40mm oraz 25mm – ok. 45,0 m; Zakres robót branży elektrycznej: - budowa kanału technologicznego – 2 studnie, rurociąg 207,0 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach umowy, określony został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załączniku 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowo – wykonawcza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45111300-1, 45111200-0, 45233290-8, 45232130-2, 45233221-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 563038.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: GÓR-BUD Grzegorz Górski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Górki Grubaki 8
Kod pocztowy: 07-120
Miejscowość: Korytnica
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 412050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 412050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 590400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.